האפליקציות בשימוש המפלגות: מה מותר להן ומה אסור

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת את עמדתה בעניין אופן השימוש של מפלגות באפליקציות במסגרת מערכת הבחירות לכנסת • כך יוכלו המפלגות לנהל ולאסוף מידע על התומכים • המפלגות יתחייבו לוודא קבלת הסכמה של התומכים כתנאי לדיווח על תומכים פוטנציאליים

מבחן הפרטיות ברשת | צילום: your, שאטרסטוק

לפני כשבוע פרסמה הרשות להגנת הפרטיות לציבור ולמפלגות המתמודדות לכנסת ה-24 מסמך הנחיות מעודכן, המפרט את מכלול מגבלות השימוש בפנקס הבוחרים ואת האחריות המוטלת על המפלגות גם בעת קבלת שירותים שונים מספקים חיצוניים ובכלל זה שימוש באפליקציות ובפלטפורמות לניהול הקשר עם הבוחרים.

עוד טרם פרסום הנחיות אלה, העבירה הרשות לכלל המפלגות מסמך דומה, שכלל גם המלצות בעניין אמצעי האבטחה הבסיסיים בהן על המפלגות לנקוט בעת שימוש באפליקציות לצורך ניהול קמפיין הבחירות, בין בעצמן ובין בדרך של הסתייעות בספקי מיקור חוץ. בנוסף, קיימה הרשות ביום 21.2.8 כנס ייעודי למפלגות בנושא שימוש במידע מפנקס הבוחרים, אליו זומנו כלל המפלגות המתמודדות לכנסת ה-24.

250/200 סייד בר + קובייה

בנוסף, במסגרת הליכי אכיפה שביצעה הרשות בפרשת “אלקטור”, בעקבות אירוע אבטחת מידע חמור שאירע במהלך מערכת הבחירות לכנסת ה-23 ,במסגרתו דלף לרשת האינטרנט פנקס הבוחרים ומידע אישי רגיש נוסף שהוזן לאפליקציית אלקטור, קבעה הרשות כי מפלגת הליכוד, מפלגת ישראל ביתנו וחברת אלקטור תוכנה בע”מ הפרו בהתנהלותן את הוראות חוק הגנת הפרטיות, ואת תקנות הגנת הפרטיות.

בעקבות פרסומים ומידע שהגיע לרשות בדבר האופן שבו מפלגות ממשיכות לעשות שימוש באפליקציות לניהול הקשר עם הבוחרים, הרשות מוצאת לנכון להבהיר כדלקמן: “עמדת הרשות, כפי שהוצגה באופן עקבי במסמכי ההנחיות שפרסמה, בהחלטות בפרשת אלקטור ובכנס הייעודי למפלגות, הינה כי ניתן לבצע שימוש באפליקציות לשם ארגון וניהול מידע מפנקס הבוחרים ושמירת הקשר עם הבוחר.

“לצד זאת, חל איסור על שימוש במידע אישי, מקום בו לא ניתנה לגביו הסכמה תקפה ומספקת של האדם עליו נאסף המידע, לאחר שהוסברו לאותו אדם המטרות והשימושים בו ולמי יימסר, לרבות איסוף מידע על תומכים פוטנציאליים במפלגה כזו או אחרת. האיסור חל גם על איסוף ושימוש במידע ביישומים או במאגרי המידע של המפלגות”.

Inner article

משמעות הדברים הינה כי ניתן לאסוף שמות של צדדים שלישיים כתומכים פוטנציאליים במפלגה, אך זאת רק כאשר התומך הפוטנציאלי הסכים לאיסוף המידע אודותיו, בין אם בדרך של הסכמה מפורשת כי המידע יועבר למפלגה, לאחר שהוסברו לו המטרות והשימושים שייעשו במידע, ובין אם בדרך אחרת ממנה ניתן להסיק בבירור על הסכמה משתמעת למסירת המידע, כמו למשל במקרה בו אזרח הביע באופן פומבי תמיכה מובהקת ומפורשת במפלגה מסוימת בפרופיל הפתוח שלו ברשת חברתית.

ככל שמפלגה מעוניינת לבצע איסוף מידע אישי אודות תומכים פוטנציאליים באמצעות אפליקציה, עליה להבהיר במפורש לכלל המשתמשים באפליקציה כי חלה חובה לקבל את הסכמתו של כל תומך פוטנציאלי לאיסוף המידע אודותיו ולשימושים בו. על מנת לאפשר הליך הסכמה ברור, הן למשתמשי האפליקציה והן לנושאי המידע, ושלא להכשיל את משתמשי האפליקציה בעבירה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, מוצע לשקול לשלב דרך טכנולוגית שתאפשר ביצוע בקשת וקבלת ההסכמה כנדרש.

בהקשר זה, ככל שניתנה הסכמה כאמור, ממליצה הרשות למפלגות להנחות את פעיליהן לתעד את אופן קבלת ההסכמה של התומך הפוטנציאלי כדי להימנע ממצב של ספק לגבי קיומה.

יצוין, כי “בכוונת הרשות לעקוב אחר האופן בו מקיימות המפלגות את הוראות הדין לרבות חובה זו, והיא לא תהסס להפעיל את הסמכויות המוקנות לה על פי דין, ככל שתגלה הפרות של הוראות הדין”.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה