נתוני הלמ"ס: 44% מהחרדים מחזיקים ברישיון נהיגה

מספר תושבי ישראל המחזיקים ברישיון נהיגה הגיע בסוף שנת 2021 ל-4.762 מיליון, עלייה של 3.0% לעומת סוף שנת 2020, זאת לאחר עלייה מתונה יחסית במספר המורשים לנהוג בשנת 2020 (2.2%) ועלייה יוצאת דופן במספר המורשים לנהוג בשנת 2019 (3.7%) | בסוף שנת 2021 היו בממוצע 2 מורשים לנהוג לרכב מנועי אחד | מועסקים ובעלי הכנסה גבוהה מעבודה מחזיקים ברישיון נהיגה יותר מאחרים

משרד הרישוי, ירושלים | צילום אילוסטרציה: פלאש 90

מספר המורשים לנהוג ברכב מנועי, הגיע בסוף שנת 2021 ל-4.762 מיליון. זוהי עלייה של 3.0% לעומת סוף שנת 2020, ולעומת גידול של כ-1.7% באוכלוסיית ישראל באותה תקופה. במהלך העשור האחרון, מספר המורשים לנהוג גדל פי 1.3. מספרן של הנשים המורשות לנהוג, גדל באותה תקופה פי 1.4, וחלקן מכלל המורשים לנהוג עלה מ-42% ל-45%.

כמעט כל המורשים לנהוג, מורשים לנהוג ברכב פרטי וברכב מסחרי שמשקלו הכולל עד 3.5 טונות (עד 4.0 טונות למי שהוציא את רישיונו לפני שנת 2007(. לחלק מהמורשים לנהוג יש סוג רישיון נוסף. 11.0% מורשים לנהוג ברכב משא שמשקלו הכולל מעל 3.5 טונות, 3.2% מורשים לנהוג ברכב משא שמשקלו הכולל מעל 12.0 טונות, 2.4% מורשים לנהוג במונית, 1.7% מורשים לנהוג באוטובוס וכאחוז אחד מורשים לנהוג בגורר-תומך. נוסף על כך, 13.4% מכלל המורשים לנהוג מורשים לנהוג באופנוע.

עוד עולה מנתונים אלו כי המספר הממוצע של המורשים לנהוג לרכב מנועי אחד הגיע ל-1.2. היחס למספר התושבים היה בעל רישיון אחד ל-2.0 תושבים בכלל האוכלוסייה, או בעל רישיון אחד ל-1.4 בני 16 ומעלה.

מכלל המורשים לנהוג, כ-83% מחזיקים ברישיון נהיגה יותר מחמש שנים (כלומר, הרישיון הונפק לפני 2017), וכ-7% מחזיקים ברישיון פחות משנתיים (כלומר, הרישיון הונפק במהלך 2021-2020).

מהתפלגות המורשים לנהוג לפי גיל עולה כי בשנת 2021 חלה עלייה של כ-14% לעומת שנת 2020 בקרב בני 18-16 המחזיקים רישיון נהיגה, בהשוואה לירידה של כ-2% בשנת 2020 ועלייה של כ-28% בשנת 2019.

2.5% מהמורשים לנהוג הם בני 18 ומטה, ו-13.6% מהמורשים לנהוג הם בני 65 ומעלה (4.0% מהמורשים לנהוג הם בני 75 ומעלה). כ-83% מאוכלוסיית בני 54-25 מחזיקים ברישיון נהיגה, ואילו בקבוצת הגיל 65 ומעלה רק כ-56% מחזיקים ברישיון נהיגה (55% ב-2020).

כמו כן נמצא, כי לכ-38% מכלל המורשים לנהוג יש הגבלת נהיגה כלשהי. ההגבלה העיקרית היא חובת הרכבת משקפיים או עדשות מגע בעת הנהיגה (לכ-32% מכלל המורשים לנהוג יש הגבלה זאת).

כ-77% מכלל המורשים לנהוג, הם יהודים וכ-19% – ערבים. יצוין כי חלקם של הערבים באוכלוסייה עומד על 21.1%.

מבין היישובים שמנו 10,000 תושבים ויותר, חלקם של המורשים לנהוג ברכב משא מכלל המורשים לנהוג גדול יחסית ביישובים ערביים לעומת הממוצע הארצי. חלקם היחסי ביישובים כסיפה ולקיה מגיע לכ-43%, וביישובים: רהט, חורה וערערה-בנגב – ל-39%-41% (לעומת 11.0% בממוצע ארצי).

מורשים לנהוג באופנוע היו 23%-21% מכלל המורשים לנהוג ביישובים: אזור, תל אביב-יפו, רמת גן, גבעתיים ואילת (לעומת 13.4% בממוצע הארצי).

חלקם של מורשים לנהוג במונית גבוה ביישובים: כסיפה, אילת, כפר קאסם וערד ומגיע ל-9%-6% (2.4% בממוצע הארצי).

הנתונים מבוססים על עיבודים שנעשו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על סמך קובץ שהתקבל ממשרד התחבורה.

44% מהחרדים בעלי רישיון נהיגה

ל-78% מבני 20 ומעלה (כ-4.5 מיליון איש) יש רישיון נהיגה. 88% מהגברים הם בעלי רישיון לעומת 69% מהנשים, ו-80% מהיהודים הם בעלי רישיון לעומת 76% מהערבים. בקרב היהודים 86% מהחילונים הם בעלי רישיון, לעומת 44% מהחרדים.

אחוז בעלי רישיון הנהיגה יורד עם הגיל, מ-82% בקרב בני 20–44 ל-49% בקרב בני 75 ומעלה.

תרשים 4. בני 20 ומעלה בעלי רישיון נהיגה, לפי תכונות נבחרות

אחוז בעלי הרישיון עולה עם ההשכלה, מ-61% בקרב חסרי תעודה על השכלה ועד 88% בקרב בעלי תעודה אקדמית.

נמצא קשר בין ההכנסה הממוצעת (ברוטו בחודש) לנפש במשק הבית לבין החזקת רישיון נהיגה: בקרב הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש היא עד 2,000 ש"ח, 60% הם בעלי רישיון נהיגה. האחוז גבוה יותר בקרב הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש היא 2,001–4,000 ש"ח (69%) ובקרב הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש גבוהה מ-4,000 ש"ח (90%).

נמצא קשר בין מצב הבריאות לבין החזקת רישיון נהיגה: בקרב בני 20–74, ל-82% מהמעריכים שמצב בריאותם טוב יש רישיון נהיגה, לעומת 52% מהמעריכים שמצב בריאותם אינו טוב.

נמצא קשר בין מצב התעסוקה לבין החזקת רישיון נהיגה: בגילי העבודה 25–64 88% מהמועסקים הם בעלי רישיון נהיגה, לעומת 86% מהבלתי מועסקים ו-65% ממי שאינם בכוח העבודה.

נמצא קשר גם בין ההכנסה מעבודה (ברוטו בחודש) לבין החזקת רישיון נהיגה: בגילי העבודה 25–64 66% מהמועסקים שהכנסתם היא עד 4,000 ש"ח הם בעלי רישיון נהיגה, לעומת 96% מהמועסקים שהכנסתם גבוהה מ-14,000 ש"ח.

תדירות נהיגה

52% מבני 20 ומעלה (כ-3.0 מיליון איש; 66% מבעלי הרישיון) נוהגים 5–7 פעמים בשבוע, 9% נוהגים 3–4 פעמים בשבוע, 12% נוהגים פעמיים בשבוע או פחות, ו-6% (8% מבעלי הרישיון) אינם נוהגים כלל.

62% מהגברים נוהגים 5–7 פעמים בשבוע, לעומת 41% מהנשים. 7% מהנשים (10% מבעלות הרישיון) אינן נוהגות כלל, לעומת 5% מהגברים.

52% מהיהודים נוהגים 5–7 פעמים בשבוע, לעומת 51% מהערבים.

56% מבני 20–64 (68% מבעלי הרישיון), 42% מבני 65–74 ו-18% מבני 75 ומעלה נוהגים 5–7 פעמים בשבוע. 12% מבני 75 ומעלה, שהם כרבע )24%) מבעלי הרישיון בגיל זה, אינם נוהגים כלל.

משכילים נוהגים יותר

63% מבעלי תעודה אקדמית (88% מהאקדמאים בעלי הרישיון) נוהגים 5–7 פעמים בשבוע, לעומת 47% ממי שהם חסרי תעודה אקדמית (75% מחסרי תעודה אקדמית שהם בעלי רישיון).

בעלי הכנסה גבוהה נוהגים יותר: 65% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה הממוצעת (ברוטו בחודש) לנפש גבוהה מ-4,000 ש"ח נוהגים 5–7 פעמים בשבוע, לעומת 31% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש היא עד 2,000 ש"ח.

בקרב בני 25–64 85% מהמועסקים שהכנסתם מעבודה (ברוטו בחודש) גבוהה מ-14,000 ש"ח נוהגים 5–7 פעמים בשבוע, לעומת 56% מהמועסקים שהכנסתם מעבודה היא עד 4,000 ש"ח.

מועסקים נוהגים יותר: בקרב בני 25–64 77% מהמועסקים נוהגים 5–7 פעמים בשבוע, לעומת 52% מהבלתי מועסקים ו-45% ממי שאינם בכוח העבודה.

אנשים המעריכים שמצב בריאותם טוב נוהגים יותר: בקרב בני 20–74 56% מהמעריכים שמצב בריאותם טוב נוהגים 5–7 פעמים בשבוע, לעומת 26% מהמעריכים שמצב בריאותם אינו טוב.

58% מרוצים ממצב הכבישים והמדרכות באזור בו הם גרים.

תגובה אחת ל: "נתוני הלמ"ס: 44% מהחרדים מחזיקים ברישיון נהיגה"

  1. מה עם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים שלא מאשרים רישיונות

כתיבת תגובה