Inner 620/130

הממשלה אישרה: רשויות מרחביות לניהול התחבורה

הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שרת התחבורה מיכאלי, להקים רשויות מרחביות לתחבורה | מיכאלי רומזת כי הרשויות הללו, שיקבלו תחילה סמכויות לתמרור בלבד, יוכלו בהמשך לקבוע הפעלה של תחבורה בשבתות ובמועדי ישראל: "אחרי...