למעלה מ-25 מיליארד דולרים ממסים | הגירעון מצטמק

בחודש ספטמבר 2021 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב-25.4 מיליארד ש”ח כתוצאה מדחיית תשלומי המסים לחודש אוקטובר | נתוני המגמה הצביעו על גידול בגביית המסים בשיעור של 5% מתחילת שנת 2019 ועד חודש ינואר 2020 | מגמת העלייה נקטעה בחודש מרץ 2020 עם פרוץ משבר הקורונה, אך חודשה כבר בסוף שנת 2020 | לולא הדחייה בשל החגים, היו ההכנסות בחודש ספטמבר מסתכמות בכ- 33.6 מיליארד ש”ח

ערן יעקב, מנהל רשות המסים | צילום: יח"צ

ברשות המיסים פרסמו את נתוני חודש ספטמבר 2021, על פי הנתונים הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב-25.4 מיליארד ש”ח. גבייה המוערכת בכ- 8.2 מיליארד ש”ח נוספים נדחתה לחודש אוקטובר בשל החגים, לפי הפירוט הבא: 1.2 מיליארד ש”ח במסים הישירים ו- 7.0 מיליארד ש”ח במע”מ. לולא הדחייה, היו ההכנסות בחודש ספטמבר מסתכמות בכ- 33.6 מיליארד ש”ח.

עם זאת, בניתוח ההכנסות לחודש ספטמבר יש לקחת בחשבון את האירועים הבאים: בשנת 2021 התחדשה ההפרשה לקרן פיצויים בגובה של 25% מהכנסות ממס רכישה, בעוד שבשנת 2020 לא התבצעה הפרשה לקרן. סכום ההפרשה עומד על כ- 0.2 מיליארד ש”ח בגין חודש ספטמבר 2021 וכ-2.1 מיליארד ש”ח בגין החודשים ינואר-ספטמבר 2021. כמו כן, נתוני הכנסות בשנת 2020 הושפעו ממשבר הקורונה שפרץ בחודש מרץ 2020. בחודשים יולי –אוגוסט 2020 נצפתה התאוששות ניכרת אשר התמתנה בחודש ספטמבר לאחר הטלת הסגר השני על המשק.

250/200 סייד בר + קובייה

בשיעורי מס אחידים, כולל תוספת הכנסות שנדחו לאוקטובר, עלו הכנסות המדינה ממסים בספטמבר 2021, במונחים ריאליים, ב-17% לעומת ספטמבר 2020. הגביה ממסים ישירים עלתה ב 25%, הגביה ממסים עקיפים ב- 9% והגביה מאגרות עלתה ב-2%. במסים ישירים נרשמה עליה משמעותית בהכנסות מכל סוגי המס. בהשוואה לספטמבר 2019 עלו ההכנסות ממסים ב- 19%: עליה של 26% בהכנסות ממסים הישירים ושל 11% בהכנסות ממסים העקיפים.

בחודשים ינואר-ספטמבר 2021 הסתכמו ההכנסות ב-275.8 מיליארד ש”ח לעומת 230.4 מיליארד ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, זהו גידול של כ- 23%. הכנסות ממסים ישירים עלו ב-26%, ההכנסות ממסים עקיפים עלו ב-19% וההכנסות מאגרות עלו ב-5%. בהשוואה לינואר – ספטמבר 2019 עלו ההכנסות ממסים בשיעור של 19% – ההכנסות ממסים ישירים עלו ב-25% וההכנסות ממסים עקיפים עלו ב-12%.

Inner article

יצוין כי נתוני המגמה הצביעו על גידול בגביית המסים בשיעור של 5% מתחילת שנת 2019 ועד חודש ינואר 2020. מגמת העלייה נקטעה בחודש מרץ 2020 עם פרוץ משבר הקורונה, אך חודשה כבר בסוף שנת 2020.

הכנסות רשות המסים בישראל

הכנסות רשות המסים בספטמבר 2021 הסתכמו ב-24.9 מיליארד ש”ח לעומת 27.5 מיליארד ש”ח בספטמבר 2020. לולא דחייה של חלק מהגבייה לתחילת חודש אוקטובר בשל החגים, היו ההכנסות מסתכמות בחודש ספטמבר בכ- 33.1 מיליארד ש”ח.

בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות רשות המסים בכ-17% לעומת ספטמבר 2020. המסים הישירים עלו ב-25% והמסים העקיפים עלו ב-9%.

הכנסות ממסים ישירים

ההכנסות ממסים ישירים הסתכמו בספטמבר 2021 ב-17.1 מיליארד ש”ח לעומת 14.3 מיליארד ש”ח בספטמבר 2020. בשיעורים אחידים, גדלה גביית המסים הישירים בספטמבר 2021 ב-25% לעומת ספטמבר 2020.

מס הכנסה מעצמאים ומחברות (ברוטו) – בספטמבר 2021 הסתכמה הגביה בסעיף זה ב- 6.4 מיליארד ש”ח לעומת 5.9 מיליארד ש”ח אשתקד. בשיעורי מס אחידים, כולל תשלומים שנדחו, זוהי עליה של 18%. הגבייה מעצמאים עלתה ב- 10% (כולל הכנסות שנדחו) לעומת ספטמבר 2020 וב-32% לעומת ספטמבר 2019. הגבייה מחברות עלתה ב- 21% לעומת ספטמבר 2020 וב- 24% לעומת ספטמבר 2019.

ניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון) – הגביה מניכויים הסתכמה בספטמבר 2021 בכ-10.1 מיליארד ש”ח, לעומת 8.9 מיליארד ש”ח בספטמבר 2020, עליה של 16%. בהשוואה לספטמבר 2019, זוהי עליה של 21%.

שוק ההון – בספטמבר 2021 נרשמה גביה ברוטו של  כ-0.7 מיליארד ש”ח , עליה של 129% לעומת  ספטמבר 2020 ו- 110% לעומת ספטמבר 2019. בגביה מריבית נרשמה עליה של 105%, ובגביה מניירות ערך נרשמה עלייה של 141% לעומת ספטמבר 2020.

מיסוי מקרקעין – ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו בספטמבר 2021 ב-1.5 מיליארד ש”ח, לעומת 0.8 מיליארד ש”ח בספטמבר 2020, עליה של 96%. בגביה ממס שבח נרשמה עליה של  109% ובגביה ממס רכישה נרשמה עליה בשיעור של 89%. בהשוואה לספטמבר 2019 חלה עליה בשיעור של 53%. מגמת העליה בהכנסות ממס רכישה וממס שבח נמשכת מחודש מרץ 2021. במצטבר בחודשים ינואר – ספטמבר 2021 נרשמה עליה של 61% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ושל 54% לעומת ינואר – ספטמבר 2019. העליה נובעת מגידול במספר העסקאות ובמחירי הדירות. יצוין כי החל מ- 29.7.2020 הופחת מס הרכישה על רכישת דירת השקעה.

החזרים – בספטמבר 2021 הסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ומניכויים ב- 0.6 מיליארד ש”ח, לעומת 1.0 מיליארד ש”ח בספטמבר 2020, ירידה של 37%. במצטבר מתחילת השנה ירדו ההחזרים ב-19% לעומת התקופה המקבילה ב- 2020. לעומת ינואר – ספטמבר 2019 חלה ירידה של כ-4%.

ההכנסות ממסים עקיפים

בחודש ספטמבר 2021 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים בכ- 7.9 מיליארד ש”ח. כאמור גבייה המוערכת בכ- 7.0 מיליארד ש”ח נוספים נדחתה לחודש אוקטובר בשל החגים, כך שלולא הדחייה, היו ההכנסות ממסים עקיפים בחודש ספטמבר מסתכמות בכ- 14.9 מיליארד ש”ח,  לעומת 13.2 מיליארד ש”ח בתקופה מקבילה אשתקד, עליה של 9% בשיעורי מס אחידים. במצטבר בינואר – ספטמבר 2021 עלו ההכנסות ב- 19% לעומת ינואר-ספטמבר 2020, וב-12% לעומת ינואר – ספטמבר 2019.

מס ערך מוסף – סך ההכנסות נטו ממע”מ בספטמבר 2021, כולל גבייה של 7.0 מיליארד ש”ח שנדחתה לחודש אוקטובר, הגיעו ל-11.6 מיליארד ש”ח, לעומת 9.7 מיליארד ש”ח בספטמבר 2020. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של 18% לעומת ספטמבר 2020. במצטבר מתחילת השנה, נרשמה עליה של 20% לעומת ינואר – ספטמבר 2020. לעומת ינואר – ספטמבר 2019 חלה עלייה של 15%, דהיינו 7.5% בקצב שנתי. העליה הגבוהה לעומת 2020 מוסברת ברובה ע”י התמתנות ביבוא ובצריכה בתקופות של הסגרים וההגבלות על המשק בשנת 2020.

מס קניה יבוא – ההכנסות ממס קניה יבוא הסתכמו בספטמבר 2021 ב-1.3 מיליארד ש”ח.  בשיעורי מס אחידים, חלה ירידה של 34% לעומת ספטמבר 2020. הירידה נובעת ממיעוט ימי עבודה בספטמבר 2021 עקב חגי תשרי ומיבוא גבוה של כלי רכב, סיגריות ודלק בספטמבר 2020. בהשוואה לספטמבר 2019, הירידה הנה מתונה יותר, בשיעור של 11%.

בחודשים ינואר-ספטמבר 2021 נרשמה עליה משמעותית של 28% לעומת התקופה המקבילה ב-2020. זאת כתוצאה מהקדמת יבוא כלי רכב בדצמבר 2019 וכתוצאה ממשבר הקורונה. בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019 מדובר בעליה של 26% שנובעת בעיקר מיבוא נמוך של כלי רכב ב- 2019 ומגידול ברכישת סיגריות כחלופה לרכישות בחו”ל.

בלו דלק – הכנסות מבלו הסתכמו בספטמבר 2021 ב-1.8 מיליארד ש”ח (1.6 מיליארד ש”ח לאחר קיזוז החזרי סולר), ירידה של 4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד עקב מיעוט ימי עבודה שבהם נסועה גבוהה יותר בדר”כ מאשר בחגים. בחודשים ינואר-ספטמבר 2021, הכוללים את חודש ינואר ששייך לסגר השלישי, עלו הכנסות מבלו בשיעור של 4% לעומת התקופה המקבילה ב-2020. בהשוואה לינואר – ספטמבר 2019 ירדו הכנסות מבלו דלק ב- 8%, בין היתר, כתוצאה מהתייעלות של כלי רכב חדשים וירידה בנסועה במהלך החגים, הסגר השלישי ומבצע “שומר החומות”.

כמו כן, מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות מאגרות משרדי הממשלה השונים ב-5.2 מיליארד ש”ח.

נתונים אלו מבטאים את המשך הקטנת הגרעון כאשר בחודש ספטמבר הוא עמד (בחישוב שנה מאוקטובר 2020 לספטמבר 2021) על 7.4% מהתמ”ג, כאשר בחודש אוגוסט הנתונים שיקפו 8%.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה