חוק הבידוד החדש: מה הזכויות שלכם?

נכנסתם לבידוד? אם אתם שכירים – ממתי תקבלו תשלום עבור ימי הבידוד? והאם תאבדו ימי חופשה? • מה יקבל המעסיק שלכם כשיפוי מביטוח לאומי – על החיסור ממקום העבודה? והאם כשתעזבו את העבודה או בתום השנה תהיו “חייבים” למעסיק ימי מחלה/חופשה? • רו”ח יפית שמחון עושה סדר בחוק הבידוד החדש והזכאות לקבלת החזר / שיפוי עבור ימי הבידוד ואי ההגעה לעבודה

בידוד בימי קורונה | צילום: fernando zhiminaicela, אתר Pixabay

מול רבים שתוהים מה הן בדיוק הזכויות החדשות המוקנות בחוק החדש שנחקק בנושא הבידוד, אציג כאן בקצרה את עיקרי החוק (בשפה שאינה משפטית וכמובן שאינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי או מתיימרת להיות כמוהו):

  1. תשלום ימי בידוד: על פי החוק עובד השוהה בבידוד זכאי ממעסיקו לתשלום דמי בידוד בעד ימי העבודה שבהם שהה בבידוד ונעדר מעבודתו, למעט תשלום בעד יום עבודה הראשון בתקופת הבידוד. אולם העובד זכאי לבחור לקבל תשלום גם בעד היום הראשון על חשבון יום חופשה המגיע לו (האמור כפוף להסכם קיבוצי או אישי אשר חל בו הסדר המטיב עם העובד לעניין דמי מחלה, למעט מקרים בהם המדינה צד להסכם).

כדי להיות זכאי לדמי בידוד ולשיפוי, על העובד למלא טופס מקוון – דיווח על בידוד ביתי ולהציג אסמכתא למעסיק.

250/200 סייד בר + קובייה

החל מהיום השני העובד זכאי לתשלום שכר של 100% בגובה ערך יום מחלה.

 

  1. תקופת ימי המחלה: מתקופת ימי המחלה של הבידוד ישולמו לו דמי מחלה, אך לא יותר מ-4 ימים על חשבון ימי המחלה. התשלום ישולם לפי ימי עבודה (5/6 ימים בהתאם למתכונת העסקה של עובד) ולא יכלול את ימי המנוחה.

 

  1. תשלום על חשבון ימי מחלה עתידיים שיצבור העובד: במידה ולעובד אין יתרת ימי מחלה צבורים, יופחתו הימים בהם שהה בבידוד, וייזקפו על חשבון ימי מחלה עתידיים – כלומר, העובד יכנס ליתרה שלילית של ימי מחלה.

 

  1. סיום יחסי עבודה: אם יחסי העבודה יסתיימו ולעובד תיוותר יתרה שלילית בצבירתו יקוזזו ימי המחלה שנזקפו עקב הבידוד ויקוזזו כנגד יתרת ימי חופשה שטרם ניצל העובד (פדיון חופשה). במקרה בו אין לעובד יתרת חופשה בסיום העסקתו – לא יהיה לעובד חוב בעד ימי מחלה הנותרים. 

 

  1. שיפוי: מעסיק אשר שילם דמי בידוד לפי הוראות החוק, יעביר לו המוסד לביטוח לאומי תשלום בשיעור של 100% עבור היום השני לבידוד וכן עבור יתר הימים שיפוי בגובה של 50%, לעומת זאת מעסיקים עד 20 עובדים יקבלו 100% עבור היום השני וכן 75% עבור יתר הימים. 

 

  1. הגשת בקשה לשיפוי: מעסיק יגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לשיפוי באופן מקוון כפי שיפרסם המוסד לביטוח לאומי, לא יאוחר מ-60 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד.

 

  1. פרטי הבקשה:  הבקשה לשיפוי תכלול בין היתר הצהרה של המעסיק על תשלום דמי בידוד לעובד וכן את הפרטים הבאים: פרטי המעסיק – שם המעסיק, מספר מזהה, טלפון כתובת , דוא”ל, מס’ חשבון בנק ותיק ניכויים..  פרטי העובד – שם ושם משפחה, מספר  זהות או דרכון, מס’ טלפון ומייל. פרטי משרה – היקף המשרה ששל העובד בשלושת החודשים שקדמו לבידוד. פרטי בידוד = מועד תחילת תקופת הבידוד וסיומה, מס’ ימים ששולמו, וכן פרטים לגבי ההוראה שבשלה זכאי העובד לדמי בידוד. גובה התשלום- גובה דמי הבידוד של העובד, שכר ממוצע ברבעון לפיו שולמו דמי הבידוד והעלות בה נשא המעסיק.

 

  1. חריגים: החוק לא חל על מי שנמצא כחולה מאומת או מי שחלה עליו חובת בידוד בשל הגעתו לישראל מחו”ל.

                        חולה מאומת יהיה זכאי לממש ימי מחלה רגילים בהתאם למכסת ימי המחלה אשר עומדת לזכותו ובכפוף לאישור מחלה מרופא.

 

  1. תוקף: החוק נכנס לתוקף רטרואקטיבית מיום 1/10/2020 ועד ליום 31/3/2021.

Inner article

שר האוצר, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת רשאי להאריך בצו את תקופת הוראת השעה בתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת..

 

הכותבת היא רואת חשבון. המידע הינו כשירות לציבור ואינו מיועד להוות תחליף לייעוץ מקצועי פרטני

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה