צפת: מכרז חדש ל-120 יח"ד בדיור מוגן ושטחי מסחר יצא לדרך

מכרז פומבי למתחם אחד לבניית 120 יח"ד לדיור מוגן וחזית מסחרית בצפת – כחלק מתוכניות ל'מורדות רזים – רמת רזים דרום' המתפרשות על כ-572 דונם | מדובר במגרש שהוא חלק משכונת מגורים בת כ-1,062 יח"ד | עוד בשכונה: שלשה בתי מלון ושטחי מסחר המשתלבים במרכז העירוני

רמת רזים צפת | הדמיה: טוטם הדמיות

רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון משווקים מכרז פומבי למתחם אחד לבניית 120 יח"ד לדיור מוגן וחזית מסחרית בצפת. המגרש המשווק במכרז זה ביעוד מגורים מיוחד (דיור מוגן) עם חזית מסחרית כחלק מתוכניות ל'מורדות רזים – רמת רזים דרום' בצפת המתפרשות על כ-572 דונם. 

מדובר במגרש שהוא חלק משכונת מגורים בת כ-1,062 יח"ד וכ-120 יח"ד לדיור מיוחד (דיור מוגן) בתמהיל בינוי מגוון של מבני טרסות, מבנים מדורגים ומתחם דיור מוגן הכולל מבנה מגורים בן 8 קומות עם חזית מסחרית. עוד בשכונה 3 בתי מלון ושטחי מסחר המשתלבים במרכז העירוני.  

השכונה כוללת שטחים מגורים לצד מוסדות ציבור (כ-51 דונם), מסחר ומשרדים (כ-1 דונם), תשתית דרכים (כ-102 דונם), תיירות ונופש (כ-16 דונם) ושטחים פתוחים (כ-283 דונם).

לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום.

על המגרש  חלות תוכניות ג/19374 ו- 216-0293613, יעוד המגרש  הינו "מגורים מיוחד" – מיועד לדיור מוגן עם חזית מסחרית, יתר פרטי המכרז יפורסמו בחוברת המכרז.

בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח והוצאות פיתוח נוספות למשרד הבינוי והשיכון הכל כמפורט בחוברת המכרז.

המכרז כולל זכויות עתידיות.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו 17/06/2024 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

מתחםמגרשגושחלקהשטח במ"ר בערךמחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חהוצאות פיתוח כללי למשרד הבינוי והשיכון כולל הוצאות פיתוח נוספות בש"ח
7299414001133891263,173371,615951,0009,516,581

כתיבת תגובה