Inner 620/130

אותה משרה, פחות שכר: עובדים חרדים מרוויחים 48.7% פחות

המדינה לא יודעת לומר כמה חרדים מועסקים בשורותיה והערכות הנציבות זועקות לשמים • ממוצע השכר בקרב כלל האוכלוסייה גבוה משמעותית משל החרדים • מספר הנשים החרדיות העובדות חצה את היעד לשנת 2020, הגברים טרם...