עופר מוכר את אחזקותיו ברשת; יוותר 25 שנה על התקשורת

עידן עופר מוכר את כל אחזקותיו ברשת ומתחייב שלא לפעול בתחום התקשורת בישראל במשך 25 שנים כתנאי לקבלת רישיונות לייצור חשמל

עידן עופר | צילום: משה שי, פלאש 90

ועדת הריכוזיות הגיעה למתווה מוסכם עם קבוצת עופר להפחתת הריכוזיות הכלל-משקית של הקבוצה. על פי המתווה, הקבוצה תצא מתחום התקשורת ולא תפעל בו גם בעתיד. לאחר מכירת כל אחזקות הקבוצה בתחום התקשורת תוכל הקבוצה לקבל רשיונות לייצור חשמל.

‘ביזנעס’ מתרחב בניו-מדיה: מהיום, כל העדכונים – גם בוואטסאפ!

250/200 סייד בר + קובייה

ב-7 באוגוסט 2017 המליצה ועדת הריכוזיות לרשות החשמל לא להקצות לחברת צומת אנרגיה בע”מ שנשלטת על ידי עידן עופר רישיון מותנה לייצור חשמל משיקולים של ריכוזיות כלל-משקית. רשות החשמל קיבלה את המלצת ועדת הריכוזיות ולא אפשרה לקבוצה לקבל את הרישיון המבוקש. בעקבות זאת, קיימה קבוצת עידן עופר מגעים ממושכים עם הוועדה בסופם הגיעו למתווה.

במסגרת המתווה, עידן עופר התחייב למכור את מלוא זכויותיו ברשת מדיה בע”מ לגוף שאינו גורם ריכוזי ושאינו קשור אליו – גם לא לאהוד אנג’ל עימו יש לו קשרים עסקיים– והתחייב לא להחזיק אחזקה כלשהי בתחום התקשורת ב-25 השנים הבאות. בעקבות התנתקות הקבוצה מתחום התקשורת ולאחר שהתנתקות זאת תושלם, סבורה וועדת הריכוזיות שלא תהיה מניעה מטעמים של ריכוזיות כלל-משקית להתפתחות הקבוצה בתחום ייצור החשמל עד לגבול שייקבע בעמדה הענפית של רשות ההגבלים העסקיים.

התחייבות הקבוצה כוללת יציאה וניתוק שלה מכל פעילות בתחום התקשורת והתחייבות שלא תפעל בתחום בעתיד, ובכלל זה שלא תחזיק בגורם בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות הכתובה, בחברות רכש מדיה ובאתרי אינטרנט (או מדיה אלקטרונית אחרת) שעוסקים בתחומי החדשות או האקטואליה. ההתחייבות אף מגבילה את הקבוצה ביחס לאחזקות בכלי תקשורת זרים. התחייבות זו, אותה דרשה הוועדה, נועדה לנטרל כל השפעה תקשורתית של קבוצת עידן עופר.

Inner article

בהתאם למתווה, רק לאחר שהקבוצה תמכור את מלוא זכויותיה ברשת במנגנון Fix It First, הוועדה לא תייעץ כנגד הקצאות לקבוצה בתחום ייצור החשמל ב-8 השנים הבאות, כל עוד ההספק הכולל המותקן שבידי הקבוצה לא הגיע לגבול שייקבע בעמדת רשות ההגבלים העסקיים ביחס לתחרות הענפית.

הוועדה נימקה את הסכמתה למתווה בכך שהשפעתה החיובית של יציאת הקבוצה מתחום התקשורת על הריכוזיות עולה לאין ערוך על הגידול בריכוזיות כתוצאה מההתרחבות שתתאפשר לקבוצה במסגרת המתווה בתחום החשמל, בכך ש”רשת היא אחד מגופי התקשורת הגדולים והמשפיעים במשק – ערוץ רשת 13 הוא אחד משני הערוצים המובילים בישראל, ושידורי החדשות שהוא משדר הם הנצפים ביותר. תחום התקשורת הוא ענף חריג במידת ההשפעה הפוטנציאלית שיש לו ביצירת כוח מיקוח מול קובעי המדיניות, ובהקלה על הפעלתו של כוח מיקוח באמצעות שימוש מושכל בדיווח התקשורתי. השפעה זו מתעצמת כשמדובר בהחזקה בכלי תקשורת כה מרכזי”.

“יתירה מזאת”, הוסיפו בוועדה ונימקו, “לאחזקה בכלי תקשורת השפעה רוחבית שמגבירה את כוח המיקוח שגורמים ריכוזיים עשויים להפעיל באמצעות החזקות בתחומי תשתית חיונית ובכלל, והיא מתעצמת ככל שהגורם ריכוזי יותר, על אחת כמה וכמה כשהיא מופעלת בידי הקבוצה הריכוזית ביותר במשק. מכאן שמכירת רשת תקטין מאוד את כוח המיקוח וההשפעה של הקבוצה ואת רמת הריכוזיות הכלל-משקית שלה. התועלת הכלל-משקית שיש להקטנה זו עולה לאין ערוך על הפגיעה בריכוזיות הכלל-משקית שעשויה להיגרם מהתרחבות הקבוצה בתחום החשמל – התרחבות מוגבלת כאמור”.

עוד הוסיפה הוועדה כי יציאתה של קבוצת עופר מרשת ומתחום התקשורת היא יציאה מוחלטת מתחום שלקבוצה פעילות משמעותית בו, והיא משמשת בו שחקן דומיננטי ביותר, בעוד שהתרחבות הקבוצה בתחום החשמל אינה חדירה לתחום חדש אלא רק התרחבות בתחום שבו היא כבר פועלת שנים.

ועדת הריכוזיות פועלת מאז כניסת החוק לתוקף מסוף דצמבר 2014 ובראשה עומדת עו”ד מיכל הלפרין, הממונה על הגבלים עסקיים, וחברים בה פרופ’ אבי שמחון, יו”ר המועצה הלאומית לכלכלה ומר שי באבד, מנכ”ל משרד האוצר.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה