חוק מוסר התשלומים: שווה לעבוד עם המשרדים הממשלתיים

אגף החשב הכללי במשרד האוצר מפרסם הבוקר דיווח על יישום חוק מוסר תשלומים במשרדי הממשלה בשנת 2021 ממנו עולה כי בכ-89% מהמשרדים הממשלתיים הכפופים לחוק, מתבצע התשלום בזמן | 67% מהתשלומים ששולמו לאחר המועד, שולמו בעיכוב של עד 7 ימים | | מספר ימי האשראי הממוצע לספקים בשנת 2021 הינו 33 ימים – 12 ימים פחות מדרישת החוק

אילוסטרציה | צילום: elbud, שטארסטוק
בשנת 2017 נחקק חוק מוסר תשלומים לספקים התשע”ז 2017 אשר מטרתו להסדיר את מועדי התשלום לספקים. כנדרש בתקנות מוסר התשלומים, ביום 30 ביוני 2022 הגיש החשב הכללי לוועדת הכלכלה בכנסת דוח ריכוז של המידע שנאסף ממשרדי הממשלה, אודות תשלומי הממשלה לספקים, שבתחולת חוק מוסר תשלומים, בשנת 2021.

לפי דיווחי משרדי הממשלה כ-89% מתשלומי משרדי הממשלה, אשר בתחולת החוק, שולמו במועד. 67% מהתשלומים ששולמו לאחר המועד, שולמו בעיכוב של עד 7 ימים. שיעור התשלומים במועד בצירוף תשלומים ששולמו באיחור של עד 7 ימים הינו 96% מהתשלומים. מספר ימי האשראי הממוצע לספקים בשנת 2021 הינו 33 ימים – 12 ימים פחות מדרישת החוק.

למוסר תשלומים יעיל ותקין השפעה ישירה על התחרותיות במשק ועל האיתנות הפיננסית של ספקים, בעיקרם ספקים קטנים ובינוניים.
החשב הכללי רואה חשיבות רבה בתשלום בזמן לספקי הממשלה כחלק מהיות הממשלה גורם בעל חשיבות מכרעת במעגלי הרכש במדינה וימשיך לפעול הן במישור של הנחיות חשב כללי, והן במישור של עידוד חדשנות ברכש ובאמצעות הנגשת כלים מתקדמים.

בשנים האחרונות החשב הכללי פעל להתאמת הוראות התכ”מ להוראות החוק, הקמת פורטל הספקים הממשלתי, בניית דוחות ממוחשבים לצורך עריכת הדיווחים ומידע ניהולי, מיפוי הנתונים, מתן הנחיות למשרדי הממשלה וקיום קשר ישיר עם נציגים רלוונטיים במשרדי הממשלה, ומתוכננים צעדים נוספים לשיפור.

ריכוז נתוני דיווחי משרדי הממשלה בשנת 2021, כפי שהועברו לוועדת הכלכלה ביום 30.6.2022, בהתאם לתקנות:

עסקאות ששולם בעדן תשלום במועד שקבע בחוק או בתקנות שלפיו

עסקאות ששולם בעדן תשלום בתוך 30 ימים מהמועד שנקבע בחוק או בתקנות שלפיו

עסקאות ששולם בעדן תשלום בטווח שבין 30 ימים ל-60 ימים מהמועד שנקבע בחוק או בתקנות שלפיו

עסקאות ששולם בעדן תשלום בטווח שבין 60 ל-90 ימים מהמועד שנקבע בחוק או בתקנות שלפיו

עסקאות ששולם בעדן תשלום לאחר 90 ימים מהמועד שנקבע בחוק או בתקנות שלפיו

סה”כ

סה”כ מספר העסקאות

1,548,026

177,712

12,928

4,024

4,173

1,746,863

שיעור העסקאות מתוך כלל העסקאות

88.62%

10.17%

0.74%

0.23%

0.24%

100%

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה