מתאוששים מההגבלות: עליה באמון הצרכנים

מדד אמון הצרכנים עלה ל-7%-  מ-15%- באוגוסט לאור השיפור שחל בשלושה מתוך ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד |  בספטמבר 2021 מדד אמון הצרכנים היחסי עלה ל-126 מ-93 באוגוסט | בקרב האוכלוסייה הערבית ערך המדד עומד על 11%- (באוגוסט 20%-) | בקרב קבוצת האוכלוסייה היהודית עלה ערך המדד ל-6%- מ-14%- באוגוסט

מדד אמון הצרכנים | צילום: stockyimages, שאטרסטוק

בלמ”ס פרסמו את נתוני חודש ספטמבר המציגים עליה במדד אמון הציבור, וסקרו את הטלטלה שחווה המדד מפרוץ נגיף הקורונה. החל מחודש מרץ 2020 ועד לחודש אוקטובר 2020, על רקע משבר הקורונה והשינויים הן במצב התחלואה והן בהחלת ההגבלות וההקלות על המשק, ניתן להבחין בתנודתיות בערכי מדד אמון הצרכנים והמאזנים המרכיבים אותו. בחודש מרץ עם החלת ההגבלות על האוכלוסייה ועל פעילות המשק, ירד המדד ל-22%- מ-6%- בפברואר, ובחודש אפריל עם החלת הסגר הכללי הראשון ירד המדד ל-31%-.

גם לאחר השיפור שבא בעקבות ההקלות בחודשים מאי ואוגוסט, הערכים שהתקבלו (14%- ו-24%-, בהתאמה) היו נמוכים משמעותית מהערכים בשנים 2019-2016. באוקטובר, עם החלת הסגר הכללי השני, עמד מדד אמון הצרכנים על 28%-.

250/200 סייד בר + קובייה

החל מנובמבר 2020, ועד לחודש יולי 2021, נמצא מדד אמון הצרכנים במגמת עלייה. בנובמבר, עם ההתקדמות בתוכנית היציאה מהסגר השני, הידיעות על ההסכמים בין ישראל לחברות המפתחות חיסונים לקורונה והציפייה להגעתם לישראל, עלה מדד אמון הצרכנים ל-20%-. בדצמבר עם תחילתו של מבצע החיסונים עמד מדד אמון הצרכנים על 16%-. בינואר 2021, עם החלת סגר שלישי כללי על האוכלוסייה ובמקביל למבצע החיסונים המתרחב, עמד מדד אמון הצרכנים על 15%-, ובפברואר – על 12%-.

במרץ ובאפריל עלה המדד ל-7%- ול-2%-, בהתאמה. ביולי עמד המדד על 5%- ובאוגוסט בצל העלייה בנתוני התחלואה והחלה של שורת הגבלות ירד המדד ל-15%-.

בספטמבר 2021, עלה מדד אמון הצרכנים ל-7%- והצביע על שיפור בציפיות הצרכנים לעומת חודש אוגוסט, שבו ירד בעשר נקודות האחוז לערך של 15%- מערך של 5%- ביולי. העלייה בערכו של המדד מצביעה על הזיקה ההדוקה בין מערכת הציפיות וההערכות הסובייקטיביות של הפרטים, לבין האירועים על רקע משבר הקורונה, שכן חרף נתוני התחלואה לא התווספו הגבלות משמעותיות נוספות בתקופת חגי ישראל ולא הוחל סגר על האוכלוסייה.

מהנתונים עולה כי חל שיפור בשלושה מתוך ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד: המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה, עלה לערך של 4%- לאחר שבאוגוסט ירד לערך שלילי של 20%- מערך חיובי של 4% ביולי.

המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה עלה לערך חיובי של 7%, לאחר שבאוגוסט ירד לערך שלילי של 2%- מערך חיובי של 9% ביולי. יש לציין כי ערכיו של מאזן זה היו חיוביים מאז נובמבר 2020 ועד ליולי 2021, והצביעו על אופטימיות זהירה.

המאזן המתייחס לשינוי שחל במצב הכלכלי של משק הבית בשנה האחרונה עלה לערך של 12%- מ-17%- באוגוסט.

ובמאזן המתייחס לכוונות של הפרטים לרכישות גדולות בשנה הקרובה בהשוואה לשנה האחרונה לא חל שינוי ניכר והוא עומד על 18%- (באוגוסט 21%-). באוקטובר 2020 היה ערכו 45%- ומאז נובמבר המאזן נמצא במגמת שיפור.

מפילוח נתוני אמון הצרכנים בחודש לפי תעסוקה, רמת השכלה וקבוצת אוכלוסייה, עולה כי בקרב אלה שאינם מועסקים ערך המדד עומד על 11%- (באוגוסט 17%-) ומצביע על פסימיות רבה יותר משל המועסקים שאצלם עלה ערך המדד ל-4%-  מ-14%- באוגוסט.

Inner article

ערך המדד עלה בקרב כל קבוצות ההשכלה: בקרב חסרי תעודת בגרות עלה ערך המדד ל-11%- מ-22%- באוגוסט, והוא מצביע על פסימיות רבה יותר משל בעלי תעודה אקדמית, שאצלם עלה ערך המדד ל-2%- מ-9%- באוגוסט. בקרב בעלי תעודת בגרות או תעודה על-תיכונית עלה ערך המדד ל-6%- מ-16%- באוגוסט.

בקרב האוכלוסייה הערבית ערך המדד עומד על 11%- (באוגוסט 20%-); בקרב קבוצת האוכלוסייה היהודית  עלה ערך המדד ל-6%- מ-14%- באוגוסט.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עורכת מידי חודש סקר שמנתוניו נבנה ‘מדד אמון הצרכנים’, הסקר מתבצע בקרב בני 21 ומעלה, ולו כמה מטרות: לאסוף מידע על ההערכות של הפרטים בנוגע לשינויים הצפויים במצב הכלכלי, הערכות שעליהן מתבסס מדד אמון הצרכנים; לאסוף מידע על הערכת השינויים הצפויים במדד המחירים לצרכן; לסייע בזיהוי תפניות במצב המשק לצורך מעקב אחר מחזור העסקים; לאסוף מידע על ההערכות בנוגע לרכישות גדולות ועל השינויים הצפויים ברמת החיסכון של האוכלוסייה.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה