'הכשרה' ברווחים גבוהים: 53 מיליון מתחילת 2018

'הכשרה חברה לביטוח' מדווחת על גידול של כ- 234.8% ברווח כולל לפני מס: הרוויחה כ-53 מיליון שקלים לפני מס מתחילת שנת 2018

שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה, בטקס סוכנים מצטיינים | צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של הכשרה

הכשרה חברה לביטוח מפרסמת את  תוצאות 1-9.2018 ומדווחת על  גידול של כ- 234.8% ברווח כולל לפני מס: הרוויחה כ-53 מיליון שקלים לפני מס מתחילת שנת 2018 ומפרסמת יחס כושר פירעון כלכלי של כ-112% ליום 31/12/17. הרווח הכולל לאחר מס מתחילת השנה הסתכם ב-36.1 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח לאחר מס של 10.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

'ביזנעס' מתרחב בניו-מדיה: מהיום, כל העדכונים – גם בוואטסאפ!

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום ה-30 בספטמבר 2018, הסתכם לכ- 375.0 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 338.9 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2017. הגידול בהון העצמי נובע מרווח כולל לאחר מס לרבעון 3, 2018 בסך של כ-36.1 מיליון ש"ח.

החברה קיבלה את אישור הממונה בדבר ביקורת על יישום הוראות חוזר סולבנסי ולא תידרש לעמוד בהוראות חוזר משטר כושר פירעון חשבונאי .

לחברה יחס כושר פירעון של 111.9% המהווה עודף הון של 127 מיליון ש"ח ללא התחשבות בתקופת הפריסה, ויחס של 181% עם התחשבות בתקופת הפריסה.

עיקרי תוצאות הפעילות

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון 3, 2018 הסתכמו בכ- 419.3 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 446.4  מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל לפני מס ברבעון 3, 2018 הסתכם בכ-14.6 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל לפני מס של כ-12.2 מיליון ש"ח ברבעון מקביל אשתקד.

סה"כ הרווח הכולל לאחר מס ברבעון 3, 2018 הסתכם בכ- 10.4 מיליון ש"ח לעומת רווח  לאחר מס של כ- 8.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  הגידול של כ-26.8% ברווח הרבעון לעומת רבעון מקביל אשתקד, נובע ממגזר ביטוח כללי, בעיקר משיפור חיתומי בענפי רכב רכוש ורכב חובה .

סך המאזן ליום 30 בספטמבר 2018 עמד על כ- 17.1 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 14.6% בהשוואה לסך המאזן ביום ה- 31 בדצמבר 2017.

ביטוח כללי

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון 3, 2018 הסתכמו בכ-258.0 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 271.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל לפני מס ממגזר ביטוח כללי ברבעון 3, 2018 הסתכם בכ- 16.3 מיליון ש"ח לעומת רווח  כולל לפני מס של כ- 8.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד . הגידול ברווח במהלך הרבעון, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, נובע ממגזר ביטוח כללי ומיוחס בעיקרו לשיפור החיתומי בענפי רכב רכוש ורכב חובה בעקבות עדכון עתודות אקטואריות בגין שנות חיתום ישנות שבוצע ברבעון המקביל אשתקד

ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון 3, 2018 הסתכמו בכ- 161.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 174.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהיקף הפרמיות שהורווחו במהלך הרבעון לעומת הרבעון המקביל אשתקד, נובע מירידה בפרמיה השוטפת בסכום של כ-10 מיליון ש"ח אל מול אשתקד בפוליסות ביטוחי מנהלים ומירידה בפרמיה החד פעמית בסכום של כ-3 מיליון ש"ח אל מול אשתקד.

ההפסד הכולל לפני מס בביטוח חיים ברבעון 3, 2018 הסתכם לסך של כ-0.9 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס כ- 4.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מרווח להפסד נובע בעיקר מקיטון במרווח הפיננסי בסכום של כ-5 מיליון ש"ח, בשל עליית מדד של 0.2% ברבעון הנוכחי מול ירידת מדד של 0.5% ברבעון המקביל אשתקד, אליו צמודות ההתחייבויות הביטוחיות בתיק המבטיח תשואה.

שמעון מירון מנכ"ל הכשרה חברה לביטוח מסר עם פרסום הדוחות: "אנו ממשיכים במגמת העלייה שנראית בבירור בצמיחה בפרמיות בענפי הביטוח הכללי, בשיפור עקבי בתוצאות החיתומיות וברווחיות של החברה, אשר באה לידי ביטוי בגידול משמעותי ברווחיות , הודות  לפעילות אינטנסיבית של טיוב תיק האלמנטרי בתחומי הרכב והרכוש ובזכות הטמעת האסטרטגיה של חיתום מוקפד בתחומים השונים.

"תוצאות יחס כושר הפירעון הגבוהות מעידות על חוסנה, איתנותה ויציבותה של החברה".

עוד הוסיף מירון: "מאז השקתו של ,GO הביטוח הדיגיטלי לרכב, מכרנו אלפי פוליסות ואנחנו רואים עלייה גוברת בהתעניינות במוצרי הדיגיטל של החברה. כמו כן אציין גם את המוצר הייחודי של החברה BEST INVEST  אשר היקף הכספים המנוהלים בו עומד על כ- 7.5  מיליארד שקלים נכון ליום פרסום הדוחות. מוצר ייחודי זה, תורם לעלייה עקבית בהכנסות החברה אשר תמשיך ותבוא לידי ביטוי בגביית דמי ניהול קבועים כתוצאה מגידול בתיק הביטוחי.

"בהמשך השנה, נמשיך לפעול ליישום האסטרטגיה שלנו אשר מתמקדת ברווחיות, מקצוענות ושירות. כחלק מכך נמשיך לפעול לטיוב תיק המבוטחים שלנו תוך פיתוח מוצרים חדשים ותחרותיים. כמו כן, נמשיך לפעול לשימור וחיזוק מעמד החברה בענף תוך עמידה ביעדי רווחיות בהתאם לתוכנית העבודה", סיכם מירון.

כתיבת תגובה