אל-על צמצמה את ההפסד הרבעוני ל-83 מיליון דולר

בשל ההתאוששות ברמת הפעילות, ההפסד לפני מסים ברבעון המדווח הסתכם בכ-83.1 מיליון דולר לעומת הפסד לפני מסים של כ- 109.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד | אביגל שורק, מנכ״ל אל-על אמר עם פרסום הנתונים: ״למרות הקריסה במספר הנוסעים בנתב״ג, הצלחנו לייצב את הפעילות שלנו, עמדנו בתכנית העסקית וביעדים שהצבנו לעצמנו לרבעון זה ואף הצלחנו לשפר את הפרמטרים התפעוליים המרכזיים שלנו"

מטוסי אל על | צילום: משה שי, פלאש 90

למרות שהסביבה העסקית של החברה מוסיפה להיות מאתגרת עם צניחה של מעל 80% במספר הנוסעים בנתב״ג, אל על הציגה הבוקר (רביעי) את תוצאותיה לרבעון השני של שנת, והחברה שפעלה ברבעון בהיקף של 30% בלבד מהפוטנציאל המלא, הצליחה לשפר את תוצאותיה ביחס לרבעון הקודם ולהמשיך להתייעל.

במהלך הרבעון חלה התאוששות בשוק כתוצאה מהסרה הדרגתית של מגבלות התנועה, וכתוצאה מכך חל גידול בפרמטרים התפעוליים, לרבות היקף הפעילות ושיעור התפוסה כך שהכנסות החברה מהפעלה ברבעון השני לשנת 2021 גדלו לכ-223 מיליון דולר. זהו שיפור של כ-106 מיליון דולר ביחס לרבעון הראשון. בנוסף, חל שיפור של כ-29 מיליון דולר בהפסד הגולמי.

ברבעון השני לשנת 2021, חל שיפור של כ-17 מיליון דולר בהפסד התפעולי של החברה בניכוי פחת והפחתות (EBITDAR) ביחס לרבעון הראשון.

השיפור בהפסד התפעולי היה מעט נמוך יותר, בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות המכירה בהן חל גידול של כ- 11.9 מיליון דולר, כתוצאה מהעלייה במכירות, וכן מגידול בעלויות הפעלה נוספות בעיקר בשל בניית יכולות של החברה להגדיל פעילות בעתיד.

תזרים המזומנים ברבעון הסתכם בכ-151 מיליון דולר בהשוואה לתזרים שלילי של כ-54 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה ותזרים שלילי של כ-23 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. התזרים הושפע גם מתקבולים בגין המתווה שהושג מול מדינת ישראל.

ההפסד לתקופה הצטמצם לכ-81 מיליון דולר בהשוואה לכ-86 מיליון דולר ברבעון הקודם. השיפור בתזרים ובמדדי הרווחיות נובע הן מן הגידול בהיקפי הפעילות ברבעון, וכן כתוצאה מביצוע הסכם רכישת הכרטיסים עם המדינה.

השיפור בהפסד לפני מס הסתכם לכ-10 מיליון דולר, והוא הושפע מגידול בהוצאות המימון עקב הכרה בהוצאות ריבית בגין הסכם לרכישת כרטיסים מראש על ידי המדינה (ראו ביאור 2.ב לדוחות הכספיים) וכן מהשפעת הפרשי שער.

Inner article

ההכנסות מהפעלה ההכנסות מהפעלה גדלו בתקופה המדווחת בכ-71.1 מיליון דולר, כ- 46.9% ביחס להכנסות ברבעון השני לשנת 2020. ההכנסות מטיסות הנוסעים הסתכמו לכ-139 מיליון דולר לעומת 9 מיליון דולר אשתקד, אז פעילות הנוסעים נעצרה כמעט לחלוטין בעוד שהרבעון הנוכחי חלה התאוששות מסוימת.

הוצאות ההפעלה של החברה הסתכמו ברבעון המדווח לכ-242 מיליון דולר. מתוך סכום זה, כ-70 מיליון דולר הינם בגין הוצאות פחת (לרבות הפחתת זכויות שימוש בגין נכסים חכורים) והוצאות קבועות אחרות בקשר עם חכירות מטוסים ומנועים.

הגידול בפעילות בהשוואה לרבעון השני אשתקד שבו חלה עצירה כמעט מוחלטת של פעילות הטסת הנוסעים בשל משבר הקורונה, התבטא בגידול בהוצאות ההפעלה ברבעון המדווח בכ-82 מיליון דולר, גידול של כ-51.1% ביחס לרבעון השני בשנת  2020, כדלקמן:

גידול בהוצאות שכר ההפעלה בסך של כ-25 מיליון דולר כתוצאה מהחזרת עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום כתוצאה מגידול בפעילות וכן מהשפעה שלילית של שערי החליפין.

הוצאות השכר הושפעו לרעה כתוצאה מעלויות הכשרה ועלויות תפעוליות ראשוניות בקשר עם החזרה לפעילות וגידול הפעילות שתוכנן להמשך השנה (לדוגמה הכשרת טייסים). מנגד, הוצאות השכר הושפעו לטובה בשל הסכם ההתייעלות שנכנס לתוקפו החל מחודש יוני 2021 וצפוי להשפיע באופן נרחב יותר בתקופות הבאות.

בנוסף דווח על גידול בהוצאות הדלק הסילוני בסך של כ-23 מיליון דולר, כמו גם גידול בהוצאות משתנות אחרות התלויות בפעילות כגון: דמי מעבר אוירי, אגרות ושירותים בשדות תעופה, אספקת מזון למטוסים וכיו"ב. וגידול בהוצאות משתנות אחרות התלויות בפעילות כגון: דמי מעבר אוירי, אגרות ושירותים בשדות תעופה, אספקת מזון למטוסים, תחזוקת מטוסים ומנועים וכיו"ב.

הוצאות הדלק הסילוני של החברה גדלו ברבעון המדווח בכ- 23.4 מיליון דולר (גידול של כ-109%) ביחס להוצאות ברבעון המקביל אשתקד וזאת בעיקר כתוצאה מעלייה במחירי הדס"ל בשוק ומעלייה בשיעור של כ- 22% בכמות הדלק שנצרכה על ידי מטוסי החברה בשל גידול בפעילות (יצוין כי אשתקד קיימת החברה פעילות מטענים ענפה באופן יחסי). מאידך, ברבעון המדווח חל קיטון בהוצאות הדס"ל בגין השפעה של עסקאות הגידור אשר פקעו ברבעון השני 2021. ברבעון המקביל אשתקד עסקאות הגידור לא הוכרו כאפקטיביות ולכן נזקפו להוצאות המימון.

הוצאות המימון נטו הסתכמו בכ-25.7 מיליון דולר בהשוואה לכ-70.9 מיליון דולר ברבעון השני לשנת 2020, בעיקר בשל הוצאה בסך 45.4 מיליון דולר שנרשמה ברבעון המקביל אשתקד לעומת הכנסה ברבעון הנוכחי של כ- 0.1 מיליון דולר בגין עסקאות גידור דס"ל אשר דאז לא הוכרו חשבונאית כאפקטיביות בשל גידור כמות דס"ל גדולה מהכמות שנצרכה.

בשל כל האמור לעיל ובעיקר בשל ההתאוששות ברמת הפעילות, ההפסד לפני מסים ברבעון המדווח הסתכם בכ-83.1 מיליון דולר לעומת הפסד לפני מסים של כ- 109.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הטבת המס ברבעון המדווח הסתכמה בכ-2.4 מיליון דולר לעומת הטבת מס בסך כ- 4.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בשל אי הוודאות השוררת בענף בו פועלת החברה, בגינה החברה אינה צופה בעתיד הקרוב הכנסה חייבת במס, לא מכירה החברה בנכס מס נדחה (נטו) בדוחותיה הכספיים. על כן, הטבת המס מוכרת בחלקה עד איפוס יתרת ההתחיבות (נכס), נטו למיסים נדחים.

ההפסד לאחר מסים ברבעון המדווח הסתכם בכ-81 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-86 מיליון דולר ברבעון הראשון לשנת 2021 ו-105 מיליון דולר ברבעון המקביל ב- 2020.

אביגל שורק, מנכ״ל אל-על אמר עם פרסום הנתונים: ״למרות הקריסה במספר הנוסעים בנתב״ג, הצלחנו לייצב את הפעילות שלנו, עמדנו בתכנית העסקית וביעדים שהצבנו לעצמנו לרבעון זה ואף הצלחנו לשפר את הפרמטרים התפעוליים המרכזיים שלנו. יש לנו מותג חזק, הנהלה חדשה וגמישות תפעולית שהשגנו בעקבות מהלכי ההתייעלות שביצענו; תוצאות הרבעון השני מעידות באופן חד משמעי – כאשר נותנים לנו לעבוד אנו טסים קדימה!".

שורק הדגיש: ״התפשטות זן הדלתא מחייבת אותנו להתאים את רמת ההוצאות להיקף הפעילות; בנוסף, אנו נדרשים לחבילת סיוע נוספת מהמדינה, נוכח הגבלות הפעילות החדשות. זאת, בדומה למתחרות של אל על שזוכות לסבסוד מממשלותיהן, המקנה להן יתרון תחרותי לא הוגן".

סמנכ"ל הכספים, איציק אליאב הוסיף: "החברה המשיכה ברבעון השני את מגמת השיפור בכל מדדי הרווחיות שלה, ובראשם שיפור נוסף של כ-17 מיליון דולר ב-EBITDAR. השיפור נובע מעלייה בהיקפי הפעילות כפועל יוצא של ההתאוששות בשוק שחווינו ברבעון השני, וזאת על אף שהחברה החלה במהלך הרבעון בבניית תשתית ונערכה להשבת יכולותיה לקראת התאוששות נוספת שהייתה צפויה, לפני התפרצות זן הדלתא, ששינתה שוב את התכניות העסקיות. כל זאת, במקביל ליישום תוכנית ההתייעלות, שבראשה עמדה ההיפרדות מכ-1,900 עובדים. בתקופה שלאחר הרבעון הוטלו הגבלות חמורות על החברה, עם התפשטות זן הדלתא, והחברה נערכת לביצוע צעדים נוספים המתחייבים ממנה על מנת להתמודד עם המשבר המתמשך. אנו פועלים מול כל הגורמים המוסמכים לצמצם ככל הניתן בהוצאות החברה מחד, ולגייס הון ממגוון רחב של מקורות מצד שני. אנו מאמינים שנצא מן המשבר מחוזקים, וערוכים להובלת שוק הטיסות בנתב"ג ולשיפור בביצועים העסקיים".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה