רגע לפני סוף שנת המס: אולי מגיע לכם כסף מהמדינה

המון כסף 'מתגלגל' על הרצפה בכל ימות השנה, ולפעמים אנו לא מבחינים בו | לקראת סוף שנת המס, זה הזמן להרים אותו, אחרת – לא תמיד הוא יעבור איתנו לשנה הבאה | רגע לפני סיום שנת הכספים, במשרד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' מסכמים עבור 'ביזנעס' את כל מה שחשוב לבעלי עסקים לדעת על קבלת כספים מהמדינה, שלא תמיד זוכרים לדרוש אותם

עו"ד אלי דורון | צילום: אייל יזהר

שנת המס 2021 מתקרבת לסיומה, וכמו כל שנה – זוהי העת לסיכומים. אך אם נדמה כי בעלי עסקים כבר "מתורגלים" להתנהל מול רשויות המס, ישנם עובדים שכירים רבים שלא מודעים לכך שישנן לא מעט טעויות חישוב או צעדים שהם יכולים לנקוט, ובבדיקה די פשוטה – לגלות שמגיעים להם החזרים כספיים. בקופת המדינה נצברים מדי שנה מיליוני שקלים עקב אי-פנייתם של שכירים ובעלי עסקים, שפשוט אינם מודעים לכך שמגיעים להם כספים, או שהם פשוט חוששים למלא את המסמכים והדו"חות הדרושים.

אז במה מדובר? מה צריכים לבדוק שכירים או בעלי עסקים כדי להבין האם מגיעים להם החזרים? בעזרת עו"ד אלי דורון, מומחה למיסוי ושותף במשרד עוה"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', יצרנו מדריך שיסייע לכם להבין האם יש לכם "קייס" לבקש מהמדינה כספים…

 

עבודה בחלק מהשנה

עבדת בחלק מהשנה ולא היו לך הכנסות נוספות פרט למשכורת? את/ה זכאי/ת לניכוי מס מופחת, זאת משום שחישוב המס הינו על בסיס שנתי וכך גם נקודות הזיכוי הן שנתיות (חישוב המס כולו הוא שנתי מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר) וחלות גם על חודשים שלא הייתה בהם הכנסה. חשוב לציין: במקרה הזה, את ההקלות בחישוב המס מקבל העובד/ת השכיר/ה מהמעסיק, אך ככל והעובד פוטר במהלך השנה יהיה עליו להגיש בקשה להחזר מס.

הקלה למשפחות חד-הוריות

עובד/ת תושב ישראל המוגדרים חד-הוריים (אחד מההורים נפטר או שלא ידועים פרטי ההורה האחר) זכאים לנקודת זיכוי אחת נוספת בשל כך, ללא קשר למספר הילדים (בנוסף לנקודות הזיכוי הניתנות בגין ילדים). עם זאת, לא כל העובדים מודעים לכך, או שמים לב לכך במהלך השנה. סוף השנה האזרחית מהווה זמן מצוין לבדוק זאת, אולי מגיע לכם החזר.

מתגוררים בפריפריה או באזורי פיתוח?

עובדים המתגוררים שנה או יותר בפריפריה, באזורי פיתוח או ביישובי ספר, ושם היישוב בו הם מתגוררים מופיע ברשימה של מס הכנסה ככזה, זכאים להנחה ממס הכנסה (בדר"כ – זה ניתן דרך המעסיק, שנותן את ההנחה דרך חישוב המס מהשכר).

זיכוי בגין תרומות

לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, על תרומה שנתית בסכום מצטבר העולה על 190 ₪, ניתן לקבל זיכוי בשיעור של 35% מסך התרומה עבור יחיד או 23% עבור חברה, במקרה של תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי אשר אושרו על פי סעיף 46 לפקודה. הסכום המרבי אשר בגינו יינתן זיכוי יהיה שווה ל- 30% מההכנסה החייבת באותה שנה או לחילופין סכום של עד 9,294,000 ₪ לשנה לפי הנמוך ביניהם. במידה וסכום התרומה עולה על התקרה הנזכרת לעיל, ניתן להעביר את ההפרש ל- 3 שנות המס הבאות בכפוף לעמידה בתקרה בכל אחת מאותן שנים שבגינן נזקפת התרומה.

תשלום מס בשיעור אחיד של 10% על הכנסות מהשכרת דירת מגורים

הכנסה מדמי שכירות של דירות מגורים בישראל העולה במצטבר על הסכום הפטור ממס (5,070 ₪) חייבת במס. יחיד רשאי לבחור לשלם בגין הכנסתו מדמי שכירות בישראל מס בשיעור אחיד של 10% בלבד מסך כל דמי השכירות ובלבד שהמס משולם עד סוף חודש ינואר 2022. ראוי להבהיר כי במסלול זה לתשלום מס בשיעור אחיד, לא ניתן לנכות פחת ו/או הוצאות מסכום ההכנסה והמס מחושב על כל ההכנסה החל מהשקל הראשון. אין חובה לבחור במסלול זה לתשלום מס בשיעור אחיד וניתן לשלם את המס בגין הכנסה משכירות בהתאם למדרגות המס הרגילות החלות על הנישום, ויותרו בניכוי הוצאות שהוצאו בקשר להכנסה לרבות פחת.

חישוב נפרד של הכנסות בני זוג

סעיף 65 לפקודת מס הכנסה קובע כי ככלל על הכנסות של בני זוג יעשה חישוב מאוחד, אולם מתיר לבני הזוג לתבוע חישוב נפרד בגין הכנסה מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד או מעבודה, אשר יוצר חבות במס נמוכה יותר לעומת חישוב מאוחד. זכאות לחישוב נפרד חלה גם על הכנסה שמקורה ברכוש שהיה לבן זוג שנה לפני הנישואין או התקבל בירושה. אולם, החובה לחישוב מאוחד

סעיף 66(ד) לפקודת מס הכנסה קובע, כי הזכות לחישוב מס נפרד לבני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף, כגון בני זוג העובדים יחדיו או קיימת תלות מסוימת בין מקורות ההכנסה שלהם תינתן רק  בתנאים הבאים:

(א) יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;
(ב) כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;

(ג) אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים.

 קיזוז הפסדי הון (רלוונטי למי שמשקיע בבורסה – וגם למעסיקים)

הפסדי הון ניתן לקיזוז רק אם מומש בפועל,  הן כנגד רווחי הון לרבות ממכירת נכס והן כנגד שבח ממכירת מקרקעין. הפסדי הון משנים קודמות ניתנים לקיזוז כנגד רווחי הון שנצברו השנה. הפסד הון שוטף מניירות ערך ניתן לקזז מדיבידנד מניירות ערך. ככל שנצברו לכם השנה רווחי הון, יש מקום לשקול מימוש של נכסים (כגון ניירות ערך) שבהם נצברו הפסדים וזאת עד סוף השנה, על מנת לקזז הפסדים אלה מרווחי ההון האחרים. מנגד ככל שנצברו לכם הפסדי הון משמעותיים השנה שמומשו, ניתן לשקול לממש נכסי מקרקעין אשר מהשבח הנובע ממכירתם יהיה ניתן  לקזז את הפסדי ההון.

 הגרלות, פרסים והימורים

ככלל, חיוב במס על הכנסתו של תושב ישראל מפרסים או הימורים בין אם מדובר בפרס שהופק בארץ ובין אם בחו"ל או של תושב חוץ בגין הכנסה כאמור שהופקה בישראל, עומד על 35%. יחד עם זאת, המחוקק קבע תקרת פטור בגובה של 30,360 ₪, כאשר סכום זכייה הנמוך מכך לא ימוסה אולם ככל שסכום הזכייה עולה על הסכום הפטור, כך יורד  הסכום הפטור וככל שסכום הזכייה עולה על 60,721 ₪, הרי שמלוא סכום הזכייה ימוסה, החל מהשקל הראשון, ללא זכות לניכוי, זיכוי פטור כלשהם.

 פירוק מרצון של חברות

סוף השנה הוא זמן מתאים לבחון אפשרות של פירוק חברה לא פעילה – פירוק מרצון חוסך בתשלום אגרות בשנה העוקבת ואילך, מונע סיווג החברה "כמפרת חוק", ובתנאים מסוימים מאפשר קיזוז הפסד הון, ככל שבעל המניות השקיע כספים בחברה אותם הוא לא יוכל לקבל בחזרה.

 הקדמה/הגדלה או דחיה של תשלומים והוצאות

בהתאם לתוצאות העסקיות של השנה החולפת יש לבדוק אפשרות של הקדמה או דחיה של תשלומים תקופתיים, בייחוד כאלה שניתן להכיר בהם על בסיס מזומן, לצורך הגדלה או הקטנה של ההוצאות השנה. ככל שההכנסות השנה היו גבוהות במיוחד, יש מקום לשקול הקדמה של ההוצאות השוטפות על מנת להקטין את שורת הרווח השנתי. לעומת זאת, ככל שלעסק צפויות הכנסות גבוהות יותר בשנה הבאה, יש מקום לשקול דחייה של ההוצאות השוטפות לשנה הבאה. כך למשל, השלמת תשלומים לקופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, פיצויי פרישה, דמי הבראה ודמי חופשה, כאשר תשלומים בגין חודש האחרון של שנת המס יש להעביר לקופת הגמל תוך חודש, כדי שיוכרו כהוצאה.

ניתן גם להקדים הוצאות עד סוף השנה כגון הוצאות פרסום, הוצאות תיקונים ואחזקה, הוצאות ליועצים ונותני שירותים (יועצים עסקיים, כלכליים או משפטיים), הוצאות נסיעה לחו"ל למטרות השתלמויות, כנסים מקצועיים, תערוכות, תשלום עבור תרומות, תשלום לתושב חוץ וניכוי המס במקור בתוך 3 חודשים והעברתו תוך 7 ימים לפקיד שומה וכד'. בהקשר זה ראוי לשים לב, כי רשויות המס עשויות שלא לקבל דרישה של ניכוי הוצאה המשולמת מראש לתקופה ארוכה בשנה בה שולמה  ולטעון, כי יש לפרוס אותה על פני כל התקופה שבגינה שולמה ההוצאה. כך, הוצאות בגין רכישת ציוד קבוע (רכבים, מחשבים, ריהוט, שיפורים במבנה וכד'), לא ניתן לדרוש בניכוי במועד התשלום אלא ניתן לנכות אותן מההכנסה במשך מספר שנים ממועד הרכישה, בהתאם לשיעורים הקבועים בתקנות מס הכנסה (שיעור הפחת).

חובות אבודים

בהתאם לסעיף 17 לפקודת מס הכנסה, חובות שנוצרו במסגרת הפעילות העסקית אשר אין יכולת ממשית עוד לגבותם מהחייבים, ניתן לדרוש כהוצאה שוטפת בשנת המס בה רואים אותם כאבודים. לצורך הכרה בחוב כ"חוב אבוד" , יש להראות כי מוצו כל  הליכי הגביה ו/או כי אין שום יכולת לגבות את החוב,  ולדאוג לקיומן של אסמכתאות מתאימות (כגון אישור של עורך הדין המטפל בגביית החוב) על מיצוי ניסיונות הגביה של החוב או על חוסר יכולת לגבותו.  חשוב לציין, כי ניתן לדרוש ממע"מ החזר בגין מס העסקאות ששולם ומקורו בחוב אבוד, בדרך של הוצאת הודעת זיכוי והודעה למנהל מע"מ וזאת בהתאם להוראת פרשנות 2/2012 שפרסם מע"מ בנושא ותקנה 24א לתקנות מע"מ. על העוסק להראות כי בוצעה עסקה, הוצאה חשבונית ומס העסקאות בגין החשבונית שולם, שלא התקבלה התמורה, והחוב הפך ל-"חוב אבוד". יש להוציא את הודעת הזיכוי עד שלוש שנים ממועד הוצאת החשבונית המקורית ללקוח, למעט, התקופה בה הייתה גביית החוב בהליכים משפטיים.

ניכוי הוצאות לנישומים העובדים מביתם

במהלך השנה החולפת לאור מגיפת הקורונה, רבים עברו לעבוד מהבית, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא. לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה, כל הוצאה ששימשה לייצור הכנסה מותרת בניכוי. על כן, נישום העובד מביתו יוכל לדרוש בניכוי הוצאות יחסיות ששילם בקשר לדירה, בהתאם לשטח הדירה המשמש אותו לעסקו מכלל שטח הדירה. על הוצאות אלו נמנות בין היתר: הוצאות שכירות דירה, ארנונה, פחת, חשמל, מים, ועד בית, אינטרנט, טלפון וכיבוד, בכפוף לתקרת סכום ההוצאה המותר בניכוי כאמור  בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972). יש לשמור את החשבונות התקופתיים המעידים על היקף ההוצאות השוטפות.

תקנות מס הכנסה בעניין פחת מואץ לרכישת ציוד

ביום 15.11.2020 נקבעו כהוראת שעה תקנות לשם עידוד השקעות במשק, תקנות מס  הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה) התשפ"א 2020 . בהתאם לתקנות אלה ניתנה לעוסקים אפשרות לבקש פחת כפול משיעור הפחת הרגיל בגין רכישת ציוד שנעשתה בתקופה מה- 1.9.20 ועד 30.6.21 וכאשר מדובר בציוד המשמש במישרין לצורך פעילות העסק וכן בכפוף לתנאים מסוימים כפי שנקבעו בהוראת השעה. הוראה זו נועדה לעודד את בעלי העסקים להוציא הוצאות לרכישת ציוד על מנת לעודד את הצריכה במשק על רקע משבר הקורונה, תוך מתן אפשרות להפחית את נטל המס על ידי הגדלת הפחת.

פעילות כחברה או כעצמאי

בעסק שצפויים בו מחזורי הכנסה גבוהים או כזה שעתיד לגדול על ידי השקעת ההון בחזרה בעסק קיימת עדיפות  להתאגד כחברה בע"מ וכך ליהנות משיעור מס חברות של 23% הנמוך משמעותית משיעור מס שולי המגיע לעד 48%. משיכת הרווחים מהחברה על ידי בעלי המניות תחויב במס של עד 33%, כך, שהמס הכולל על היחיד יהיה נמוך מהמס שהיה משמש כעצמאי וללא תשלום דמי ביטוח לאומי בגין הדיבידנד.

יצוין כי סעיף 62א לפקודת מס הכנסה קובע, כי הכנסות של חברת "ארנק" ימוסו כהכנסות היחיד ולא ניתן לנצל את יתרונות המס הנ"ל. כלומר מיסוי הכנסה של חברה הנובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה. כך למשל, עובד שכיר או נושא משרה בכיר בחברה שלו הכנסות גבוהות לא יוכל עוד לעבור לתת את שירותיו לחברה בה הוא עובד, באמצעות חברה בשליטתו שהוקמה לשם כך בלבד. במקרים בהם בחברת היחיד מועסקים יותר מ 4 עובדים או שאותו יחיד בעל מניות מהותי גם בחברה לה ניתנים השירותים, המיסוי היא ברמת החברה. בנושא זה פורסם חוזר מס הכנסה 10/2017, אשר אף קובע כי המבחן הינו מספר מקבלי השירות ולא מספר המשלמים. כך למשל חברה של סוכן ביטוח המקבלת את הכנסתה רק מחברת ביטוח אחת אך זאת בגין מתן ללקוחות שונים, לא יראו אותה כחברת ארנק.

התאגדות כחברה בעירבון מוגבל מומלצת גם לעסקים עם גורמי סיכון גבוהים וזאת לאור היותה של החברה אישיות משפטית נפרדת הכשירה לחובות וזכויות. ברי כי השיקולים הנ"ל הם רק חלק ממכלול שיקולים שיש לקחת בחשבון עת מחליטים החלטה קריטית כזו, כגון שיטות הדיווח החשבונאיות וכו'.

הקדמת תשלום לביטוח הלאומי של עצמאי

דמי ביטוח לאומי לעצמאי בגין חודש האחרון בשנת המס, יש לשלם עד ה- 15.1.22. יחד עם זאת, ככל שיוקדם התשלום וישולם עד סוף שנת 2021, הרי שהתשלום יוכר לצורכי ניכוי מההכנסות של שנת 2021 (סכום הניכוי הינו  52% מדמי הביטוח הלאומי ששולמו ללא דמי בריאות או קנסות). כך, גם לגבי תשלום הפרשי ביטוח של עצמאי בגין שנים קודמות, אשר ישולמו בשנת המס.

ספירת מלאי בסוף השנה

יש לערוך ספירת מלאי ביום 31.12.21 או בתוך 10 ימים לפני או אחרי יום זה תוך התאמת המלאי לסוף השנה. ככל שהדבר אינו מתאפשר, ניתן לערוך ספירת מלאי תוך חודש לפני או אחרי תום השנה, בתנאי שניתנה על כך הודעה מראש לפקיד השומה ובתנאי שיערוך תיאום כמותי של תנועת המלאי בין מועד ספירתו לתום השנה.

בתוך כך, יש למנות גם את המלאי העסקי המצוי מחוץ לבית העסק בידי צדדים שלישיים וכן לספור את המלאי של צדדים שלישיים המצוי בעסק שלכם תוך פירוט זהותו ומענו של מי שהמלאי שייך לו.

רצוי להכין הנחיות בכתב כיצד תבוצע ספירת המלאי בהתאם לנסיבות של כל עסק ולסדר את המלאי באופן שיקל על הספירה. על רשימות הספירה להיות ממוספרות במספר עוקב ולכלול תיאור של הטובין, כמות, עלות ליחידה ועלות כוללת.

איסוף מסמכים ובחינת פעילות עסקית

קיימת חשיבות רבה באיסוף, תיוק ושמירה של כל המסמכים אשר יידרשו לצורך הכנת הדוח השנתי וכן בהמשך למקרה של ביקורת עתידית. בתוך כך, זהו הזמן לסדר את הנהלת החשבונות השנתית של העסק, לדאוג לקבלת אסמכתאות בעניין סכומי המס ששולמו במקור, אסמכתאות להפרשות לעובדים לפנסיה, גמל, ביטוח לאומי וכד', לדאוג לרישום ועדכון פרטי הוצאות השכר של העובדים, לקבל אישורי יתרות מספקים ולקוחות, לערוך רשימת חייבים וזכאים, לבדוק את תקינות חשבוניות המס שבגינן נוכה מס תשומות, להכין רשימת שיקים דחויים, לערוך ספירת קופה, לערוך מאזן בוחן וכד'.

כל אלה לא רק יסייעו לכם בהכנה יעילה ומהירה של הדיווחים השנתיים, אלא גם יעזרו לכם לקבל תמונת מצב טובה יותר בכל הנוגע לפעילות העסק ולהיערך לשנה הבאה.

השלמת תשלום לקרן השתלמות לעצמאיים

עצמאי המפקיד כספים בקרן ההשתלמות לעצמאים זכאי לניכוי חלק מסכומי ההפקדה בסך שלא יעלה על 4.5% מהכנסתו החייבת הקובעת, כאשר תקרת ההכנסה החייבת השנתית הקובעת שבגינה ניתן לקבל את ההטבה הינה 263,000 ₪ נכון לשנת 2021. כך שסכום ההפקדה השנתי המירבי הניתן בניכוי עבור עצמאי עומד על 11,835 ₪.

בנוסף להטבת המס הגלומה במתן אפשרות לניכוי סכומי ההפקדות (עד גובה התקרה), הרי שהפקדה לקרן השתלמות בסכום של עד 18,480 ₪ לשנה תהיה פטורה גם ממס במועד המשיכה של הקרן.

עבור שכיר שהוא בעל שליטה בחברה, הרי שהפקדה בשיעורים הנזכרים לעיל (עד 11,825 ₪ בשנה ועד 4.5% מגובה השכר- לפי הנמוך) תהיה בבחינת הוצאה מוכרת לחברה, בתנאי שבעל השליטה מפקיד במקביל לפחות 1.5% משכרו. הפקדה של החברה עבור עובד שהוא בעל שליטה מעבר לשיעור של 4.5% ועד לשיעור של 7.5% משכר מירבי של 188,544 ₪ אינה בגדר הוצאה מוכרת לחברה, אולם היא אינה נחשבת להכנסה של בעל השליטה (בתנאי שהוא מפריש 2.5% מתקרת המשכורת הקובעת), כך שבגין הכנסה זו החברה מחויבת אמנם במס חברות (בשיעור של 23%) אולם בעל השליטה אינו מחויב במס הכנסה שולי (העשוי להגיע עד 48%). מעבר לכך, הכנסה זו תהיה פטורה ממס רווח הון בעת משיכה. לנוכח כל אלה, מומלץ לשקול להשלים את ההפקדות לקרן ההשתלמות עד סוף שנת המס.

הפקדה לקופת גמל או לקרן פנסיה

במקרה של הפקדה לקופת גמל או לקרן פנסיה, גובה תקרת ההכנסה המזכה לעצמאי עמית מוטב הינו 208,800 נכון לשנת 2021, כאשר שיעור ההפקדה המירבי מתוך ההכנסה המזכה הינו 16% שמתוכם 11% יוכרו בניכוי ו-5% יוכרו כזיכוי. מומלץ, אם כן, לשקול להשלים את ההפקדות לקופת גמל או קרן פנסיה עד סוף שנת המס.

זיכוי בגין ביטוח חיים

בניסיון לעודד את הפרט להפקיד כספים בביטוחי חיים, נקבעו על ידי המחוקק הקלות מס הנוגעות לעניין זה. כך לדוגמא, רכישת ביטוח חיים יכולה להקנות ליחיד אשר מפריש לעצמו או לבת זוגו זיכוי ממס בשיעור של 25% מן הסכום ששילם הוא או בת זוגו בכפוף לתקרות הקבועות בחוק.

אופציות לעובדים

בשנים האחרונות גדל השימוש במנגנונים חלופיים לתגמול עובדים כגון הענקת אופציות, כאשר מדובר במנגנון שמיושם בעיקר בחברות הייטק ובנוגע לתגמול בכירים במשק ככלל. כל הטבה שניתנת לעובד על ידי המעביד תחשב להכנסה אצל העובד – בין אם מדובר בכסף או "בשווה כסף". יחד עם זאת, ככל שהעובד אינו בעל שליטה בבחרה, ניתן לעשות שימוש באחד מן המסלולים המוצעים בסעיף 102 לפקודת מס ההכנסה, לבחירה אם ההכנסה תהווה הכנסה פירותית בידי העובד או הכנסה מרווח הון ששיעורי המס בגינה נמוכים יותר (הבדל בשיעורי המס הנע  בין 25% לבין 48%). המעסיק הוא זה שאחראי לדווח לרשויות המס על המסלול הנבחר לרבות הבחירה במסלול רווח הון, כדי שתקום הזכאות למס בשיעור נמוך לעומת המס השולי.

זכאות להטבות מס מכח חוק לעידוד השקעות הון

חוק לעידוד השקעות הון נועד לעודד השקעה בתעשייה בישראל, כאשר אחת ממטרותיו הינה לקדם את ישראל בתחרות המס המוטל על תאגידים/בעלי מניות ביחס למדינות אחרות. החוק מעניק הטבות מס משמעותית למפעלים תעשייתיים העונים על הגדרה של מפעל מועדף ו/או מפעל טכנולוגי מועדף בדמות מס חברות בשיעור נמוך משמעותית (כך למשל מפעלים הממוקמים באזור פיתוח א'- 7%), וכן פחת מואץ לציוד ורכוש שבבעלות המפעל. ההטבות כאמור מוענקות בעיקר למפעל תעשייתי אשר עומד בתנאי הייצוא אותו קובע החוק (למשל- 25% מכלל הכנסתו בשנת המס ממכירות המפעל הינן לשוק מסוים המונה 12 מיליון תושבים לפחות). ככל שמדובר על חברה בעלת מפעל תעשייתי, חשוב לבחון את עמידתה  בתנאים של חוק לעידוד השקעות הון ואת זכאותה להטבות מס מכוחו.

רישום הוצאות ריבית על הלוואת בעלים

יש לעדכן עד סוף השנה ברישומי החברה את הוצאות הריבית החלות על הלוואת בעלים שנתן בעל השליטה לחברה. הוצאות הצמדה פטורות ממס בידי היחיד ומוכרות כהוצאה בחברה.

מענקים ודמי ניהול לבעל שליטה

ככל ולחברה יש רווחים שניתנים לחלוקה, יש לשקול להימנע מתשלום מענקים, בונוסים לבעל השליטה החייבים בשיעור מס שווי גבוה, ולחלקם כדיבידנד אשר המס בגינו מופחת עד 33% (כולל מס יסף).

מיסוי משיכות כספים או שימוש בנכסים על ידי בעל מניות מהותי

בהתאם לסעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה משיכת כספים, גם באופן עקיף על ידי בעל מניות מהותי שהינו יחיד, תחויב בידו במס, ככל שלא הוחזרו עד תם שנת המס שלאחר השנה בה נמשכו הכספים. באותו אופן העמדת נכסים של החברה לשימושו של בעל מניות מהותי שהינו יחיד (כגון דירה, כלי שייט), תחויב כהכנסה בידו בתם שנת המס בה הועמד הנכס לשימושו, וכך בכל שנה עד להחזרתו. נקבעו הוראות מפורטות מה  יחשב כמשיכת כספים לרבות העמדת בטוחות או ערובה לטובת בעל המניות המהותי ולצידם החרגות באילו מקרים משיכת כספים לא תהווה הכנסה. לפיכך, על מנת להימנע מחיוב במס כספים שנמשכו בשנת 2020, יש להחזיר עד תם שנת 2021, על מנת להימנע מחיוב במס בגינם.

שכירות מוסדית

תיקון לפרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון (הטבות לגבי בניינים להשכרה) אשר נכנס לתוקף ביום 18.11.2021, קובע מסלול הטבות חדש אשר יחליף בהדרגה את המסלול הקיים ובו יינתנו מצד אחד הטבות מס גבוהות יותר מאלה הניתנות היום, אך מצד שני בתנאים מחמירים יותר, במיוחד לגבי תקופת השכירות. הרעיון של התיקון לעודד בניה להשכרה ארוכת טווח אשר תקטין את הביקוש לרכישת דירות, תוף הקניית יציבות וביטחון בנוגע לתקופת המגורים ולגובה דמי השכירות. חברה שתעמוד בתנאים, תחויב במס חברות מוקטן בשיעור של 11% בחמש השנים הראשונות שירד עד 5% בהדרגה. לגבי יחיד שיעור המס יעמוד על 29% בחמש השנים הראשונות וירד בהדרגה עד  ל- 24%. כמו כן, במסלול החדש להבדיל מהמסלול הקודם, יינתנו הטבות לא רק למי שבנה את הדירות, אלא גם למי שרכש דירות לשכירות מוסדית והוא התחייב לעמוד בתנאי הזכאות. החוק קובע הטבות נוספות כגון מס רכישה מופחת, פחת מואץ וכו'.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה