לאחר עשרות שנים: אקו"ם תידרש לשלם מס על הכנסותיה

אין טעם להנציח טעויות, קבע השופט שבפניו הובאה טענת אקו"ם כי היא רק צינור להעברת כספים ליוצרים וכי רשות המסים מבקשת לגבות כפל מס מסופרים ויוצרים מוזיקליים | השופט טען כי "ניתן לתהות מה מבדיל בין אקו"ם וכל חברה בע"מ שחרטה על דגלה השאת רווחים לשם חלוקתם לבעלי מניותיה", ציין כי אקו"ם מנסה בעתירתה להפלות את עצמה לטובה לעומת חברה רגילה- וקבע כי על אקו"ם לשלם מס בגין הכנסותיה

השופט הרי קירש | צילומסך מאתר רשות בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בת"א קיבל את עמדת המדינה וקבע כי על אקו"ם לשלם מס בגין הכנסותיה.

אקו"ם" ("אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים בישראל") הינה אגודה שמהותה – ארגון לניהול משותף של זכויות יוצרים – אשר פועלת להגן על זכויות יוצרי המוזיקה והספרות. מטרותיה העיקריות הינן ניהול משותף ואכיפת זכויות יוצרים, וגביית תמלוגים בגין שימוש בזכויות אלה, והעברת התמלוגים ליוצרים, אחרי כיסוי הוצאותיה. היקף התמלוגים הנגבים על ידי אקו"ם מדי שנה הוא גדול מאוד. כך לדוגמא  בשנים הרלבנטיות 2012 ו- 2013; התמלוגים הגיעו ל-כ – 350 מיליון ₪ (ישנם ערעורים בגין חמש שנות מס נוספות אשר הוקפאו על לקבל פס"ד בתיק זה).  כאשר מצד אחד אקו"ם גובה כספים מידי המשתמשים ביצירות המוזיקליות ומצד שני היא מחלקת כספים לידי היוצרים. היקף הכסף הנכנס לקופתה של אקו"ם– אף לאחר הפחתת הוצאות הפעלת המנגנון שלה – עולה על היקף הכסף היוצא אל היוצרים. ההפרשים הכספיים האלה הצטברו לסכומים ממשיים על פני השנים.

במהלך כל שנות קיומה, אקו"ם לא דיווחה לפקיד השומה על התמלוגים המתקבלים מן המשתמשים כהכנסה ששייכת לה. נקודת המוצא הייתה כי הכספים הם הכנסתם של היוצרים השונים, ובהתאם לכך בעת החלוקה של  הכסף לידי היוצרים הם אמורים לדווח על ההכנסה שהתקבלה אצלם מידי אקו"ם. יצוין, כי לאורך השנים נעשו איתה הסדרי מיסוי במסגרתם לא חויבה במס חברות.

השאלה העיקרית שעמדה להכרעת ביהמ"ש במסגרת ההליך הינה האם הכספים הנגבים מידי המשתמשים ביצירות המוזיקה הם הכנסה בידי אקו"ם.

רשות המיסים, באמצעות עוה"ד עדי חן וניר וילנר מהמחלקה הפיסקאלית בפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי), טענה כי בשל מהות הפעילות של אקו"ם, נוכח הכספים המצטברים בקופתה של אקו"ם ואשר נובעים מהפער שבין היקפי הגבייה מחד והיקפי החלוקה מאידך, ובפרט נוכח העבודה כי אקו"ם היא הבעלים של זכויות היוצרים, יש לראות החל משנת 2012, את ההכנסות שמקבלות בידי אקו"ם כחייבות במס. מאידך טענה אקו"ם כי שיטת הדיווח המסורתית שלה היא הנכונה, מכיוון שאין היא בעלת ההכנסה, והזכאות לתמלוגים היא של היוצרים, שהינם בעלי המניות בחברה, והיא רק משמשת צינור לצורך גבייתם.

השופט הרי קירש מבית המשפט המחוזי בתל אביב, דחה בפסק דינו את טענות אקו"ם בדבר היותה צינור בלבד לגביית והעברת הכספים ליוצרים מידי המשתמשים. כבוד השופט קירש חזר על ההלכה הידועה לפיה "בעל העץ הוא בעל הפרי",  וכיוון שאקו"ם היא בעלת זכויות היוצרים ההכנסה המופקת מהם היא הכנסתה שלה.

כן קבע בית המשפט, כי הסמכויות של אקו"ם המשתקפות מהתקנון שלה אינן מאפיינות גוף שכל תפקידו העברה טכנית של כספים. בהחלטתו ציין בית המשפט כי "אקו"ם מבקשת מבית המשפט להתעלם מן ההסדרים המשפטיים השונים המיושמים על ידיה על מנת לקבוע כי לצורכי מס יש לראות בה כנטולת זכויות ונטולת ההכנסה. אכן במצבים מסוימים עשוי להיות שוני בין הדרך בה הסדר מסחרי כלשהו נתפס בעיני דיני המס ובין הדרך בה הוא נתפס בעיני הדין הכללי. אולם לא שוכנעתי, מכל הסיבות המפורטות כאן, כי יש אפשרות או הצדקה להרים את המסך על קיומה של אקו"ם כגוף שמקבל לידיו זכויות ופועל להעניק, בשמו הוא, רישיונות בהן לצדדים שלישיים."

"יתרה מזו, ניתן לתהות מה מבדיל בין אקו"ם וכל חברה בערבון מוגבל שחרטה על דגלה השאת רווחים לשם חלוקתם לבעלי מניותיה…. "

"בהיבט זה, עתירתה של אקו"ם היא להפלותה לטובה לעומת חברה רגילה…"

כמו כן נקבע כי לא מדובר בכפל מס כיוון שהכנסתה של אקו"ם איננה אותה הכנסה אשר מתחלקת בין היוצרים. עוד צוין כי עמדת רשות המיסים היום מהווה שינוי לעומת עמדתה בעבר, כאשר על פני עשרות שנים היא קיבלה את העמדה שהחיוב במס הכנסה ייעשה אך ורק במישור היוצרים ולא אצל אקו"ם עצמה. אולם, גישה זו תואמת את מכלול היחסים המשפטיים וההסדרים שאקו"ם צד להם, הן כלפי היוצרים, הן כלפי המשתמשים, הן כלפי הארגונים הזרים המקבילים.

ביחס לטענה כי במהלך השנים פעלה רשות המיסים באופן שונה וכי אקו"ם הסתמכה על כך, קבע כבוד השופט קירש כך: "אינני סבור כי המקרה הנדון שונה בהיבט זה מכל אותם מקרים אחרים בהם רשות המסים בוחנת מחדש את אופן דיווחיו של נישום ומגיעה למסקנה כי דרך המיסוי שננקטה בעבר הייתה שגויה וכי יש להביט על הדברים באופן שונה (במקום "להנציח טעויות")".

בית המשפט הורה כי שיטת חישוב השומה לשנת 2012 תותאם לשיטת החישוב שננקטה ביתר שנות המס במחלוקת.

את רשות המיסים ייצגו עו"ד חן עדי וניר וילנר מהמחלקה הפיסקאלית בפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי).

כתיבת תגובה