החברות פרסמו מבצע מעורפל, היועהמ”ש מתנגד להסדר

היועץ המשפטי לממשלה מתנגד להסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואניות רכב, וטוען כי ההסדר מנוגד לחוק • החברות פרסמו ‘ימי מכירה מיוחדים’ בלי שפירטו אלו דגמי כלי רכב משתתפים במכירה, מה מחירם הרגיל ומה שיעור ההנחה ותנאי המכירה • הסדר הפשרה נתן לחברות אפשרות להמשיך לפרסם ללא המידע הנדרש על פי החוק, בתנאי שהמידע מופיע באתר החברה – ובפרסומים תופיע רק הפנייה לאתר לצורך קבלת הפרטים החסרים

מכירת רכב | תמונה: pexels

היועץ המשפטי לממשלה הגיש לבית המשפט המחוזי בירושלים התנגדות להסדר פשרה במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברות העוסקות בייבוא ומכירת כלי רכב: כלמוביל, מאיר חברה למכוניות, דלק מוטורס וטלקאר. בבקשת לאישור התובענה הייצוגית התובעים טענו, כי החברות מודיעות ברבים על ימי מכירה מיוחדים מבלי לגלות בפרסום את כלל המידע כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן, בכלל זה אינן מבהירות מה הם כלי הרכב המוצעים למכירה, מה המחירים “הרגילים” של כלי הרכב, מהו שיעור ההנחה הניתן לצרכן ומה הם “תנאי המכירה המיוחדים”. בכך טען התובע כי כל מטרת הפרסום הינה לגרום לצרכן להגיע אל אולמות המכירה, מבלי שיוכל לוודא פרטים נדרשים בכל מקום אחר. הפרסומים, על פי הנטען בתובענה, מביאים לציפייה מצד הצרכנים להנחות ענק, אולם לאחר שהצרכנים מגיעים אל אולמות המכירות, הם מגלים כי ההנחות אינן משמעותיות.

במסגרת הפשרה המוצעת נקבע כי חברות הרכב תודענה על ימי מכירות רק אם נכלל באתר החברה מידע בדבר בדגמים המשתתפים בימי המכירות, מחירם לפני ההנחה, מהות ההטבה וכל תנאי מהותי לקבלתה. כמו כן, בכל פרסום על ימי המכירות מיוחדת תפורסם הערה לפיה פרטים בנוגע לימי המכירות מופיעים באתר.

250

היועץ סבור כי יש לדחות את הבקשה לאישור הסדר הפשרה במתכונתה הנוכחית, מאחר שההסדרה המוצעת אינה עולה בקנה אחד עם ההוראות המחייבות של חוק הגנת הצרכן, ועם הוראות הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. ראשית, מהסדר הפשרה עולה כי בניגוד למתחייב מהוראות הדין- הפרטים האמורים לא יופיעו בפרסומים עצמם אלא רק באתר החברה. הפרסומים יכללו הפניה לאתר החברה לקבלת פרטים נוספים. שנית, גם הפרסום באתר אינו כולל את כל פרטי המידע הנדרשים בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק הגנת הצרכן והנחיות הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.

Inner article

קרן חלוקה ולא תרומות

קושי נוסף, העולה מהסדר הפשרה, נוגע לסעיף לפיו החברות יתחייבו לתרום סך של 800 אלף ₪ לעמותות שונות שפורטו בהסדר הפשרה, לפי בחירתן. לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות אין לאפשר לצדדים את העברת הפיצוי הכספי לעמותות ספציפיות אלו או אחרות ויש להעביר את הסכומים לקרן לחלוקת כספים שהוקדמה מכח חוק תובענות ייצוגיות. סעיף 20 (ג)(2) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי במקרה שבית המשפט מורה על מתן סעד כספי לטובת הציבור עליו להורות על העברת הכספים המיועדים לכך לקרן לחלוקת כספים. 

היועהמ”ש הסביר, כי לאור קשיים והיקף תופעת התרומות במסגרת תובענות ייצוגיות, התעורר צורך ביצירת מנגנון חיצוני לצדדים לחלוקת התרומות, כך שהליך בחירת הגוף שיקבל את התרומה יהיה לפי מנגנון שקוף, שוויוני, נטול פניות ומנותק מן הצדדים ובאופן שיקיים זיקה קרובה ככל האפשר בין חברי הקבוצה לבין ייעוד התרומה. משכך, סבור היועץ המשפטי לממשלה, שאין מקום להעברת פיצוי כספי לעמותות ספציפיות, אלא יש להעביר את הפיצוי בהתאם לדרך המפורשת שנקבעה בחוק, לקרן חלוקת כספים.

עמדת היועץ המשפטי לממשלה גובשה על ידי פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי), באמצעות עו”ד אלינעם קדוש, בשיתוף ייעוץ וחקיקה (משפט אזרחי) והרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה