הכלכלן הראשי: שיאני השכר של עולם הרפואה נחשפים

אי-השוויון בשכר הרופאים בבתי החולים הירושלמים גבוה מזה שבבתי החולים הממשלתיים • בתחומי המומחיות "עתירי" הרפואה הפרטית גבוה שכר רופאי בתי החולים הירושלמים מזה של המקבילים להם בבתי החולים הממשלתיים, כולל כאלה העוסקים ברפואה פרטית – בכ-175,000 שקלים בשנה • הבשורה הטובה: חוק השר"פ שנכנס לתוקף ב-2018 שם סוף לחלק מגביית השכר השערורייתית

רופא | צילום: Bacho, שאטרסטוק

שווה להיות רופא (בשר"פ): "לכל אורך העשור האחרון הובילו בתי החולים בהם מונהג שר"פ את שכר הרופאים, כאשר הסכם השכר עם הרופאים בשנת 2011 צמצם פערי שכר אלו. לא מן הנמנע כי פערי השכר, שעמדו בשיאם על 15%, עמדו בין היתר ברקע דרישת הרופאים לתוספות שכר משמעותית במסגרת הסכם השכר של 2011" – כך עולה מסקירת הכלכלן הראשי במשרד האוצר שהתמקד השבוע בנושא שכר הרופאים במקומות בהם מונהג שר"פ.

ואם תהיתם היכן כדאי להיות רופא במקום שבו מונהג שר"פ – דעו, כי שווה להיות כירורג בירושלים: פערי השכר בולטים במיוחד בתחומי המומחיות הכירורגיים. כך, בהינתן אותו "פרופיל" רופא נמצא כי שכר רופאי הדסה ושערי צדק גבוה בממוצע ב-90 אלף ₪ (ברוטו לשנה) בהשוואה למקביליהם בבתי החולים הממשלתיים. ככל שאותם כירורגים בהדסה ושערי צדק מועסקים גם במסגרת השר"פ מתרחבים פערי השכר בינם לבין רופאי בתי החולים הממשלתיים (שיש להם גם הכנסות מרפואה פרטית) ל-175 אלף ₪.

"ממצאים אלו יש בהם כדי לספק בסיס לטענה לפיה הפעלת שר"פ במסגרת בתי חולים ציבוריים יש בה כדי להגדיל את התמריץ להסטת מטופלים למסגרת הרפואה הפרטית", קובעים באגף הכלכלן הראשי.

לדברי עורכי הדו"ח, "הממצאים בעבודה זו גם מספקים בסיס אמפירי לטענה לפיה הפעלת שר"פ מגדילה את אי-השוויון בשכר הרופאים. כך, בעוד שבקרב הרופאים המועסקים בבתי החולים הממשלתיים גבוה שכר הרופאים בחמישון העליון פי 4.7 מזה של הרופאים בחמישון התחתון, בבית החולים הירושלמים מגיע פער זה לפי 6.2. כמו-כן נמצא כי בעוד שבחמישון העליון גבוה יותר שכר רופאי הדסה ושערי צדק מזה של החמישון המקביל להם בקרב רופאי בתי החולים הממשלתיים, בשני החמישונים התחתונים נמוך יותר שכר רופאי בתי החולים הירושלמים".

לפי הדו"ח, "במרבית תחומי המומחיות נמצאו שיעורי גידול דומים בשכר רופאי בתי החולים הירושלמים, בין מי שעוסקים בשר"פ לבין מי שאינם. מנגד, בבתי החולים הממשלתיים נמצאו פערים משמעותיים בשיעורי השינוי בין מי שעוסקים ברפואה פרטית לבין מי שאינם, כאשר במרבית תחומי המומחיות דווקא שכרם של מי שאינם עוסקים ברפואה פרטית צמח בשיעור חד יותר. יש בממצאים אלו כדי לתמוך בהשערה לפיה בבתי החולים בהם מונהג שר"פ, הגידול בשכר הרופאים מרפואה פרטית יוצר לחץ להעלאת שכר גם ליתר הרופאים בבית החולים ובכך מייקר את עלויות אספקת השירותים במערכת הבריאות.

בסיומם של ניתוחים רבים של השוואות שכר, מציגים החוקרים סיכום כי "הממצאים המרכזיים העולים מעבודה זו מלמדים כי לכל אורך העשור האחרון הובילו בתי החולים בהם מונהג שר"פ את שכר רופאי בתי החולים. הדבר בולט במיוחד בתחומי מומחיות כירורגיים. בממוצע, בהינתן אותו "פרופיל" רופא (תחום מומחיות, שנות ותק, מגדר) שכר הכירורגים בהדסה ושערי צדק גבוה ב-90 אלף ₪ בהשוואה לשכר הכירורגים המועסקים בבתי החולים הממשלתיים. ככל שמדובר ברופא המועסק במסגרת השר"פ מתרחב פער זה ל-175 אלף ₪. בולט במיוחד תחום המומחיות של כירורגיה אורתופדית.

"מנגד, בתחומי מומחיות שאינם נחשבים כ"עתירי" רפואה פרטית, נמוך בדר"כ שכר רופאי הדסה ושערי צדק מזה של מקביליהם המועסקים בבתי החולים הממשלתיים. ממצאים אלו יש בהם כדי לתמוך בטענה לפיה הפעלת שר"פ בבתי חולים ציבוריים מגדילה את התמריץ להסטת מטופלים למסגרת הרפואה הפרטית. כמו-כן נמצא ביסוס אמפירי לטענה לפיה בבתי החולים בהם מופעל שר"פ גבוה יותר אי השוויון בשכר הרופאים בהשוואה לזה שבבתי החולים הממשלתיים.

"כמו-כן, בניתוח פערי השכר בין רופאי בתי החולים הירושלמים לזה של בתי החולים הממשלתיים בולטים פערי שכר אלו במידה רבה בתקופה טרם הסכם השכר האחרון עם ההסתדרות הרפואית בשנת 2011. כך, בשנים 2011-2007 נעו פערי שכר אלו בשיעורים שבין 15%-10%, ואילו לאחר הסכם השכר הצטמצמו לכ-4%. לא מן הנמנע כי פערי השכר הגבוהים עמדו אף הם ברקע לדרישת הרופאים לתוספות שכר משמעותיות במסגרת אותו הסכם שכר ב-2011".

כדי להרגיע אתכם, מציינים עורכי העבודה, כי הדברים היו נכונים לשעתם. "ממצאי עבודה זו מדגישים את החשיבות ביישום הנחיות משרד הבריאות שנכנסו לתוקף בינואר 2018, הנוגעות למגבלות על היקף פעילות השר"פ. בעבודת המשך לעבודה זו, שתפורסם במהלך השנה הבאה, נבחן באיזו מידה באו לידי ביטוי הנחיות אלו בשכר רופאי בתי החולים הירושלמים בשנת 2018 (בעת הכנת העבודה הנוכחית טרם היו זמינים נתוני שכר מלאים לשנת 2018)".

כתיבת תגובה