בעקבות הקורונה: שורת הקלות למפעלים ולעסקים 

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מפרסמת שורת הקלות למפעלים ולעסקים בעלי כתבי אישור במסגרת מסלולי תעסוקה ובמסגרת החוק לעידוד השקעות הון • בין ההקלות שיינתנו במסגרת מסלולי התעסוקה: יאושרו תשלומי מענקים בגין העסקה בפועל גם במקרה של ירידה של עד 20% ממספר המשרות, המשבר יילקח בחשבון בחילוט ערבויות ובהקפאות תכניות או הארכת תקופת היערכות • הקלות נוספות יינתנו במסגרת 'מסלול מענקים' עפ"י החוק לעידוד השקעות הון

ד"ר נחום איצקוביץ (מימין) מנהל הרשות להשקעות | צילום: דוברות משרד הכלכלה

בעקבות משבר הקורונה ובמטרה להקל על עסקים ומפעלים אשר  נקלעו לקשיים, הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מפרסמת רשימת הקלות וסיוע לעסקים ומפעלים, להם כתב אישור פעיל במסגרת מסלולי התעסוקה וכן במסגרת מסלול המענקים מתוקף חוק עידוד השקעות הון.

נוכח הימשכות המשבר והצפוי כי השפעתו תורגש גם בחודשים הקרובים ומעבר לכך, הן בתחום התעסוקה והן על הפעילות המפעלית, מתייחסות ההקלות השונות ללוחות זמנים לעמידה ביעדים ובתנאים השונים של כל תכנית ותכנית. הערכת מצב מחודשת תתקיים מעת לעת, אשר תבחן האם ההקלות עונות לנסיבות המשתנות.

250/200 סייד בר + קובייה

הנהלים גובשו לאחר בחינת תוצאות סקר שערכה הרשות בקרב עשרות עסקים מענפים שונים ובגדלים שונים, להם כתבי אישור, אשר הצביעו על ההקלות שיכולות לסייע להם לצלוח תקופה זו.

ככלל ההקלות מותנות בהגשת בקשה לרשות, אשר מצביעה על קשר בין אי העמידה בכתב האישור לבין משבר הקורונה. להלן פירוט חלק מההקלות:

 1. ירידה במספר המשרות החדשות, תמהיל העובדים ועלות השכר אליהם התחייב העסק – כיום, עסק זכאי למענק החל מגיוס מספר משרות מינימלי הקבוע בהוראת המנכ"ל הרלוונטית, עמידה בתמהיל עובדים מסוים (למשל לפחות 70% מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך או 60% מתגוררים באזורי עדיפות לאומית) ועמידה בתשלום עלות השכר מינימלית (למשל 75% מהשכר הממוצע במשק). בעקבות ההקלה, יאושרו תשלומי מענקים בגין העסקה בפועל גם במקרה של ירידה של עד 20% ממספר המשרות, תמהיל העובדים ועלות השכר המינימליים הקבועים כתנאי סף בהוראת המנכ"ל הרלוונטית ובמקרה של עסקים קטנים החל מגיוס של 3 עובדים.
 2. הקפאת תכנית או הארכת תקופת ההיערכות (הקמה)- ניתנה האפשרות להקפיא את התכנית או להאריך את תקופת ההקמה עד חודש ספטמבר 2020 והתכנית תוארך בהתאם.
 3. הקלה בהצגת אסמכתאות – תובנה מרכזית שעלתה היא כי עסקים מתקשים בעת הזו להציג את כלל האסמכתאות הנדרשות לתשלום. על כן אושר בנוהל כי העסק יוכל להשלים חלק מהמסמכים בהמשך במידה ויצהיר על נכונות הפרטים המדווחים. כמו כן ניתנה ארכה של 60 ימים נוספים להגשת דיווחים.
 4. קיזוזים בעקבות סטייה מהתחייבות בכתב האישור – כיום, בתום כל שנת הפעלה נבדקת עמידת מקבל הסיוע בהתחייבויותיו לפי כתב האישור. במידה וקיימת סטייה מכתב האישור, מופחת מהמענק סכום מסוים בהתאם ל"עקרונות הקיזוז" כמפורטים בכתב האישור. בעקבות ההקלה, ככל שיוכח קשר סיבתי בין אי העמידה בתכנית לבין משבר הקורונה, לא יתבצע קיזוז מהסיוע.
 5. שינויים בכתב האישור – על פי ההקלה, משבר נגיף הקורונה ייחשב כנסיבה אשר השפיעה על העסק, והביאה לצורך בשינויים בכתב האישור. בבקשות אשר יאושרו, ניתן יהיה להכיר בשינויים רטרואקטיבית החל מחודש מרץ 2020, מועד התפרצות הנגיף בישראל (ולא ממועד הגשת הבקשה, שתוגש מאוחר יותר).
 6. חילוט ערבות והחזר מענקים – כיום, לוועדת ההקצאה ישנה סמכות לבטל את כתב האישור ולהחליט על חילוט מלא/יחסי/אי חילוט ערבות שהפקידה החברה כתנאי לקבלת המענק, וזאת בהתאם לנוהל חילוט ערבויות אשר מפורט בהוראות המנכ"ל. בעקבות ההקלה, נוהל חילוט הערבויות יכלול גם את משבר נגיף הקורונה.

Inner 620/130

הקלה בעידוד השקעות הון

 1. הארכת תקופת ביצוע של תכניות מאושרות משנתיים לחמש שנים – כל כתבי האישור הפעילים, ואלה שיינתנו בשנת 2020, יוארכו עד לתום חמש שנים מיום מתן כתב האישור לתכנית המאושרת המקורית, לא תידרש הגשת בקשה להארכה, החברה תודיע לרשות  להשקעות בדבר רצונה לקבל הארכת מועד הביצוע עד לתום השנה החמישית.
 2. בחינת ואישור שנת הפעלה – תורחב הסמכות לאשר שנה מסוימת כשנת הפעלה גם במקרים בהם יש חריגה מהקריטריונים שבנוהל, וזאת בכפוף לנימוק הבקשה ולאישורה. כאמור, שנת ההפעלה הינה מפתח למדידת הצלחת התכנית. הקלה זו מאפשרת את הגמישות אשר עשויה לסייע לחברה לעמוד בתכנית עצמה.
 3. הקלות בבדיקת דוחות ביצוע סופיים – במידה והמועד האחרון לביצוע ההשקעות בתכנית המאושרת חל בשנים 2020-2021 או ששנת ההפעלה שנקבעה עבור התכנית היא בשנים אלה, ניתן יהיה לאשר הקפאה בטיפול בדוח הביצוע (ולא שנה כפי שנהוג במצב רגיל).
 4. הקלה באישור דוחות ביצוע סופים- עד כה בעל כתב אישור אשר עמד בתנאי הסף "מפעל בר תחרות" (ייצוא כחוק), ועמד ביעדי התכנית המאושרת בשיעור של 80% ומעלה אושר עבורו דוח ביצוע סופי ע"י מחלקת הביקורת ללא צורך באישור המנהלה. ההקלה כאן מאפשרת למחלקת ביקורת סמכות לאשר דוח ביצוע סופי למפעלים אשר עמדו ביעדי התכנית המאושרת בשיעור של 70% ומעלה. יש כאן הקלה מנהלית שמקצרת את זמני הביצוע של אישור דוחות ביצוע סופיים.
 5. הקלה בעניין החזר מענקים בגין אי עמידה – בשיקולים לדרישת החזר חלקי של הטבות (מענקים) על פי נוהל עמידה ביעדים, יתווסף שיקול נוסף שהינו "השפעת נגיף הקורונה". המנהלה תהיה רשאית להתחשב בשל סעיף זה וזאת לאחר שהמפעל הציג לה מסמכים ותיעוד, וכן הוכח קשר סיבתי בין השפעת משבר הקורונה לאי עמידה מלאה בתנאי התכנית המאושרת.
 6. בדיקת תכניות ביצוע השקעות מרחוק – נקבע נוהל ביניים לעניין בדיקת ביצוע השקעות במכונות וציוד ע"י מהנדסים וחברות מלוות זאת באמצעות בדיקה מרחוק ותיעוד דיגיטלי אשר ככל שהבדיקה תימצא כי ההשקעות בוצעו כנדרש, יתאפשר שחרור מענקים.

מנהל הרשות להשקעות, ד"ר נחום איצקוביץ' אמר עם אישור ההקלות שפורסמו, כי "הרשות להשקעות החליטה על סדרה של הקלות מנהליות אשר יאפשרו לעסקים ולמפעלים לעמוד בהתחייבויותיהם בגינם יזכו למענקים במסלולים השונים. עמידה בתכנית משמעותה יצירת פעילות כלכלית, יצירת מקומות עבודה ותעסוקה ואפשרות לקליטה של עובדים שיצאו לחל"ת ע"י המעסיקים. עובדי הרשות ומנהליה קשובים ומסורים למשימה לסייע לעסקים ולמפעלים לעבור את התקופה הקשה בצורה מיטבית בנסיבות משבר הקורונה. זהו צו השעה והזמנים".

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה