הוגשה הצע"ח שתקל על ריבית משכנתא לבעלי דירה יחידה

הצעת חוק שהבטיח יו"ר ועדת הכספים לקדם, הוגשה | לפי התיקון לחוק הבנקאות, ריבית הבנקים תעלה עבור כלל ההלוואות במידה ובנק ישראל יחליט על העלאת הריבית במשק, אך ההעלאה לא תחול – או תחול במידה מופחתת ב-50% במקרים מסויימים של עליית ריבית מעל 1% – על רוכשי דירה יחידה

משה גפני בוועדת הכספים | צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

ח"כ משה גפני הבטיח להגיש הצעת חוק שתשנה את חוק הבנקאות, כך שנוטלי משכנתא לדירה יחידה שלהם, לא יינזקו משמעותית בעליית ריבית בנק ישראל. ואכן, הבוקר הוגשה ההצעה.

על פי דברי ההסבר להצעה, "בעת קבלת הלוואה לדיור נקבע שיעור הריבית על ההלוואה (ריבית קבועה או משתנה) במסגרת הסכם בין התאגיד הבנקאי לבין הלקוח. ריבית זו מושפעת מהריבית הנקבעת על ידי הוועדה המוניטרית שבבנק ישראל בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, וכתוצאה מכך נקבע גובה ההחזר החודשי שעל הלווה לשלם לתאגיד הבנקאי.

"במהלך השנה האחרונה, הועלה שיעור הריבית באופן ניכר ביחס לשנים הקודמות, דבר שהביא לעלייה בגובה ההחזרים החודשיים שנטלו הלווים. מדובר בנטל נוסף על גבם של לווים לאור התייקרות המחירים במשק.

"על מנת להקל על הנטל הכספי, מוצע לקבוע כי שיעור הריבית שנקבע בהלוואה לדיור לרכישת דירה יחידה המשמשת למגורים לא ישתנה בעקבות החלטה על העלאת הריבית כאמור, ואם הוחלט להעלות את הריבית בשיעור שנתי העולה על 1% לפחות, יהיה רשאי התאגיד הבנקאי להעלות את הריבית על ההלוואה במחצית השיעור, וזאת לשם הקלה על הנטל הכלכלי שמוטל על הלווים".

כתיבת תגובה