רואי החשבון של הדור הבא: פחות שינון, יותר הבנה

השלב השני במסלול ההכשרה של רו"ח: תכנית לימודים חדשה ורלוונטית לשינויים במקצוע • פחות שינון, יותר ניתוח והבנה; דגש נוסף לתחומי המסים, הטכנולוגיה והאתיקה; משקלה של החשבונאות הפיננסית יפחת • השלב הבא: המלצה לשר המשפטים לקצר את תקופת ההתמחות לשנה וחצי

הדרך קלה יותר לרואי החשבון | צילום: Maksim Kabakou, shutterstock

בהמשך להודעת מועצת רואי חשבון על ביטול שנת ההשלמה ועדכון תכנית הלימודים לחשבונאות בשיתוף עם המועצה להשכלה גבוהה, מפרסמת מועצת רואי חשבון את עיקרי מסקנות הביניים של הצוות המקצועי שמינתה יו"ר המועצה ומנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור. התכנית החדשה תתכנס לתכנית לימודים אקדמית בת שבעה סמסטרים, בשכר לימוד אקדמי, שגובשה בתיאום עם המל"ג. בין ההמלצות: הפחתה במשקלה של החשבונאות הפיננסית, קיצור הבחינות הסופיות בחשבונאות פיננסית ובביקורת, בחינה סופית במיסים ודגש על לימודי טכנולוגיה ואתיקה.

השינויים במסלול ההסמכה הם תוצר של תהליך טיוב רגולציה שבוצע במשרד המשפטים, בעקבותיו החלה מועצת רואי חשבון בעיצוב מחדש של מסלול ההכשרה למקצוע ראיית חשבון במטרה להפחית את הנטל הרגולטורי על הסטודנטים והנבחנים וליצור איזון נכון וראוי בין ההשכלה האקדמית בתחום החשבונאות לבין צרכי המקצוע.

Box

כזכור, ביום 16.1.2019 החליטה מועצת רואי חשבון על ביטול הפטור מבחינות שניתן על סמך שנת ההשלמה, מה שיביא בפועל לביטולה. המהלך צפוי לחסוך לסטודנטים אלפי שקלים, לקצר את מסלול ההכשרה, ובכך להקדים את כניסתם לשוק העבודה. לצד החלטתה, הודיעה המועצה כי בכוונתה למנות צוות מקצועי שיבחן את תכניות הלימודים ואת רשימת הנושאים בבחינות המועצה, וימליץ על תכנית בחינות ולימודים מעודכנת.

בהמשך להחלטת המועצה, מינתה פלמור צוות מקצועי בראשותה של ד"ר ורו"ח, קרן בר חוה –  ראש החוג לחשבונאות באוניברסיטה העברית בירושלים, נציגת המועצה להשכלה גבוהה במועצת רואי חשבון וחברה במוסד לתקינה חשבונאית. לצדה מונו כחברים בצוות:  רו"ח ועו"ד משה אשר – מנהל רשות המיסים לשעבר, חבר במועצת רואי חשבון בין השנים 2013-2018, כיום יועץ בתחומי המיסים והליווי העסקי; פרופ' ורו"ח דן וייס – חבר סגל וראש מכון קיסרר למחקר בחשבונאות בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב; פרופ' ורו"ח יורם עדן – ראש בית הספר הבינתחומי לחברה וקהילה במכללה האקדמית הדסה ויו"ר הוועדה המייעצת לנושאי בחינות של מועצת רואי חשבון.

במסגרת פעילותו קיים הצוות מפגשי התייעצות רבים עם גורמי מקצוע וקיים תהליך שיתוף ציבור רחב שבמסגרתו הופץ קול קורא ונאספו התייחסויותיהם של רואי החשבון מומחים מהאקדמיה וסטודנטים (רשימת המומחים מצורפת בנספח א'). עבודת הצוות נעשתה בחלוקה לארבעה צוותי משנה, בהתאם לארבעת תחומי הידע המבססים את מקצוע ראיית החשבון: ביקורת, חשבונאות פיננסית, מיסים (ומשפט) וחשבונאות ניהולית.

כמהלך משלים, פלמור סיכמה יחד עם נשיאת לשכת רואי חשבון, רו"ח איריס שטרק, על קיום דיון מיוחד במועצה, במסגרתו תיבחן התאמת תקופת ההתמחות לרפורמה, במטרה להמליץ לשר המשפטים על קיצור ההתמחות, כך שמסלול ההכשרה כולו יעמוד על 5 שנים בלבד (שלוש שנים וחצי לימודים אקדמיים ושנה וחצי התמחות).

עיקרי המלצות הצוות המקצועי

תכנית לימודים אקדמית בת שבעה סמסטרים בשכר לימוד אקדמי שתגובש בתיאום עם המל"ג ותאפשר פטור מבחינות היסודות והביניים; מתן דגש על פיתוח חשיבה וניתוח ביקורתי על חשבון שינון תקינה חשבונאית; יצירת איזון מחודש בין תחומי הידע: הורדת המשקל מתחום חשבונאות פיננסית, לצד העלאת המשקל של תחום המיסים; מתן דגש על לימודי טכנולוגיה; מתן דגש על לימודי אתיקה; פרסום סילבוסים חדשים לפי מבנה בסיסי ואחיד, המפרט את נושאי הלימוד לפי רמת המיומנות הנדרשת; ועדת הבחינות תבחן מתן פטור למוסדות האקדמיים בהתאם לדרישות והקריטריונים למתן פטור מבחינות המועצה אחת למספר שנים; מערך של שלוש בחינות סופיות קצרות וממוקדות (עד ארבע שעות כל בחינה), אליהן ניתן לגשת בסמוך לאחר סיום הלימודים.

המשמעויות: קיצור משך ההכשרה; יציאה לשוק העבודה מוקדם יותר; הקלה משמעותית בשכר הלימוד; תכנית לימוד אטרקטיבית ורלוונטית למקצוע; בחינות מהודקות ורלוונטיות המבוססות על הבנה וחשיבה; קיצור הבחינות הסופיות; אפשרות לגשת לבחינות הסופיות בסמוך לאחר סיום הלימודים ללא תקופת הערכות ממושכת; יצירת שקיפות כלפי הסטודנטים וכלפי מוסדות ההשכלה הגבוהה

עיקרי ההמלצות הוצגו גם בפני רו"ח מובילים; ראשי תכנית שנת השלמה במוסדות לימוד שונים; ראשי החוג לחשבונאות במוסדות הלימוד ובוועד המרכזי של לשכת רואי חשבון.

מדובר במהלך היסטורי, הצפוי להקל משמעותית על הסטודנטים לחשבונאות לאורך תקופת ההכשרה. זאת, תוך זיהוי הצרכים והפערים הקיימים, עד כדי גיבוש תכנית לימודים חדשה בגינה יינתנו פטורים מבחינות המועצה על סמך תואר אקדמי. יצוין, כי כחלק מהמלצות הצוות המקצועי, לאחר התאמת תכנית הלימוד בהתאם לסילבוסים שיפורסמו, על כל מוסד לימוד יהיה לתקף את קבלת הפטור מבחינות המועצה בגין תואר אקדמי אחת למספר שנים.

איזון מחדש בין תחומי הידע

במסגרת גיבוש תכנית הלימודים, נעשה צמצום משמעותי של הידע הנדרש בתחום החשבונאות הפיננסית אשר משקלו בתכניות הלימוד הקיימות גבוה. לצד צמצום זה, יצירת איזונים בין ארבעת תחומי הידע המחויבים מעצם אופיו של המקצוע: ביקורת;מיסים; חשבונאות ניהולית וחשבונאות פיננסית.

Inner

 

כפי שמפורט בדו"ח הביניים של הצוות המקצועי ולפי הנאמר בדיונים בהם השתתפו רו"ח מובילים ואנשי אקדמיה מתחום החשבונאות, תהליך ההכשרה של רואי החשבון בישראל נשען על תמהיל לא מאוזן, כאשר קיים מיקוד יתר בתחום החשבונאות הפיננסית באופן שאינו מידתי. עם יישום המלצות הצוות המקצועי, עתיד להיווצר איזון מחודש בין תחומי הידע הנדרשים לרואי החשבון, הורדת המשקל מתחום חשבונאות פיננסית, ולצד זאת העלאת המשקל של תחום המיסים, חשבונאות ניהולית וטכנולוגיה כמו גם העמקת הידע באתיקה.

כפי שהסביר יו"ר צוות מיסים, רו"ח עו"ד משה אשר, כאשר רואה חשבון מצטרף למקצוע הוא נדרש לרמת מיומנות גבוהה בהתאם לשינויים הקיימים בסביבה הרגולטורית. קיימת חשיבות לידע נרחב בדיני מיסים לשם מתן שירותים מקצועיים שוטפים ללקוחות, כמו גם לשם ביצוע תהליך ביקורת על דו"חות כספיים שנתיים. כל זאת, תוך הבנת תפקיד רואה החשבון כשומר סף.

ברקע הדברים, השינויים בתכנית הלימוד ובבחינות הסופיות נועדו לשם מתן דגש על הבנה עמוקה של עקרונות משמעותיים המנחים את רואי החשבון בעבודתם, באופן הצפוי לגרום ללימודי החשבונאות להיות מהודקים ורלוונטיים לסביבה המשתנה. זאת, לנוכח העדכונים בתקינה החשבונאית, השינויים בסביבה העסקית, ומורכבות הממשל התאגידי במארג הרגולטורי המודרני, בשים לב לבסיס השוואה בינלאומי.

בסמוך לאחר סיום התואר האקדמי ניתן יהיה לגשת לשלוש הבחינות הסופיות ללא תקופת הערכות ממושכת: ביקורת חשבונאות ובעיות ביקורת מיוחדות; חשבונאות פיננסית מתקדמת ומיסים. משקל הבחינות הסופיות יהיה שווה, וכל בחינה סופית תהיה ממוקדת ותארך עד ארבע שעות. יצוין כי מסגרת הזמן הכוללת של הבחינות הסופיות יוותר 12 שעות כפי שהיה בעבר – בחלוקה שווה בין שלוש הבחינות הסופיות.

על פי המלצות הצוות המקצועי, מסקירה של תכניות הלימוד בחוג לחשבונאות במדינות המערב וכן מסקירה של שוק העבודה, מיסים הוא תחום חיוני לעבודת רואה חשבון. הוספת הבחינה הסופית בדיני מיסים תואמת את המצב במדינות אחרות בעולם, כאשר הצוות המקצועי זיהה צורך במתן דגש על תחום המיסים ברמה הנדרשת למקצוע מתוקף תפקידו של רואה החשבון כשומר סף. הבחינות הסופיות לא תהיינה מבוססות על שינון, אלא על הבנה, יכולות ניתוח וחשיבה.

Inner

כתיבת תגובה