במחצית הראשונה של 2024: גביית המסים עלתה ב-1.2%

בחודש יוני 2024 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב- 35.3 מיליארד ₪ עלייה של יותר מ-7% לעומת יוני 2023 | בתקופה ינואר – יוני 2024 עלו ההכנסות בכ-1% לעומת ינואר – יוני 2023 | ההכנסות ממסים ישירים עלו בכ- 1% וההכנסות ממסים עקיפים בכ- 2%

רשות המסים | צילום: משה נוי

משרד האוצר פרסם היום את נתוני הכנסות המדינה ממסים המעודכנים לחודש יוני 2024. מהנתונים עולה כי בחודש יוני 2024 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים  ב-35.3 מיליארד ש"ח. בניתוח יוני 2024 יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות: בשנת 2024 חודשה ההפרשה לקרן פיצויים בשיעור של 80% ממס רכישה, בעוד שבשנת 2023 לא התבצעה הפרשה כלשהי לקרן. בגביה ממע"מ נגבה ושוחרר בהחזרים תשלום בסכום חריג של כ- 1.5 מיליארד ש"ח ביוני 2024, כך שלא היתה השפעה על הכנסות ממע"מ נטו.

בשיעורי מס אחידים (בניכוי תיקוני חקיקה, הקדמת יבוא כלי רכב והכנסות חריגות ודחיית מועדי תשלום מסים), עלו הכנסות המדינה ממסים בחודש יוני 2024, במונחים ריאליים (שינוי ריאלי מוגדר כשינוי נומינלי בניכוי השינוי במדד המחירים לצרכן) ב‑7%. הגביה ממסים ישירים עלתה ב-5% לעומת אשתקד, הגביה ממסים עקיפים עלתה ב- 11% והגביה מאגרות עלתה ב-4%. מרבית העלייה בהכנסות ממסים ישירים נבעה מניכויים. העלייה בהכנסות ממסים עקיפים נבעה ברובה מירידה חדה (בנטרול החזר חריג בסך של 1.5 מיליארד ₪) בהחזרי מע"מ ייצור מקומי ביוני 2024 לעומת יוני 2023. חלק ניכר מהירידה מוסבר ע"י דחיית דיווח ותשלום המע"מ ביוני 2024 ל- 26 לחודש. כתוצאה מהדחיה חלק מההחזרים דווחו וישוחררו בחודש יולי.

בתקופה ינואר – יוני 2024 עלו ההכנסות ב- 1% לעומת ינואר – יוני 2023. ההכנסות ממסים ישירים עלו בכ- 1% וההכנסות ממסים עקיפים בכ- 2%.

שיעור שינוי ריאלי, בשיעורי מס אחידים
 יוני  2024 לעומת יוני  2023ינואר-יוני  2024 לעומת ינואר-יוני  2023
סה"כ הכנסות המדינה ממסים7.2%1.2%
1. גביית רשות המסים7.3%1.1%
א. מסים ישירים5.0%0.6%
ב. מסים עקיפים10.8%1.8%
2. אגרות3.8%4.2%

תחזית ההכנסות ממסים לשנת 2024 עודכנה במסגרת הנומרטור יוני 2024 ל- 436.4 מיליארד ₪. פריסת התחזית למחצית הראשונה של 2024 עמדה על 222.4 מיליארד ₪, כאשר הגביה בפועל בתקופה זו הסתכמה ב-225.4 מיליארד ₪, סטיה של  1% מהתחזית. חלק ניכר מהעודף נבע מירידה חדה בהחזרי מע"מ כתוצאה מדחיית מועד הדיווח ותשלום המע"מ כפי שהוסבר לעיל.

נתוני המגמה הצביעו על גידול בגביית המסים בשיעור של 5% משנת 2012 עד שנת 2019. מגמת העלייה נקטעה בשנת 2020 עם פרוץ משבר הקורונה, אך חודשה כבר בסוף שנת 2020 ומנקודה זו ועד השיא של המחצית הראשונה של שנת 2022 הגבייה גדלה בקצב מהיר מהרגיל. נתוני הגבייה מאמצע שנת 2022 ירדו בקצב שנתי של 7% לעומת השיא של המחצית הראשונה של שנת 2022. קצב הירידה הואץ מעט ברבעון האחרון של שנת 2023 עקב המלחמה אך הגבייה מתחילת שנת 2024 מצביעה על שינוי מגמה חיובי, עם גידול בקצב שנתי של כ-11% (ראו תרשים 1).

הכנסות רשות המסים בחודש יוני 2024 הסתכמו ב-34.5 מיליארד ₪ לעומת 31.0 מיליארד ₪ ביוני 2023. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות רשות המסים בשיעור של כ- 7%. המסים הישירים עלו ב-5% והמסים העקיפים עלו ב- 11% לעומת יוני 2023.

הכנסות ממסים ישירים

ההכנסות ממסים ישירים הסתכמו בחודש יוני 2024 ב-20.1 מיליארד ש"ח לעומת 18.7 מיליארד ש"ח ביוני בשיעורים אחידים, עלתה גביית המסים הישירים ביוני  2024 ב-5%. מרבית העליה בהכנסות ממסים ישירים נבעה בניכויים.

מס הכנסה מעצמאים ומחברות (ברוטו) – ביוני 2024 הסתכמה הגביה בסעיף זה ב- 8.4 מיליארד ש"ח לעומת 8.1 מיליארד ש"ח ביוני 2023. במונחים ריאליים, עלו ההכנסות ב- 2%. בגביה מעצמאים (כולל בעלי מניות) נרשמה עלייה של 9%, ואילו בגביה מחברות ירדו ההכנסות בכ- 1%.

ניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון) – ביוני 2024 הסתכמה הגביה מניכויים ב- 12.5 מיליארד ש"ח, לעומת 10.8 מיליארד ש"ח ביוני 2023, עלייה ריאלית של 13%. במצטבר מתחילת השנה נרשמה עליה ריאלית של 7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

שוק ההון – ביוני 2024 נרשמה גביה ברוטו של כ-0.8 מיליארד ₪, לעומת 0.5 מיליארד ₪ ביוני 2023. במונחים ריאליים הייתה עליה של 54%. בחלוקה להכנסות מני"ע ומריבית: עליה של 95% בהכנסות מניירות ערך ו- 34% מריבית. במצטבר מתחילת השנה נרשמה עליה של 78%.

מיסוי מקרקעין – ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו ביוני 2024 ב-1.3 מיליארד ₪, עלייה של 14% לעומת יוני 2023. הכנסות ממס שבח ירדו בשיעור של 14% ואילו הכנסות ממס רכישה עלו ב- 28%. מתחילת השנה ירדו ההכנסות ממיסי מקרקעין ב- 13%.

החזרים – ביוני 2024 הסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ומניכויים בכ- 2.2 מיליארד ₪, עליה של 14%, לעומת 2.0 מיליארד ש"ח ביוני 2023. בינואר – יוני 2024 עלו ההחזרים בשיעור 9%.

הכנסות ממסים עקיפים

בחודש יוני  2024 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב-14.5 מיליארד ₪ לעומת 12.4 ביוני  2023. בשיעורי מס אחידים, עלו ההכנסות ממסים עקיפים ב-11% לעומת אשתקד. מתחילת השנה עלו ההכנסות ממסים העקיפים ב- 2% לעומת ינואר – יוני  2023.

מס ערך מוסף – סך ההכנסות נטו ממע"מ בחודש יוני 2024 הגיעו ל- 10.3 מיליארד ₪, עליה ריאלית של 19% לעומת יוני  2023. העליה מוסברת בעיקר ע"י ירידה חדה בהחזרי מע"מ ייצור מקומי, כאמור, כתוצאה מדחיית מועד דיווח ותשלום המע"מ. מתחילת השנה ישנה עליה של 8%.

מס קניה יבוא – ההכנסות ממס קניה יבוא בחודש יוני 2024 הסתכמו ב-1.9 מיליארד ש"ח, לעומת 1.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של כ- 2%. העליה המתונה נבעה בעיקר מירידה ביבוא של כלי רכב.

בינואר – יוני  2024 ירדו ההכנסות ממס קניה יבוא ב- 12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בגלל הירידה ביבוא כלי רכב כתוצאה מהקדמה בדצמבר 2023. היבוא הגבוה יחסית בינואר – יוני 2023 נובע, ככל הנראה, מעליה בהיצע הרכבים לאחר מחסור.

בלו דלק – ההכנסות מבלו (לפני החזרים בגין הסדר הסולר) הסתכמו ביוני 2024 ב-2.2 מיליארד ש"ח לעומת 2.1 מיליארד ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה ריאלית של כ- 1%. אלמלא ההפחתה בשיעור הבלו על בנזין ביוני 2023[1], הייתה מתקבלת ירידה חדה יותר של 10%. במצטבר, בחודשים ינואר-יוני 2024 נרשמה עליה של 4% לעומת התקופה המקבילה ב-2023, אך בנטרול הפחתה שיעור הבלו אשתקד חלה ירידה של כ- 3%.

הכנסות מאגרות משרדי הממשלה: מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-4.6 מיליארד ש"ח.

כתיבת תגובה