יוצאים מהגירעון: 3.5 מיליארד באפריל מול 14 מיליארד אשתקד

משרד האוצר פרסם אומדן ראשוני לביצוע תקציב ההוצאות, גירעון הממשלה ומימונו לתקופה ינואר – אפריל 2021 • הגירעון באפריל עמד על 3.4 מיליארד מול 14 מיליארד באפריל אשתקד • בחודש אפריל 2021 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב-31.4 מיליארד ש”ח, וככלל, הכנסות הממשלה עמדו על כ-35 מיליארד

תקציב shutterstock

משרד האוצר פרסם אומדן ראשוני לביצוע הוצאות הממשלה, הכנסות המדינה, הגירעון ומימונו בתקופה ינואר – אפריל 2021, לרבות ביצוע התוכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה (להלן: “התוכנית הכלכלית” או “התוכנית”), שנערך על ידי חטיבת מאקרו ותקציב באגף החשב הכללי.

סעיף 3ב לחוק יסוד: משק המדינה מעגן את הכללים לביצוע הוצאות המדינה בשנה ללא תקציב מדינה מאושר (להלן: “תקציב המשכי”). החוק מגדיר מגבלת הוצאה (שנתית וחודשית), מגבלת התחייבויות וכן ומדרג חשיבות לביצוע ההוצאות ונטילת ההתחייבויות. מגבלות אלה נקבעו על רקע העדר תקציב מדינה שאושר כדין בידי הכנסת מתוך הרצון שלא לקבע את שיקול הדעת של הממשלה הנכנסת והכנסת הבאה, וזאת כחלק ממכלול השיקולים שמחייבים את הממשלה היוצאת באיפוק וריסון בתקופת בחירות וממשלת מעבר. מערכות שיקולים אלו יבואו לידי ביטוי במסגרת הפעלת שיקול הדעת בהקצאת התקציב ההמשכי.

החל מחודש ינואר 2021 נכנסו לתוקף מספר שינויים בחוק יסוד משק המדינה, ובפרט שונתה מגבלת ההוצאה בתקציב ההמשכי כך שקרן החוב, למעט קרן למוסד לביטוח לאומי, לא תיכלל במסגרת ההוצאה המותרת. 

בנוסף, בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, במטרה לספק מענה למשבר הוגדרה מסגרת הוצאה נפרדת בחוק היסוד כהוראת שעה, להלן ריכוז מסגרות ההוצאה המותרות בשנת 2021:

 1. מסגרת לביצוע התקציב ההמשכי – מסגרת הוצאה שנתית בהיקף של כ-419.9 מיליארד ₪, וכל חודש מכסת הוצאה השווה לחלק השנים עשר ממסגרת ההוצאה, כלומר, מכסה  חודשית בהיקף של כ-35.0 מיליארד ₪.
 2. מסגרת הוצאה עבור התוכנית הכלכלית – מסגרת הוצאה תקציבית בהיקף של כ-68.1 מיליארד ₪ לשנת  2021.

גירעון הממשלה

 • אפריל 2021 בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש אפריל נמדד גירעון בסך של כ-3.5 מיליארד ₪, לעומת חודש אפריל אשתקד בו נמדד גירעון תקציבי בסך של כ-14.9 מיליארד ₪. 
 • הגירעון המצטבר בשנת 2021 – בחודשים ינואר – אפריל נמדד גירעון בסך של כ-26.8 מיליארד ₪ לעומת גירעון בסך של כ-28.2 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. בתרשים 1 ניתן להבחין בהתפתחות הגירעון המצטבר והחודשי בשנת 2021 לעומת התפתחות הגירעון בשנתיים האחרונות.
 • הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (מאי 2020 – אפריל 2021) עומד על כ-11.2% אחוז מהתוצר (גירעון בסך של כ-158.9 מיליארד ₪). בתרשים 2 ניתן להבחין בהתפתחות החודשית של הגירעון כאחוז מהתוצר בין השנים 2021 – 2016. 

הוצאות הממשלה

ביצוע הוצאות הממשלה המדווח בפסקאות הבאות מתייחס לשני סוגי ההוצאה הבאים – (1) הוצאות משרדי הממשלה, ו-(2) תשלומי ריבית על החוב הממשלתי ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי (להלן: “הוצאות חוב”). 

 • סך ההוצאות מתחילת שנת 2021 – סך הוצאות הממשלה בחודשים ינואר – אפריל הסתכמו בכ-159.4 מיליארד ₪, מזה בחודש אפריל בלבד כ-39.0 מיליארד. 

בחודשים ינואר אפריל 2020 הסתכמו סך הוצאות הממשלה בכ-131.9 מיליארד ₪, כך שמתחילת שנת 2021 חל גידול של כ-20.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בנטרול ההוצאות להתמודדות עם “משבר הקורונה” חל גידול של כ-3.8% לעומת הביצוע בתקופה המקבילה אשתקד. 

הוצאות משרדים

 • הוצאות אפריל 2021 סך ההוצאות של משרדי הממשלה בחודש אפריל הסתכמו בכ-34.2 מיליארד ₪, מזה כ-5.8 מיליארד ₪ בגין התוכנית הכלכלית. בחלוקה לסוגי משרדים, הוצאות המשרדים האזרחיים הסתכמו בכ-29.0 מיליארד ₪, ומערכת הביטחון בכ-5.2 מיליארד ₪.
 • סך הוצאות משרדי הממשלה מתחילת שנת 2021 – בחודשים ינואר – אפריל הסתכמו בהיקף של כ-138.3 מיליארד ₪ (מזה כ-26.7 מיליארד ₪ הוצאות בגין התוכנית הכלכלית), עלייה של כ-23.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ-3.5% בנטרול הוצאות התוכנית הכלכלית). להלן פירוט ההוצאות לפי סוגי המשרדים:
  • סך ההוצאה המצטברת במשרדים האזרחיים עד לחודש אפריל הסתכמה בכ-116.2 מיליארד ₪, גידול של כ-28.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (בנטרול הוצאות התוכנית הכלכלית גידול של כ-4.2%). 
  • סך ההוצאה המצטברת במערכת הביטחון עד לחודש אפריל הסתכמה בכ-22.1 מיליארד, גידול של כ-2.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (בנטרול הוצאות התוכנית הכלכלית גידול של כ-0.8%). 

הוצאות חוב

הוצאות חוב – תשלומי ריבית על החוב הממשלתי ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי.

 • הוצאות החוב בחודש אפריל הסתכמו בכ-4.8 מיליארד ₪.
 • סך הוצאות החוב מתחילת שנת 2021 – בחודשים ינואר – אפריל הסתכמו בהיקף של כ-21.1 מיליארד ₪, מזה תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 11.8 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 9.3 מיליארד ₪. 

כאמור, בשל תיקון חוק היסוד, נוצרו שתי מכסות המגבילות את היקף ההוצאה החודשי המותר לביצוע בשנה ללא תקציב מאושר:

  1. מכסת הוצאה בגין הוצאות התקציב ההמשכי – סך מכסה שנתית בהיקף של כ-419.9 מיליארד ₪, המשקף מכסה חודשית של כ-35.0 מיליארד ₪. לפיכך, המכסה המצטברת עומדת על כ-140.0 מיליארד ₪. סך ההוצאה הממשלתית המצטברת בהתייחס להוצאות הנכללות במכסה זו עומדת על כ-133.0 מיליארד ₪, מזה כ-33.3 מיליארד ₪ בחודש אפריל.
  2. מסגרת הוצאות בגין התוכנית הכלכלית – מסגרת ההוצאה בשנת 2021 הינה בהיקף של כ-68.1 מיליארד ₪. סך ההוצאה המצטברת בהתייחס להוצאות הנכללות במכסה זו עומדת על כ-26.7 מיליארד ₪ במזומן, מזה כ-5.8 מיליארד ₪ בחודש אפריל. בנספח 2 ניתן למצוא סקירה של ביצועי התוכנית הכלכלית על רכיביה השונים. 

ביצוע התוכנית הכלכלית 

 • רקע כללי לתוכנית – במהלך חודש מרץ 2020 התפרץ משבר הקורונה בישראל, לצורך התמודדות הממשלה עם המשבר מבחינה בריאותית וכלכלית גובשה התוכנית הכלכלית לסיוע למשק, בהיקף של כ-202.3 מיליארד ₪ לשנים 2020 ו-2021, מתוכם כ-137.1 מיליארד סיוע תקציבי לתקופה האמורה. מאחר ובמועד יישום התוכנית טרם אושר תקציב המדינה, אופן אישור התוכנית בוצע כתיקון חוק יסוד משק מדינה כהוראת שעה. ביצועי התוכנית הכלכלית בדוח זה ישוקפו בהתאם לתכנון הרב שנתי. 
 • סך ביצוע רב שנתי לתוכנית הסיוע – סך ביצוע התוכנית ביחס לתכנון הרב שנתי מסתכם בהיקף של כ-145.5 מיליארד ₪ ביצוע במזומן והתחייבויות (כ-72%). מזה סך ביצוע מזומן בשנת 2021 בהיקף של כ-29.9 מיליארד ₪. בתרשים 4 ניתן להבחין בקצב ביצוע התוכנית בין השנים 2020 ו-2021 ברמה חודשית ומצטברת. בטבלה 2.2. פירוט לחלוקת ההוצאה לפי מקור ההוצאה ופריסת הביצועים (חודשית ובין השנים). 
 • ביצוע רב שנתי לפי סיווג רבדי הסיוע – ביחס לרבדי הסיוע שיעורי הביצוע המצטברים במזומן והתחייבויות עומדים על  כ-83% במענה בריאותי ואזרחי, כ-84% בביטחון סוציאלי, כ-61% בהמשכיות עסקית וכ-51% בהאצה ופיתוח המשק. בתרשים 5 ניתן להבחין בתכנון אל מול הביצוע בהתאם לקטגוריות הסיוע.

הכנסות המדינה

 • תחזית הכנסות המדינה שהוכנה על ידי הכלכלנית הראשית במשרד האוצר בחודש פברואר 2021, ופורסמה בחודש מרץ במסגרת התוכנית הרב שנתית – תחזית ההכנסות השנתית הינה כ-355.5 מיליארד ₪ לפי הפירוט הבא: הכנסות ממסים בסך של כ-330.9 מיליארד ₪, והכנסות אחרות בסך של כ-24.6 מיליארד ₪. 
 • הכנסות אפריל 2021 – סך הכנסות הממשלה הסתכמו בחודש אפריל בכ-35.5 מיליארד ₪. 
 • סך ההכנסות מתחילת שנת 2021 – סך הכנסות הממשלה בחודשים ינואר – אפריל הסתכמו בכ-132.7 מיליארד ₪, גידול נומינלי של כ-27.9% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. 
 • סך גביית המסים בחודש אפריל הסתכמה בכ-31.4 מיליארד ₪.
 • הכנסות ממסים ישירים בסך של כ-17.3 מיליארד ₪.
 • הכנסות ממסים עקיפים בסך של  כ-13.5 מיליארד ₪.
 • הכנסות מאגרות בסך של  כ-0.6 מיליארד ₪.
 • ההכנסות האחרות בחודש אפריל הסתכמו בכ-4.2 מיליארד ₪.
 • סך גביית המסים מתחילת שנת 2021 הסתכמה בכ-122.6 מיליארד ₪, גידול נומינלי של כ-20.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 
 • הכנסות ממסים ישירים בסך של כ-70.1 מיליארד ₪, גידול נומינלי של כ-23.3% לעומת ינואר – אפריל אשתקד. 
 • הכנסות ממסים עקיפים בסך של כ-50.2 מיליארד ₪, גידול נומינלי של כ-16.1% לעומת ינואר – אפריל אשתקד. 
 • הכנסות מאגרות בסך של כ-2.3 מיליארד ₪, גידול נומינלי של כ-11.7% לעומת ינואר – אפריל אשתקד. 
 • ההכנסות האחרות מתחילת שנת 2021 הסתכמו בכ-10.1 מיליארד ₪, לעומת כ-1.6 מיליארד ₪ בחודשים ינואר – אפריל אשתקד. בחודשים ינואר – אפריל בשנה זו הסתכמו ההפקדות של המוסד לביטוח לאומי בסך של כ-7.5 מיליארד ₪ (סכום זה כולל יתרת מזומנים בסך של כ-2.4 מיליארד ₪ שלא הופקדה בשנת 2020 וזאת על מנת לשמור יתרות לתחילת שנת 2021, בהם סיים המוסד בגירעון תזרימי). זאת לעומת פירעון קרן וריבית בסך של כ-9.3 מיליארד ₪ כאמור לעיל. 

מימון הגירעון 

 • בפעילות למימון נמדד בחודשים ינואר – אפריל גירעון בסך של כ-26.5 מיליארד ₪, מזה בחודש אפריל גירעון בסך של כ-3.4 מיליארד ₪.
 • גיוס הון (ברוטו) מקומי בחודשים ינואר – אפריל הסתכם בסך של כ-80.5 מיליארד ₪, מזה בחודש אפריל כ-16.8 מיליארד ₪. 
 • גיוס הון (ברוטו) בחו”ל בחודשים ינואר – אפריל הסתכם בסך של כ-1.4 מיליארד ₪, מזה בחודש אפריל כ-0.4 מיליארד ₪. 
 • פירעונות הקרן על החוב הממשלתי מקומי ובחו”ל בחודשים ינואר – אפריל הסתכמו בכ-31.2 מיליארד ₪, מזה בחודש אפריל  כ-10.3 מיליארד ₪. 
 • יתרות הממשלה בבנקים – כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו היתרות בחודשים ינואר – אפריל בסך של כ-24.3 מיליארד ₪, מזה בחודש אפריל עלו בכ-3.5 מיליארד ₪. 

הכנסות ממסים

סך הכנסות המדינה ממסים: בחודש אפריל 2021 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב-31.4 מיליארד ש”ח.

 • בניתוח הכנסות לחודש אפריל יש לקחת בחשבון את האירועים הבאים:

שנת 2021:

 • בשנת 2021 אמורה להתחדש ההפרשה לקרן פיצויים בגובה של 25% מהכנסות ממס רכישה, בעוד שבשנת 2020 לא התבצעה הפרשה לקרן. סכום ההפרשה עומד על כ-0.2 מיליארד ש”ח בגין חודש אפריל 2021 וכ-0.8 מיליארד ש”ח בגין החודשים ינואר-אפריל 2021.

שנת 2020:

 • בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בישראל, בחודש מרץ 2020 הוטל על המשק סגר שנמשך גם בחודש אפריל. כתוצאה מכך נפגעו הכנסות ממסים בחודש זה בצורה משמעותית.
 •  החזרי מס הכנסה ומע”מ ששוחררו בקצב מואץ במרץ 2020 בהיקף מוערך של כ- 1.8 מיליארד ש”ח הנם ע”ח חודשים אפריל – מאי 2020.
 • תשלום של חלק מהאגרות באפריל 2020 בהיקף של כ-0.2 מיליארד ש”ח, כולל אגרות רישוי כלי רכב, נדחה.
 • בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות המדינה ממסים באפריל 2021, במונחים ריאליים, ב-54% לעומת הרמה הנמוכה של אפריל 2020 בשל משבר הקורונה. הגביה ממסים ישירים עלתה ב-48% לעומת אשתקד, הגביה ממסים עקיפים עלתה ב- 59% והגביה מאגרות עלתה ב-37%. בתוך כך חלה עלייה בהכנסות ממס הכנסה במרבית הענפים, ובניכויים, בעיקר בענפי מידע ותקשורת, שירותים מקצועיים, פיננסים, מסחר ותעשייה. כמו כן, באפריל 2021 נרשמה עליה בהכנסות ממיסוי מקרקעין וירידה משמעותית בהחזרים (לאחר ניטרול שחרור מואץ של החזרים בחודש מרץ 2020).
 • בחודשים ינואר-אפריל 2021 הסתכמו ההכנסות ב-122.6 מיליארד ש”ח לעומת 102.2 מיליארד ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו ההכנסות ממסים ב-20%. הכנסות ממסים ישירים עלו ב-23% וההכנסות ממסים עקיפים עלו ב-17% וההכנסות מאגרות ירדו בכ-1%.
שיעור שינוי ריאלי, בשיעורי מס אחידים
אפריל 2021 לעומת אפריל 2020ינואר-אפריל 2021 לעומת ינואר-אפריל 2020
סה”כ הכנסות המדינה ממסים53.8%20.3%
1. גביית רשות המסים52.6%20.5%
א. מסים ישירים48.2%23.2%
ב. מסים עקיפים58.8%16.8%
2. אגרות37.2%0.5%-
 • נתוני המגמה הצביעו על גידול בגביית המסים בשיעור של 5% מתחילת שנת 2019 ועד חודש אפריל 2020. מגמה זו נקטעה בחודש מרץ 2020 עם פרוץ משבר הקורונה.

Inner article

הכנסות רשות המסים בישראל

 • הכנסות רשות המסים באפריל 2021 הסתכמו ב-30.8 מיליארד ש”ח לעומת 21.0 מיליארד ש”ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות רשות המסים ב-54%. המסים הישירים עלו ב-48% והמסים העקיפים עלו ב-59% לעומת אפריל 2020.

הכנסות ממסים ישירים 

 • ההכנסות ממסים ישירים הסתכמו באפריל 2021 ב-17.3 מיליארד ש”ח לעומת 12.3 מיליארד ש”ח באפריל 2020. בשיעורים אחידים, גדלה גביית המסים הישירים באפריל 2021 ב-48%.
 • מס הכנסה מעצמאים ומחברות (ברוטו) – באפריל 2021 הסתכמה הגביה בסעיף זה ב- 6.2 מיליארד ש”ח לעומת 4.0 מיליארד ש”ח באפריל 2020. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של 54%. הגבייה מעצמאים עלתה ב-110% בעוד שהגבייה מחברות עלתה ב- 41%. העליות הגבוהות מוסברות ע”י ירידה משמעותית במקדמות באפריל 2020 בעקבות המשבר. בנוסף לכך, חלק מהעלייה בעצמאים נובע מתשלומים בגין שומות ורווחי הון גדולים. 
 • ניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון) – הגביה מניכויים הסתכמה באפריל 2021 בכ- 10.9 מיליארד ש”ח, לעומת 9.1 מיליארד ש”ח באפריל 2020, עליה של 18%, הנובעת בעיקר מענפי ההייטק (טכנולוגיה ושירותים מקצועיים) והשירותים הפיננסיים.
 • שוק ההון – באפריל 2021 נרשמה גביה ברוטו של  כ- 0.6 מיליארד ש”ח ,בדומה לאפריל 2020. במונחים ריאליים זוהי עליה מתונה של 2%. בגביה מריבית נרשמה עליה של 3%, ובגביה מני”ע נרשמה עלייה של 2%.
 • מיסוי מקרקעין – ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו באפריל 2021 ב- 1.5  מיליארד ש”ח, לעומת 0.6  מיליארד ש”ח באפריל 2020, עליה של כ- 150%. בגביה ממס שבח נרשמה עליה של 204%. בגביה ממס רכישה נרשמה עליה בשיעור של 134%. עליות כה גבוהות נבעו, כאמור, בחלקן הגדול מירידה בפעילות בעקבות ההסגר בחודשים מרץ – אפריל 2020. במצטבר בחודשים ינואר – אפריל 2021 נרשמה עליה מתונה יותר של 23% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 • החזרים – באפריל 2021 הסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ומניכויים ב- 1.2 מיליארד ש”ח, לעומת 1.3 מיליארד ש”ח באפריל 2020, ירידה של 40% בנטרול השחרור המואץ של החזרים עם פרוץ מגפת הקורונה במרץ 2020 על חשבון חודשים הבאים. במצטבר מתחילת השנה ירדו ההחזרים ב- 21% לעומת התקופה המקבילה 2020.

