צעדים דרסטיים נוספים מול האשראי הנדיב לקבלנים

לפני כשנה הנחה הפיקוח על הבנקים לחזק את ניהול סיכוני האשראי בבנקים מול ענף הבינוי והנדל"ן | אבל הבנקים המשיכו לצבור עוד ועוד עליה בסיכון האשראי לענף הבינוי והנדל"ן והפיקוח על הבנקים נוקט בצעדים נוספים נוכח התיאבון לסיכון שהפגינו הבנקים | האמצעי: ריתוק הון נוסף וייקור האשראי לקבלנים | עוד השפעה על מחירי הדיור?

סיכון מול סיכוי | צילום: שאטרסטוק

בתקופה האחרונה חלה עלייה בסיכון האשראי במערכת הבנקאית לענף הבינוי והנדל"ן, אשר באה לידי ביטוי, בין היתר, בגידול המואץ של יתרות האשראי ובמאפייני הסיכון לענף ובפרט בשיעורי המימון בחלק מהתאגידים הבנקאיים. בעקבות כך, שלח המפקח על הבנקים במחצית השנייה של שנת 2021 הנחייה לנקוט בפעולות שמטרתן, בין היתר, לחזק את ניהול סיכוני האשראי של המערכת הבנקאית, בזה, הגברת הליכי הניטור והבקרה אחר התפתחות סיכון האשראי, בחינת ואתגור ההפרשה הנדרשת להפסדי אשראי והרחבת התיאור האיכותני והכמותני במסגרת הדוחות הכספיים להתפתחות הסיכון הענפי.

לנוכח המשך המגמה של העלייה במאפייני הסיכון וכחלק מהחלטה לנקוט בצעדים פיקוחיים נוספים, שלח היום המפקח על הבנקים מכתב ובו הנחיות נוספות שמטרתן לחזק את ניהול הסיכונים, את השקיפות ואת כושר הניטור אחר הסיכון בתיק.

עיקרי הצעדים:

  1. דרישה להקצאת הון נוספת בגין מימון קרקעות במינוף גבוה – הבנקים יידרשו להגדיל את משקל הסיכון של הלוואות שניתנו ושיינתנו לרכישת קרקעות, בשיעור LTV העולה על 75%.
  2. הפיקוח יעביר למערכת הבנקאית דוגמאות מייצגות לתהליכי חיתום וסיווג אשראי – במטרה להמחיש ולהדגים את תהליך הניתוח של צוותי הביקורת של הפיקוח על הבנקים ולסייע בכך לניהול הליכי החיתום והסיווג של האשראי בבנקים יפורסמו דוגמאות למקרים מייצגים שעלו אגב ביצוע של תהליכי ביקורת שביצע הפיקוח בהתייחס לאשראי לענף הבינוי והנדל"ן. הדוגמאות יתייחסו, בין היתר למימון פרויקטים בליווי פיננסי סגור ולמימון רכישת קרקעות.
  3. הרחבת דרישות הדיווח לפיקוח על ענף הבינוי והנדל"ן – על אף  קיומו של מידע שמדווח בנושא הנדל"ן, הוחלט על הרחבה והעמקה של דרישות המידע שימסרו הבנקים בדיווחיהם לפיקוח כדי לאפשר מעקב טוב יותר אחר התפתחות הסיכון לענפים אלו.

שלושת צעדים אלו יידונו בהליכי ההתייעצות המקובלים ויכנסו לתוקפם בהקדם.

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן אמר כי "לאור עליה בתיאבון לסיכון ובחשיפות המערכת הבנקאית לענף הבינוי והנדל"ן הנחנו בתקופה האחרונה את הבנקים לקיים דיונים מתאימים בנושא בדירקטוריון ובהנהלותיהם, שמטרתם בחינת תיאבון הסיכון, מדיניות האשראי, הגברת הניטור והבקרה, ניתוח מאפייני התפתחות הסיכון ולוודא קיומם של הפרשות נאותות. 

Inner article

"בנוסף, החלטנו לפרסם היום סט צעדים נוספים שיאפשרו לקיים מערכת ניהול סיכונים אחראית יותר ובכללם, ריתוק הון נוסף למימון קרקעות ממונפות, ובנוסף, העמקת והרחבת דיווח המידע של חשיפת המערכת הבנקאית לענף. אנו רואים חשיבות רבה למימון וליווי ענף הנדל"ן במשק הישראלי, זאת לצד, שמירת תיאבון סיכון ומתודולוגיית חיתום אשראי שמרנית ונאותה. אנו נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוק הבינוי והנדל"ן, בזה, תיאבון לסיכון, מדיניות האשראי, החיתום והתמחור ונשקול את הצורך בנקיטת צעדים נוספים בהמשך, לפי הצורך."

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה