רשות ניי”ע הטילה עיצומים כספיים על חמישה גופים מפוקחים

סך העיצומים עומד על סך כולל של כ-320,000 ש”ח. בהטלת העיצומים מדגישה הרשות את חשיבות העמידה של מנהלי התיקים בהוראות הדין

הרשות לניירות ערך צילום רוני שיצר פלאש 90

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על שני מנהלי תיקים ועל שלוש חברות ציבוריות בסכום כולל של 321,077 ש”ח. על אלפא ביתא פקטורים (2016) בע”מ הוטל עיצום כספי בסך 11,600 ₪ בגין עיסוק בניהול תיקים ללא עמידה בחובות הביטוח; על איי.אס.פי.אסט מנג’מנט בע”מ הוטל עיצום כספי בסך 90,518 ₪ בגין אי עמידה בהוראות נוהל בנוגע לטעויות בחשבון לקוח; על מוצרי מעברות בע”מ הוטל עיצום כספי בסך 115,027 ₪ בגין צירוף הערכת שווי עם פרטים חסרים בדוחות הכספיים לשנת 2015; על וויי-בוקס נדל”ן בע”מ הוטל עיצום כספי בסך 92,682 ₪ בגין אי כהונה של דירקטור חיצוני במשך תקופה העולה על 90 ימים ; ועל אופקטרא נדל”ן והשקעות בע”מ הוטל עיצום כספי בסך 11,250 ₪ בגין איחור בהגשת הדוח התקופתי לרבעון השני לשנת 2017 .

בהטלת העיצומים הכספיים על מנהלי תיקים מדגישה רשות ניירות ערך את חשיבות העמידה של מנהלי התיקים בהוראות הדין, לרבות הנהלים הפנימיים שנקבעו על ידו.  בהטלת העיצומים על החברות הציבוריות, בשל הפרת הדיווח ובשל ההפרה לפי חוק החברות, מדגישה הרשות את חשיבות הדיווח הנאות ובכלל זה, עמידה במועדי הדיווח וחשיבות השמירה על כללי הממשל התאגידי הקבועים בדין.

יחד עם זאת, בכל המקרים הנדונים, נהגה הרשות בהתאם למדיניותה בשנים האחרונות ליישום תקנות ההפחתה לטובת המפרים. סכומי העיצום הבסיסי על פי החוק הופחתו בשיעורים של בין 50% ל-75% בהתאם לנסיבות כל מקרה.

עיצום כספי בסך 11,600 ₪ הוטל על אלפא ביתא פקטורים (2016) בע”מ בגין עיסוק בניהול תיקים ללא עמידה בחובות הביטוח. מדובר על חברה שפעלה במשך מספר שבועות עם ביטוח בהיקף של 25% ביחס לנדרש על פי דין. הרשות הפחיתה 75% מסכום העיצום הכספי וזאת בשל כך שלא נמצאו הפרות קודמות שביצעה החברה, לאור פעולות שהחברה נקטה למניעת הישנות ההפרה.

עיצום כספי בסך 90,518 ₪ הוטל על איי.אס.פי.אסט מנג’מנט בע”מ בגין אי עמידה בהוראות נוהל בנוגע לטעויות בחשבון לקוח. מדובר על טעות שביצעה החברה בשני חשבונות לקוחות, טעות אשר גרמה לנזק כספי ללקוחות והחברה לא פעלה על פי הנוהל הפנימי שלה לעניין טעויות בחשבון לקוח. הרשות הפחיתה 70% מסכום העיצום הכספי וזאת בשל כך שלא נמצאו הפרות קודמות שביצעה החברה, העובדה שהחברה פעלה לתיקון ההפרה, הפסיקה את ההפרה מיוזמתה, ובשל העובדה כי מדובר בהפרה שזוהי הפעם הראשונה שמוטל עיצום כספי בגינה.

עיצום כספי בסך 115,027 ₪ הוטל על מוצרי מעברות בע”מ בשל צירוף הערכת שווי עם פרטים חסרים בדוחות הכספיים לשנת 2015. הרשות הפחיתה 50% מסכום העיצום הכספי בשל כך שלא נמצאו הפרות קודמות שביצעה החברה ופעולות שנקטה החברה למניעת הישנות ההפרה והקטנת הנזק.

עיצום כספי בסך 92,682 ₪ הוטל על וויי-בוקס נדל”ן בע”מ בשל אי כהונה של דירקטור חיצוני במשך תקופה העולה על 90 ימים.  מדובר על תקופה ארוכה של מעל 180 יום בה היה חסר בחברה דירקטור חיצוני. הרשות הפחיתה 60% מסכום העיצום הכספי בשל כך שלא נמצאו הפרות קודמות שביצעה החברה, בשל העובדה שהחברה הפסיקה את ההפרה מיוזמתה.

עיצום כספי בסך 11,250 ₪ הוטל על אופקטרא נדל”ן והשקעות בע”מ בשל איחור בהגשת הדוח הכספי לרבעון השני לשנת 2017. מדובר באיחור משמעותי של 25 יום. הרשות הפחיתה 75% מסכום העיצום הכספי בשל כך שלא נמצאו הפרות קודמות שביצעה החברה ובשל פעולות בהן נקטה החברה למניעת הישנות ההפרה והקטנת הנזק ובשל מצבה הכלכלי של החברה.

ono-side
inner

כתיבת תגובה