ההכנסות ממסים עקיפים

 • בחודש אפריל 2021 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב- 13.5 מיליארד ש”ח לעומת 8.6 מיליארד ש”ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות ממסים עקיפים ב-59%. עם זאת, במצטבר בינואר – אפריל 2021 עלו ההכנסות בשיעור מתון יותר של 17% לעומת ינואר-אפריל 2020.
 • מס ערך מוסף – סך ההכנסות נטו ממע”מ באפריל 2021 הגיעו ל-9.9 מיליארד ש”ח, לעומת 7.1 מיליארד ש”ח באפריל 2020. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של כ- 45%. במצטבר מתחילת השנה נרשמה עליה של 17%.
 •  מס קניה יבוא – ההכנסות ממס קניה יבוא הסתכמו באפריל 2021 ב-1.6 מיליארד ש”ח.  בשיעורי מס אחידים, חלה עליה חדה של 156% לעומת אפריל 2020. העליה נובעת, כאמור, מכניסה לסגר וצמצום הפעילות של המשק בצורה משמעותית באפריל 2020. בחודשים ינואר-אפריל 2021 נרשמה עליה של 28% לעומת התקופה המקבילה ב-2020.
 • בלו דלק – הכנסות מבלו הסתכמו באפריל 2021 ב-1.5 מיליארד ש”ח, עליה של 135% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במצטבר, בתקופה ינואר-אפריל 2021, הכוללת את חודש ינואר ששייך לסגר השלישי, עלו הכנסות מבלו בשיעור מתון של 7% לעומת התקופה המקבילה ב-2020.

הכנסות מאגרות משרדי הממשלה

מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-2.3 מיליארד ש”ח.

נתונים ארעיים על הכנסות המדינה ממסים בחודש אפריל 2021

(במיליוני ש”ח ובאחוזים)

 אפרילינואראפרילשיעור שינוי ריאלי (באחוזים) *
 2020202120202021אפרילינואראפריל
סהכ מסים, בהגדרות תקציב21,21931,370102,159122,58747.119.9
מסים ישירים, בהגדרות תקציב12,33817,31256,88170,11839.623.2
מסים ישירים, בהגדרות רשות המסים12,35817,37757,62171,48739.5 23.9
מס הכנסה וניכויים נטו11,17415,24951,07463,51635.4 24.2
מס הכנסה וניכויים ברוטו12,51216,47059,75469,29530.6 15.8
בניכוי החזרי מס הכנסה והחזרי ניכויים1,3381,2218,6805,779-9.5-33.5
ניכויים מריבית2272338156961.7 -14.7
ניכויים מניירות ערך3473551,5472,1131.5 36.3
בניכוי החזרי ריבית5529200.9 -31.7
מסי נדלן נטו6141,5454,2135,182149.5 22.8
התאמה להגדרות התקציב (א-20-65-740-1,369....
מסים עקיפים, בהגדרות תקציב**8,64613,46543,22150,17254.916.0
מסים עקיפים, בהגדרות רשות המסים8,59613,40943,30349,94154.8 15.2
מעמ נטו, לא כולל מעמ יבוא בטחוני7,0849,90431,89636,95638.7 15.7
  מעמ יבוא  3,0364,20014,16216,57837.2 16.9
  מעמ מקומי  6,1618,66731,24234,37539.6 9.9
  החזרי מעמ  2,1132,96313,50813,99739.1 3.5
סה מסי יבוא ללא מעמ7971,9066,1907,421137.2 19.7
  מכס  1732998671,15471.5 32.9
  מס קניה יבוא  6241,6075,3236,267155.5 17.6
סה מסים מקומיים ללא מעמ7151,5995,2175,564121.9 6.5
  מס קניה מקומי  2126859522.8 11.6
  מס דלק  6461,5294,9645,314134.8 6.9
  מס טבק (ב  4844168155-9.1-7.9
התאמה להגדרות התקציב (א5056-82231....
אגרות ותשלומי חובה אחרים2355932,0572,297150.3 11.5

*שיעורי שינוי ריאליים לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בהנחה שמדד אפריל 2021 עלה ב-0.3% לעומת פברואר 2021. 

א) הפרשי עיתוי.

ב) מס קניה על סיגריות מיצור מקומי.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה