הישראלים דחו הלוואות בהיקף של כ-9.5 מיליארד שקלים

הפיקוח על הבנקים מודיע כי המערכת הבנקאית מבצעת הארכה והרחבה נוספת של המתווה המקיף לדחיית תשלומי הלוואות בנקאיות • נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "מתחילת המשבר אנו פועלים בשיטות וכלים באופן ומידה שמעולם לא הופעלו על מנת לאפשר את הפעילות התקינה של המשק והשווקים הפיננסיים" • המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "ההרחבה הנוספת של המתווה נועדה לתת 'מרווח נשימה' נוסף ללקוחות שנקלעו לקשיים נוספים בעקבות הימשכות המשבר והשלכותיו"

נגיד בנק ישראל, אמיר ירון | צילום: נועם ריבקין, פלאש 90

הפיקוח על הבנקים נוקט לכל אורך המשבר במגוון צעדים כדי לסייע ללקוחות הבנקים וכדי להקל עליהם את ההתמודדות עם ההשלכות הפיננסיות של משבר הקורונה. במקביל, הבנקים השונים פעלו ביוזמות שונות לסייע ללקוחותיהם.

בהתאם לכך, ב-7.5.2020 גיבש הפיקוח מתווה, שאומץ על ידי המערכת הבנקאית, המאפשר ללקוחות לדחות תשלומי הלוואות בשלושה מגזרי פעילות: משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי לעסקים.

במטרה להמשיך ולסייע ללקוחות בהתמודדות עם הקשיים התזרימיים בעקבות השלכות המשבר, תוך ניהול סיכונים מושכל ואחראי, הודיע הפיקוח על הבנקים ב-13.7.2020 על הארכת המתווה והרחבתו.

מחודש מרץ ועד למחצית ספטמבר 2020, הבנקים דחו הלוואות לכ-738,000 לקוחות בכל מגזרי הפעילות, בסך מצטבר של כ-9.5 מיליארד ₪. 

החלטת ממשלת ישראל להטיל סגר נוסף במטרה להתמודד עם מגפת הקורונה, מובילה להשלכות שונות על לקוחות המערכת הבנקאית. על מנת לסייע ללקוחות להתמודד עם השלכות הסגר הכוללות, בין היתר, ירידה בהכנסות, פגיעה בתעסוקה וקושי בהחזר הלוואות, הודיע הפיקוח על הבנקים על הרחבה נוספת של המתווה, שאומץ ע"י המערכת הבנקאית וייכנס לתוקפו החל מה-1.10.20, באופן הבא:

התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות תוארך עד לסוף השנה, קרי, עד לתאריך 31.12.2020. הארכת התקופה כוללת את כל סוגי ההלוואות: משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי לעסקים.

הלוואות צרכניות עד 100,000 ₪:

לקוחות שדחו את התשלומים לתקופה של עד 6 חודשים יוכלו לקבל דחייה נוספת עד 31.12.20 (ולמעשה להגיע במצטבר לדחייה של עד 9 חודשים). לקוחות שטרם דחו את התשלומים ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים. הדחייה ללא שיקול דעת הבנק היא של רכיב הקרן בהלוואה. בנק רשאי לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן.

חשוב להדגיש, כי דחיית תשלומי הלוואות כמוה כאשראי חדש (שניתן אמנם בתנאי הריבית המקוריים במסגרת המתווה) ולכן על הלקוחות לעשות שימוש מושכל בכלי זה ולא לדחות תשלומי הלוואות שלא לצורך.

המפקח על הבנקים יאיר אבידן | צילום: דוברות בנק ישראל

תקופת ההרחבה הנוספת נועדה לצמצם את אי הוודאות, ובכדי לאפשר ללקוחות שיזדקקו לכך, להגיע להסדרי תשלום עם הבנקים בהתאם ליכולותיהם ומצבם.

לצד זה, הפיקוח חזר והדגיש בפני המערכת הבנקאית, כי יש לפעול ברגישות כלפי הלקוחות ולהימנע, ככל הניתן, מנקיטת הליכים משפטיים מול הלקוחות. יש להמשיך לנסות להגיע עם הלקוח להסדרי תשלום בראייה צופה פני עתיד, בהתאם לנסיבות של כל לקוח, על מנת לאפשר להם לעמוד בהשלכות התמשכות המשבר.

המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום בדחיית תשלומי ההלוואות וכל בנק רשאי (כפי שנעשה בחלק מהבנקים) להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.

הרחבה נחוצה

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "מתחילת המשבר אנו פועלים בשיטות וכלים באופן ומידה שמעולם לא הופעלו על מנת לאפשר את הפעילות התקינה של המשק והשווקים הפיננסיים, לצד מאמץ בלתי פוסק בייעוץ למדיניות הממשלה.

"הרחבת המתווה שהמערכת הבנקאית קיבלה על עצמה היום, גם באמצעות כלים  שבנק ישראל איפשר, היא כלי מסייע נוסף לנפגעי המשבר, בעלי משכנתאות, ולווים אחרים שזקוקים לגשר הזה, כדי לצלוח את התקופה הקשה. 

"הארכת המתווה הינה עדות להירתמות נוספת של המערכת הבנקאית לסיוע ללקוחותיה בזמנים קשים אלו. מחויבותם למתווה דחיית ההלוואות חשובה ומבורכת. במקביל, חשוב להדגיש, כי החודשים הבאים יאפשרו לבנקים וללקוחות להתחיל להיערך ליום שאחרי דחיית ההלוואות ולהסדיר את אופן פריסת ההלוואה ככל שיידרש".

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "ההרחבה הנוספת של המתווה נועדה לתת 'מרווח נשימה' נוסף ללקוחות שנקלעו לקשיים נוספים בעקבות הימשכות המשבר והשלכותיו. הסיוע והליווי ללקוחות בתקופה מורכבת זו נמצא לנגד עינינו, וההרחבה עליה הודענו היום מצטרפת לצעדים רבים שננקטו עד כה, שתכליתם אחת – הקלה על הלקוחות. 

אני מברך את המערכת הבנקאית על הירתמותה להרחבת והארכת המתווה לטובת לקוחותיהם, בתקופה מורכבת זו. אולם, יש לזכור, כי דחיית תשלומים כמוה כהלוואה חדשה, הטומנת בחובה עלויות. לכן, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי שלה (שיעור הריבית, סכום החיוב החודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיוצ"ב). מומלץ לממש חלופה זאת רק לאחר בחינת נחיצותה ועלותה.

חשוב לציין, כי דחיית התשלומים לא תתאפשר לתקופה בלתי מוגבלת, ולכן יש לפעול בנחישות על מנת להגיע  להסדרי תשלום ופירעון החובות, התואמים את יכולות הלקוחות בשים לב לאתגרי התקופה". 

נתונים עדכניים – דחיות שבוצעו עד עתה במערכת הבנקאית

מאז פרוץ המשבר המערכת הבנקאית דחתה תשלומי הלוואות בהיקפים חסרי תקדים בכל מגזרי הפעילות, כמפורט להלן: 

בין החודשים מרץ – מחצית ספטמבר 2020 המערכת הבנקאית אישרה כ 738,000 בקשות שהוגשו לדחיית תשלומי הלוואות בסכום כולל של כ 9.5 מיליארד ₪. 

נתונים על דחיות תשלומי אשראי בנקאי החל מ – 1.3.2020 ועד ל – 18.9.2020
צרכנידיורעסקים קטניםעסקי מסחריסך הכל
מס' הלוואות בהן נדחו תשלומים

 

401,688173,603156,6766,610738,577
סכום הדחייה (מיליוני ש"ח)1,6382,8943,1291,8529,513
שיעור כולל מתיק האשראי10.6%*25.0%21.1%6.7%15.8%

*שיעור האשראי לדיור, הנמצא נכון לאוגוסט 2020 בסטטוס של דחיית תשלומים, מהווה כ-12% מתיק האשראי לדיור.

המתווה המורחב המעודכן

קבוצת לקוחותתקופת הדחייהמועד אחרון לבקשה לדחייהאופן פריסת התשלומיםשיעור ריבית מקסימליגביית עמלה
משכנתאותלווה ללא פיגורים בהלוואה, נכון לחודשיים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

הדחייה היא של הקרן והריבית, ללא שיקול דעת הבנק

לקוחות שכבר דחו את תשלומי המשכנתא לתקופה של עד 6 חודשים, יוכלו לקבל דחייה נוספת עד לתאריך 31.12.2020.

לקוחות שטרם דחו את תשלומי המשכנתא ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים, כאשר ניתן להגיש את הבקשה עד לתאריך 31.12.20.

31/12/20פריסה על יתרת תקופת ההלוואההריבית הנקובה בהסכם ההלוואה המקוריהדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלה
אשראי צרכני –
עד 100,000 ₪ **
בהתייחס לבקשת דחייה נוספת: לווה ללא פיגורים בהלוואה, נכון לתאריך 28.2.2020.

הדחייה תהיה של רכיב הקרן, ללא שיקול דעת הבנק. בנק רשאי לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן. 

– לקוחות שכבר דחו את התשלומים לתקופה של עד 6 חודשים, יוכלו לקבל דחייה נוספת עד 31.12.20, ובלבד שלא היו פיגורים בהלוואה נכון לתאריך 28.2.20.

– לקוחות שטרם דחו את התשלומים, ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים. האמור יחול גם על לקוחות שבהלוואותיהם היו פיגורים בחודשיים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

31/12/20הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה***
אשראי עסקיעסק עד מחזור פעילות שנתי של 25 מיליון ₪, אשר נפגע כתוצאה מהמשבר. 


ההלוואות נפרעו בצורה סדירה עד ל-28.2.2020 במהלך שנה שקדמה למועד זה, וצפוי כי הוא יצלח את המשבר ויוכל לעמוד בהחזר ההלוואה לאחר המשבר.

עד 6 חודשים, בהתאם לשיקול דעת  הבנק.31/12/20הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה***

* לא כולל לווה שנמצא בהליך משפטי.

** לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.

*** אופן פריסת ההלוואה היא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של הבנק. במידת הצורך יוצעו פתרונות חליפיים למנגנון הפריסה. 

****שיעור הריבית –  התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה. חשוב להדגיש כי דחיית תשלום הלוואה כמוה כנטילת הלוואה חדשה, בגובה הסכום הנדחה. 

כתיבת תגובה