בנק ישראל דורש לא להקשות על לקוחות שבקשיים כלכליים

הפיקוח על הבנקים מפרסם עדכון להוראות על ניהול חשבון ביתרת זכות ללקוחות שנקלעו לקשיים כלכליים מתוך כוונה לאפשר לאדם שנקלע לקשיים פיננסים בעבר ובהווה, לנהל את חשבונו באמצעות כלים ושירותים מגוונים

בנק ישראל, ירושלים | צילום: נתי שוחט, פלאש 90

 

הפיקוח על הבנקים מפרסם עדכון להוראה בנושא פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו. עדכון ההוראה מאפשר ללקוחות שנקלעו לקשיים כלכליים לנהל חשבון ביתרת זכות באמצעות כלים דיגיטליים מתקדמים, וכן, מאפשר לאדם שנקלע לקשיים פיננסים בעבר ובהווה, לנהל את חשבונו באמצעות כלים ושירותים מגוונים.

לפי ההוראות החדשות על הבנק לאפשר לכלל הלקוחות לנהל את חשבונם באמצעים ישירים, ובכלל זה גם ללקוחות המצויים בקשיים כלכליים. במסגרת זו לא יוטלו מגבלות על צפייה במידע וכמו כן ניתן יהיה לבצע פעולות באמצעים ישירים, אם כי הבנק יוכל לקבוע מגבלות על פעילות הלקוח בהתאם לנסיבות העניין.

בנוסף נקבע כי בנסיבות בהן לקוח אשר לא פרע בעבר חוב לבנק, מבקש עתה לפתוח באותו בנק חשבון ביתרת זכות, על הבנק לבחון את המקרה לגופו של עניין, תוך התייחסות למאפייני חוב העבר ולנסיבות פתיחת החשבון, ולא למנוע את פתיחת החשבון במקרים אלה באופן גורף. סעיף זה בא לתת מענה למקרי קיצון שהופנו ליחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים, בהם בנקים סירבו לפתוח חשבון ללקוחות שהיה להם חוב נמוך מאוד שלא פרעו לבנק לפני זמן רב.

עוד מוסיפים בפיקוח על הבנקים כי בנק המתנה פתיחת חשבון ביתרת זכות בהמצאת מסמכים על ידי הלקוח, יקפיד כי המסמכים הנדרשים על ידו אכן נחוצים לבחינת בקשת הלקוח, ויפרט אותם ככל הניתן בהזדמנות הראשונה. בהוראה ניתנו דוגמאות לאישורים אשר אינם יכולים להוות תנאי לבחינת בקשת לקוח לפתוח חשבון ביתרת זכות, בעקבות מקרים שטופלו ביחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים.

כמו כן בעת בקשת לקוח להנפיק פנקס שיקים, בנקים יבחנו את הבקשה תוך התחשבות במכלול הנסיבות. נדרשנו לשינוי זה לאחר שנחשפנו למקרים רבים שבהם לקוחות שנקלעו לקשיים כלכליים התקשו לשכור דירה, שכן הם נדרשו להפקיד שיקים כערבון, ואלה לא סופקו על-ידי הבנקים ללקוחות בקשיים כלכליים.  נציין כי החוק אינו מאפשר ללקוח מוגבל לקבל פנקס שיקים, ולכן אין הכוונה ללקוחות אלה.

בנוסף, נקבע בתיקון: יובהר ללקוח הפותח חשבון ביתרת זכות כי אין חובה על הבנק להעמיד לו אשראי, אלם בנק לא יטיל תנאים בלתי סבירים לבקשת לקוח להעמדת אמצעי תשלום בסיסיים בחשבון (כרטיס דביט, כרטיס למשיכת מזומנים, הרשאה לחיוב חשבון).

בנק המסרב לפתוח חשבון ללקוח יפרט בפני הלקוח את הנימוקים לסירוב, וחובה על הבנק לפרסם במקום בולט באתר האינטרנט את רשימת השירותים הבסיסיים שהוא מעמיד לרשות לקוחותיו המנהלים חשבונות ביתרת זכות.

ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים מסבירה כי לעיתים בנקים מטילים מגבלות על לקוחות שנקלעו לקשיים כלכליים, בין היתר במתן אשראי חדש, וזאת לנוכח ניסיון העבר בהתנהלות של לקוחות אלה. ההוראה שהוצאנו היום מאזנת בין התפיסה כי ניהול חשבון ביתרת זכות הינו צורך בסיסי, באמצעותו מתנהל אדם בכבוד, לבין חובתו של הבנק לנהל את סיכוניו. לנוכח זאת ולאור השינויים הטכנולוגיים המאפשרים ללקוחות נוחות והוזלה משמעותית של עלויות ניהול החשבון בעת שימוש בערוצים ישירים, קובעת ההוראה החדשה, בין היתר, כי גם לקוחות שנקלעו לקשיים כלכליים יוכלו לבצע פעולות בסיסיות בחשבון באמצעות שירותי בנקאות בתקשורת, כגון אתר האינטרנט או האפליקציה בטלפון הנייד והמוקד הטלפוני.

כתיבת תגובה