מהן זכויות העובדים בימי קורונה?

תקופת הקורונה על אי הבהירות שבה, מזמנת אתגרים ושאלות מורכבות, הנוגעים לזכויותיהם של העובדים במקומות העבודה • להלן מספר תשובות לשאלות העולות בתקופה זו, במטרה להפיג את חוסר הבהירות ולבסס את הידע הנוגע לזכויות במקום העבודה בימים אלו • שאלות ותשובות לעובדים הנוגעים לתקופת הקורונה • דעה

הנחיות לימי הקורונה | אילוסטרציה: יונתם סינדל, פלאש 90

כיצד ניתן לדווח על מחלה למחויבים בבידוד?

אין צורך לפנות לרופא/ת המשפחה, על מנת לקבל אישור מחלה. על העובד/ת להציג למעסיק את תעודת המחלה הגורפת שהוציא משרד הבריאות, לחתום על ההצהרה בגין היעדרותו ולצרף אישור על מועד חזרתו לארץ. יש למלא את טופס ההצהרה באתר משרד הבריאות.

250/200 סייד בר + קובייה

מצורף קישור לאתר משרד הבריאות בו מצויות ההנחיות העדכניות והטפסים למילוי.

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx

האם מעסיק יכול לחייב עובד השוהה בבידוד להגיע לעבודה?

על המעסיק חל איסור לחייב עובד להגיע לעבודה באם זה שוהה בבידוד וחלה עליו חובת בידוד. יודגש, כי גם במקרה בו עובד השוהה בבידוד מבקש להגיע לעבודה, על המעסיק לאסור את הגעתו לעבודה.

כיצד משולמים ימי הבידוד?

ימי הבידוד משולמים באמצעות ימי המחלה שעומדים לזכות העובד. התשלום מבוצע בהתאם לזכאות הקבועה בחוק דמי מחלה. דהיינו עבור היום הראשון, לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי יקבל 50% משכרו, החל מהיום הרביעי יקבל תשלום בגובה שכר מלא.

כיצד ישולמו ימי הבידוד לעובד שאין יתרת ימי מחלה?

עובד ללא יתרת ימי מחלה, לא מקבל תשלום עבור ימי הבידוד. במידה ויש לזכותו ימי חופשה יוכל לפדות אותם בעבור ימי הבידוד בכסף, בהסכמת המעסיק. לחילופין, המעסיק יכול לאפשר צבירת יתרת ימי חופשה שלילית.

האם עובד יוכל לעבוד מביתו בתקופת הבידוד ולקבל תשלום בגין עבודתו?

עובד ומעסיק יכולים להסכים ביניהם, כי העובד יעבוד מהבית בתקופת הבידוד ויקבל משכורת במקום דמי מחלה. אין מניעה שעובד, אשר אינו חולה, יעבוד מביתו, אם מדובר בסוג עבודה שניתן לבצע מחוץ למקום העבודה הקבוע, בתנאי שלרשות העובד קיימים התנאים המתאימים לכך, וכי אין מדובר בדרישה בלתי סבירה ממנו.

האם מעסיק יכול להכריח עובד בבידוד לעבוד מביתו?

מעסיק לא יכול לחייב את העובד לעבוד מהבית, במקום לנצל את ימי המחלה, במהלך תקופת היעדרותו מהעבודה עקב הבידוד.

האם מעסיק יכול לפטר עובד הנעדר בשל הבידוד?

חל איסור לפטר עובד בשל היותו בבידוד, זאת בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף – 2020.

האם מעסיק רשאי לפטר עובד אשר חלה בקורונה ומצוי בטיפול?

בהתאם לחוק דמי מחלה, מעסיק אינו רשאי לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, בתקופה בה הינו זכאי לדמי מחלה.

האם ניתן לחייב עובד לצאת לחו"ל לצרכי עבודה?

לא ניתן לחייב עובד לצאת לחו"ל לצרכי עבודה בתקופה זו.

האם המעסיק רשאי לאסור על עובד לצאת לחופשה בחו"ל?

מעסיק אינו רשאי לאסור על עובד לצאת לחופשה בחו"ל. יחד עם זאת, מומלץ להגיע להסכמות עם המעסיק בעניין זה, לאור הרגישות הקיימת בתקופה זו. במידה והעובד יצא לחו"ל, ימי החופש יקוזזו מיתרת ימי החופשה וימי הבידוד יקוזזו מימי המחלה של העובד. בהינתן, כי יחסי העבודה של הצדדים כפופים לחובת תום הלב, הרי שעל הצדדים לבחון בימים אלה את נחיצות הנסיעה לחו"ל, בהינתן כי משמעותה הינה כי העובד ישהה בבידוד למשך 14 ימים עם שובו ארצה.

Inner article

האם מעסיק רשאי להחליט, שבשל תקופת הקורונה, כולם לא יגיעו לעבודה?

במקומות עבודה בהם ניתן לאפשר עבודה מהבית, הרי שהמעסיק רשאי להורות לעובדים לבצע את העבודה מביתם, תוך תשלום שכרם בהתאם. יחד עם זאת, במקומות עבודה בהם עבודה מהבית אינה אפשרית (לדוגמא בחנויות קמעוניות), על המעסיק לשלם לעובדים את שכרם באמצעות ניכוי ימי החופשה שלהם. במקרה בו אין לעובדים יתרת ימי חופשה, על המעסיק לשאת בתשלום על חשבונו. יצוין, כי למעסיק יש אפשרות להוציא את העובדים לחל"ת (חופשה ללא תשלום), ובתנאי שהעובד נתן הסכמתו ליציאה לחל"ת. באמצעות הוצאה לחל"ת העובד שומר על מקום עבודתו ויכול לקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי, כל זאת בתנאי שהחל"ת הוקצב למשך 30 ימים.

עובדים מבקשים שלא להגיע לעבודה בשל החשש מקורונה או בשל הצורך, לדוגמא, לשמור על ילדיהם, אשר אינם הולכים לבית ספר. האם רשאים?

העובדים חייבים להגיע לעבודה, כל עוד לא הוצא צו המגביל עבודה, או לחילופין יש חשש להדבקה במקום העבודה. לפיכך, על העובד להגיע להסכמה בעניין זה עם המעסיק, אם באמצעות יציאה לחופשה בתשלום, או באמצעות עבודה מהבית. מוצע למעסיקים לנקוט ברגישות בתקופה זו ולאפשר לעובדים, ככל שניתן, לעבוד מהבית ובאם הדבר אינו אפשרי, ליטול חופשה בתשלום.

מהן זכויותיו של עובד שהוצא לחל"ת בשל הקורונה?

הזכאות לדמי אבטלה, הינה למי שיצא לחופשה ללא תשלום, למשך 30 ימים ומעלה ומותנית בעמידה בתנאי הזכאות לדמי האבטלה ומתקיימת לגבי מי שמתקיימים בו התנאים שיפורטו להלן במצטבר:

א. כל מי שהוצא לחל"ת החל מיום 1.3.2020 – 1.6.2020.

ב. העובד הינו בין הגילאים 20-67. מי שעבר את גיל 67 אינו זכאי לקבל דמי אבטלה.

ג. העובד צבר 12 חודשי אכשרה (עבודה) בתקופה של 18 חודשים שקדמה למועד הרישום בלשכת התעסוקה. לחיילים המשתחררים מסדיר, תקופת השירות תיחשב כשישה חודשי אכשרה. באשר למשוחררים מקבע, תחושב התקופה בהתאם למספר חודשי השירות בקבע. בהתאם להצהרה שניתנה אתמול, תקופת האכשרה תקוצר לשישה חודשים.

באתר הביטוח הלאומי קיימות הנחיות מפורטות הנוגעות לעצם הזכאות וכן לתהליך לקבלת דמי אבטלה.

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx

האם עובד שמועסק ביותר ממקום עבודה אחד והוצא לחל"ת מאחד מהם, זכאי לקבל דמי אבטלה?

עובד המועסק בשני מקומות עבודה, יכול לקבל דמי אבטלה בגין העבודה ממנה יצא לחל"ת ולהמשיך לעבוד אצל המעסיק השני. במקרה זה, מחושבים ימי האבטלה בהתאם להכנסות בחצי השנה החולפת משני המעסיקים יחד, תוך הפחתה של השכר מהמעסיק אצלו העובד ממשיך לעבוד.

האם ניתן להוציא עובדת בהיריון לחל"ת, או לפגוע בתנאי עבודתה בשל תקופת הקורונה?

לא ניתן להוציא עובדת בהיריון לחל"ת, אלא באישור הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. כמו כן, עובדת שחוזרת מחופשת לידה במועדה, זכאית להגנה במשך 60 ימים ממועד חזרתה לעבודה ומשכך לא ניתן להוציאה לחל"ת בתקופה זו. גם במקרה זה, באם המעסיק מבקש להוציאה לחל"ת יש להגיש בקשה לממונה על עבודת נשים.

האם יש להתייצב בלשכת התעסוקה?

נכון ליום 15.3.2020 לשכות התעסוקה סגורות, לכן ההתייצבות נעשית באופן מקוון באתרי האינטרנט של שירות התעסוקה. במקביל, יש להירשם גם באתר ביטוח לאומי לצורך קבלת דמי אבטלה.

במידה ולזכות העובד קיימים ימי חופשה צבורים, האם הינו חייב לממשם בטרם קבלת דמי אבטלה?

אין חובה לנצל את ימי החופשה לצורך קבלת דמי אבטלה, אך יש לבחון האם עדיף לנצל את ימי החופשה לאור גובה תשלום דמי האבטלה.

מהו גובה דמי האבטלה שמקבלים?

יש לבחון באתר ביטוח הלאומי https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/AvtalaCalcNew.aspx

נכון להיום, דמי האבטלה המרביים הם 422.04 ₪ ליום, עבור 125 ימי התשלום הראשונים והחל מהיום ה – 126 דמי האבטלה המרביים הם 281.36 ₪. יודגש, כי בתקופת חל"ת אין נצברות זכויות קוגנטיות, בהן ימי הבראה, חופשה וימי מחלה. כמו כן, המעסיק אינו מפריש תשלומים לטובת פנסיה. בנוסף, התשלומים לביטוח לאומי הינם עבור החודשיים הראשונים בלבד.

מה יכול לעשות עובד אשר יש ירידה בהיקף שעות עבודתו בתקופת הקורונה?

עובד זה יכול לטעון כלפי המעסיק כי חלה הרעה מוחשית בתנאי עבודתו ולנקוט בתהליך המזכה אותו בפיצויי פיטורים בשל הרעה זו. עובד זה יכול להמשיך לעבוד בתנאים הנתונים, אשר הינם כורח המציאות. בהקשר זה קיומו של דיאלוג פורה ומתחשב בין המעסיק לעובד, הינו חשוב, לצורך גיבוש הבנות כוללות ומוסכמות בתקופה זו.

ומה באשר לעובדים העצמאיים?

נכון למועד כתיבת שורות אלה, העובדים העצמאיים אינם זכאים לתשלומים בגין הימים האבודים בתקופת הקורונה.

יודגש, כי ההנחיות נתונות לשינויים והינן דינמיות. לפיכך יש להתעדכן באתר משרד הבריאות ואתרי משרדי הממשלה האחרים, באשר להנחיות התקפות.

אנו סבורים כי בימים אלה, על המעסיקים לעשות את כל המאמצים האפשריים, על מנת להימנע מפיטורי עובדים או הוצאתם לחל"ת, על מנת למזער את הפגיעה בעובדים ובמטה לחמם.

לסיכום

תקופת הקורונה הינה תקופה מאתגרת, אך יחד עם זאת טומנת בחובה הזדמנויות רבות. הזדמנות להדק את היחסים במקום העבודה, הזדמנות לחזק את הקשרים המשפחתיים ולבלות בחיק הילדים בפעילויות יצירתיות, וכן להעצים את הקשרים החברתיים. האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותנו, מאפשרים לשמר את הקשרים שנוצרו, וכן ליצור קשרים חדשים במגבלות הקיימות. תקופה זו תחלוף, יהא אורכה אשר יהא, וקשרים ששימרנו ויצרנו, בעבודה, בבית ובקהילה, יישארו עמנו.

האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה