ידחה החיוב בהיטל השבחה במקרקעין עד למימוש הזכויות

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצע”ח של ח”כ מיכאל מלכיאלי (ש”ס) הצעת החוק מחייבת את הרשויות המקומיות לתת פירוט בכמה יסתכמו מיסי היטלי השבחה טרם חתימת החוזה למכירת הנכס. מלכיאלי: “מדובר במספר עוולות חשובות שהגיע הזמן לתקן לטובת רוכשי ומוכרי הדירות”.

ח"כ מיכאל מלכיאלי. צילום:שלומי כהן

אושרה בקריאה ראשונה ברוב של 44 תומכים וללא מתנגדים, הצעת חוק של ח”כ הרב מיכאל מלכיאלי (ש”ס) שתסייע לאנשים החפצים למכור את הנכס בבעלותם, וכן לאנשים המתעניינים ברכישת נכסים. לפיה, הרשויות המקומיות יהיו מחויבות לתת פירוט בכמה יסתכמו מיסי היטלי השבחה, במידה ואדם ימכור את הנכס שבבעלותו. וזאת, כנגד תשלום אגרה.

כידוע, מיסי היטלי השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין  על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשר אישרה תוכנית והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין שלו, ובמידה ואדם מוכר את הנכס לאחר מכן, נדרש ממנו לשלם את המיסים עבור כך. המצב כיום הוא כזה שבבחינת כדאיות עסקה במקרקעין, אין באפשרות הרוכש לקבל שומה לעניין היטל ההשבחה המוטל על המקרקעין. מטרת הצעת החוק הינה לשנות מצב זה ולאפשר לקונה את קבלת השומה כנגד תשלום אגרה. הסדר זה יאפשר לרוכשים לברר את מצב המקרקעין טרם כריתת החוזה וקבלת החלטה מושכלת.

בהצעת חוק שאושרה, ישנה בשורה נוספת, ולפיה, יבוצע שינוי בחוק התכנון והבנייה ויקבע כי היטל השבחה ייגבה מבעל קרקע או נכס רק במקרה וניתן לממש הזכויות, אם במכירה ואם בקבלת היתר בנייה.

כידוע, במקרים רבים היטל השבחה עשוי לחול על קרקע או נכס לא רק בעת מכירתו – אלא גם בעת אישור תוכנית כזו או אחרת על המקרקעין או הנכס. במקרה כזה, ניתן היום לגבות היטלי השבחה כבר בעת אישור התוכנית והצעת החוק מבקשת לדחות מועד זה רק לנקודה בה בעל המקרקעין או בעל הנכס יכול לממש הזכויות בפועל. זאת, במידה וקיימת תוכנית שאי אפשר להוציא בגינה היתר בנייה ו/או שקיימת אי ודאות לגביה.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי: “היטל השבחה הוא תשלום חובה המוטל על בעל המקרקעין על ידי הרשות המקומית, בשל עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תוכנית בניין עיר (תב”ע), מתן הקלה או התרת שימוש חורג. מועד תשלום ההיטל האמור, נקבע בסעיף 7(א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה: ‘ההיטל ישולם לא יאוחר מהמועד שהחייב בו מימש זכות במקרקעין שלגביהם חל ההיטל’, ואילו בהגדרה ‘מועד מימוש הזכויות’ שבסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק, נקבע המועד כ’קבלת היתר לבנייה במקרקעין או לשימוש בהם שלא ניתן היה למימוש אלמלא אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג שבעקבותיהם חל היטל השבחה'”.

ח”כ הרב מיכאל מלכיאלי מסביר את הרקע להצעת החוק: “יש מגוון רחב של מקרים שבהם לא ניתן לממש את הזכויות. כך למשל, בבניין שלדייריו הוענקו זכויות בעקבות שינוי של התב”ע, ואדם המתגורר בקומה שנייה או שלישית חפץ לעשות שימוש בזכויות אלה, לקבל היתר ולהרחיב את דירתו, לא יוכל לעשות כן מבלי ששכניו הגרים למטה עשו או יעשו ביחד איתו שימוש בהיתר האמור, כך, נוצר מצב שאדם זה בבואו למכור את דירתו נחשבת פעולתו כמועד מימוש הזכויות לעניין חיוב בתשלום האגרה, וזאת על אף שאינו יכול בפועל לממש זכות זו”. לאחר אישור הצעת החוק בקריאה ראשונה, צפויה לעבור כעת לדיון בוועדת הפנים בכנסת כהכנה לקריאה שניה ושלישית.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה