רשות ניירות ערך: קבוצת שיווק נדל"ן תיקנס ב-2.2 מיליון ש'

רשות ניירות ערך מודיעה על הסדר אכיפה עם קבוצת האפ, במסגרתה יוטלו עיצומים בסכום כולל של כ-2.2 מיליון ₪ על תאגידים ונושאי משרה בקבוצה | הסדר האכיפה אושר על ידי ועדת האכיפה המנהלית | הקנס מוטל בגין הפרות דיווח בצד הטלת מניעת כהונה בגופים מפוקחים על נושאי המשרה

ניו יורק | צילום אילוסטרציה, גילי יערי - פלאש90

ועדת האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך, בראשות השופט בדימוס זאב המר, וחברי המותב עו"ד יעל דקל ופרופ' קובי קסטיאל, אישרה ביום 13.7.23 את הסדר האכיפה שהוגש כנגד השותף הכללי בקבוצת האפ HAP NY GP LLC וכנגד נושאי המשרה – ניר אמזל בעל שליטה בקבוצת האפ, יו"ר דירקטוריון החברות ומנכ"ל החברות, ואמיר חסיד בעל שליטה בקבוצת האפ ודירקטור, וכן כנגד מספר שותפויות ציבוריות נוספות הפועלות תחת האפ, האפ ונצ'ר ופרנקלין רסידננס, האפ שבע ניו-יורק ונצ'ר, והאפ טאוור ג'ורנל סקוור. ועדת האכיפה קבעה כי המפרים אחראים להפרות דיווח, והטילה על המפרים הנ"ל בקבוצת האפ, עיצומים המצטברים ל- 2,200,000 ₪, בצד עיצומים כספיים על תנאי. כן הוטלו תקופות של מניעת כהונה בגופים מפוקחים על נושאי המשרה בהאפ.

הסדר האכיפה שאושר על ידי וועדת האכיפה המנהלית, עסק במספר אירועים שכללו הפרות של איחור בדווח וכן פרטים מטעים בדיווחים: להאפ פרנקלין (שותפות מוגבלת), מיוחסות 5 הפרות (מתוכן 3 איחורים בדווח ברשלנות חמורה); להאפ שבע (שותפות מוגבלת), מיוחסות 8 הפרות (מתוכן 6 איחורים בדווח ברשלנות חמורה); להאפ טאוור (שותפות מוגבלת) מיוחסות 3 הפרות (מתוכן 2 איחורים בדווח ברשלנות חמורה); לחברת השותף הכללי ביחד עם ניר אמזל, מיוחסות 8 הפרות (מתוכן 6 איחורים בדווח ברשלנות חמורה); ולאמיר חסיד, מיוחסות 3 הפרות (מתוכן 2 בשל איחור בדווח ברשלנות חמורה). המשיבים הודו בכל המיוחס להם בהסדר האכיפה. ועדת האכיפה המנהלית אימצה באופן מלא את הסדר האכיפה עליו הוסכם בין הצדדים.

על חברת השותף הכללי HAP NY GP LLC הוטל עיצום כספי בסך 1,500,000 ₪ ועיצום זהה על תנאי. על האפ פרנקלין, האפ שבע והאפ טאוור הוטל עיצום כספי בסך 100,000 ₪ על כל אחת מהן, ועיצום בסך 200,000 ש"ח על תנאי. כמו כן כל אחת מהן חויבה בנקיטת פעולות למניעת הישנות ההפרות ומינוי בודק חיצוני, אשר יוודא גיבוש ויישום אפקטיבי של תכניות אכיפה בתאגידים, וכן של נהלי האכיפה שאומצו/תוקנו במהלך התהליך, וזאת לתקופה של שנה. הבודק החיצוני יגיש דוחות לרשות.

על בעל השליטה, יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל ניר אמזל, הוטל עיצום כספי בסך 300,000 ₪, עיצום זהה על תנאי ואיסור לכהן כנושא משרה בגוף מפוקח לתקופה של שנה. מתוך התחשבות במצב השותפויות ומתוך רצון לאפשר למר ניר אמזל לשקמן, ניתנה לו לבקשתו ארכה של חצי שנה לאושש את השותפויות ואז תכנס לתוקף מניעת הכהונה הכללית שהוטלה עליו.

על בעל השליטה והדירקטור אמיר חסיד הוטל עיצום כספי בסך 100,000 ₪, עיצום זהה על תנאי ואיסור לכהן כנושא משרה בגוף מפוקח לתקופה של שנה.           

יצוין, כי ההחלטה על הטלת העיצום הכספי הגבוה בסך 1,500,000 ₪ על חברת השותף הכללי, התקבלה לאור מעורבות התאגיד בביצוע עיקר ההפרות שבהסדר – הן בשל היותו האורגן המנהל את השותפויות הציבוריות שביצעו את ההפרות (למעט האפ טאוור), והאחראי העיקרי לביצוע כל הפרות, והן בשל היותו מוחזק על ידי בעלי השליטה – ובכך הטלת העיצום הכספי המשמעותי – תהווה פגיעה ישירה בכיסם של הגורמים האחראים לאירוע. עיצומים כספיים נמוכים יותר הוטלו על השותפויות הציבוריות עצמן, בשל מצבן הכספי הקשה ועל מנת שלא לפגוע פגיעה נוספת במשקיעים.

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר של רשות ניירות ערך ביצעה את הבירור המנהלי בתיק זה. ד"ר אילנה ליפסקר מודעי מנהלת מחלקת אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך ייצגה את הרשות בהליך זה.

רקע: אלה ההפרות שבוצעו

ניר אמזל ואמיר חסיד וכן ערן פולק המנהל את עסקי הבניה של הקבוצה בארה"ב מתמקדים, בגיוס הון מהציבור עבור השקעות בפרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל, באמצעות פרסום תשקיפים על ידי שותפויות ציבוריות. השותפויות מנוהלות באמצעות חברות שותף כללי השולטות בהן.

HAP NY GP LLC בבעלות ניר אמיר וערן, משמשת כשותף הכללי בשותפויות הציבוריות האפ פרנקלין והאפ שבע.

האפ פרנקלין, האפ שבע (וגם האפ טאוור) הינן שותפויות ציבוריות, שהתאגדו בארה"ב הפועלות  למימון השקעה, והחזקה ו/או יזום בניה בפרויקטים של נכסי נדל"ן בניו יורק ארה"ב. השותפויות הציבוריות מקצות יחידות השתתפות מוגבלות למשקיעים, באמצעות הסכם השקעה גנרי, עליו חותמים המשקיעים, ותמורתן מזרימים המשקיעים הון לכל שותפות והופכים בה לשותפים מוגבלים. יחידות ההשתתפות המוגבלות מקנות למשקיעים את הזכות להשתתף ברווחים שינבעו לשותפות לאחר תקופת זמן קצובה ממכירת הנכס, והכל בהתאם לסוג הנכס ומטרת ההשקעה ותנאיה כמפורט בתשקיף. כל שותפות מזרימה את כספי המשקיעים כהון עצמי לחברת השקעה שהינה בעלים של 100% בחברת הנכס המחזיקה בנכס הנדל"ן. בחברות ההשקעה שותפים השותפויות הציבוריות (המחזיקות 40-58% ממניותיה של כל חברת השקעה) וכן המשיבים אמיר ניר וערן, מקורבים להם ומשקיעים נוספים. הגם שיחידות השתתפות של השותפויות הציבוריות הנ"ל אינן נסחרות בבורסה, הרי הן כפופות להוראות החוק ככל תאגיד מדווח ולחובות הדיווח שבחוק ניירות ערך. מבנה שותפות האפ טאוור דומה למבנה השותפויות האחרות, אך חברת השותף הכללי המנהלת אותה הינה חברה פרטית אחרת המאוגדת בישראל כחברה בע"מ בבעלות בעלי השליטה.

יצוין כי חברת השותף הכללי הנ"ל, אינה מחזיקה יחידות בנכסים, אך מבצעת, כאמור, את הניהול השוטף של השותפויות הציבוריות ומתווה את פעילותן.

הפרשיות שגרמו לקנס

הפרשה הראשונה בהסדר עוסקת בהפרות הנוגעות לדווח לקוי על הסכמי המימון של פרויקט האפ פרנקלין ובאי הגשת דוח במועד ביחס לחתימת מזכרי הבנה להלוואות מימון לבנית הפרויקט. ההפרות יוחסו לשותף הכללי להאפ פרנקלין ולניר אמזל. החברה חתמה על מזכרי הבנה להסכמי הלוואות בניה במועדים 30.7.18 ו 15.11.18, אך דווחה על כריתת מזכרי ההבנה באיחור של חודשים, בדווחה בדוח מיידי ב 21.2.19 על כריתתם.

החברה כרתה את הסכמי ההלוואה למימון ביום 22.5.19. לפיהם היה על האפ פרנקלין להעמיד הון עצמי של שני מיליון דולר במועדים שנקבעו, 20.8.19 ו-4.9.19, ושני מיליון דולר נוספים במהלך חיי ההלוואה, במועדים שלא נקבעו. בנוסף, בהתאם לתנאי ההסכם, אי עמידה בתשלומים במועדים אלו תוכל להוביל לאירוע "דיפולט", קרי למעמידי ההלוואות תהיה זכות לקרוא לפירעון מיידי של מלוא ההלוואות שהועמדו לחברה הפרויקט. בדוח מיידי שהגישה החברה ביום 27.5.19, אודות כריתת ההסכמים, וכן בדוח הצעת מדף מיום 17.6.19 שאף בו דווחה על כריתתם,  הוחסרו שני פרטים מהותיים. מועדי העמדת ההון העצמי וכן העובדה כי הסנקציה של אי עמידה במועדים אלה עלולה להוביל להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי. יתרה מזאת, עלה מהדיווח כי אם חברת ההשקעה לא תעמיד את ההון העצמי במועדים הנדרשים, הדבר יוביל לסנקציה של העלאת הריבית בלבד.

פרטים אלה הינם מהותיים כיון שמשמעות החסרתם היא שהמשקיע אינו יודע כי אם עד הימים הנקובים לעיל לא יגויסו כל הכספים הנדרשים, למלווה תהיה זכות להעמיד ההלוואה לפרעון מיידי. לפיכך, בנית הפרויקט תופסק, הפרויקט עשוי להימכר עקב מחסור במימון וההשקעה בו צפויה שלא לשאת את התשואה המצופה למשקיעים. מאחר וכל פעילות השותפות הינה בניית הפרויקט בניו יורק, וגיוס ההון ע"י השותפות  נועד לגייס כספים למטרת החזר ההלוואה לבניית הפרויקט, הרי שהמידע אודות ההלוואה ותנאיה היו מהותיים למשקיעים.

פרשה שניה עסקה בהפרות דיווח הנוגעות לאי גילוי אודות עסקה עם בעלי שליטה בהאפ שבע. חברת הנכס בפרויקט האפ שבע כרתה ביום 1.1.19 הסכם עםHAPC  שבבעלות בעלי השליטה, למתן שרותי בניה. עסקה זו מהווה עסקה חריגה של החברה הציבורית עם בעלי השליטה הדורשת אישור מיוחד במוסדות החברה. עסקה זו לא אושרה ולא דווחה כנדרש בעסקה חריגה של החברה הציבורית עם בעלי השליטה. בחודש פברואר 2020 במהלך ביקורת מבקר הפנים התגלתה העסקה ורק ב 16.3.20 דווח אודותיה בדו"ח מיידי. בשל כך יוחסה לחברת השותף הכללי, להאפ שבע וכן לניר אמזל  הפרת איחור בהגשת דוח מיידי.

העסקה אושררה בוועדת הביקורת ובדירקטוריון רק ביום 7.5.20. וב- 18.6.20 הגישה החברה דוח ובו תיקון טעות שנעשתה בעטיה בדוחות השנתיים של שנת 2018, והדוחות החצי שנתיים לשנת 2019. כאשר בדוחות האחרונים עלתה הטעות לכדי טעות מהותית גם לפי המבחנים הכמותיים. הטעות בדוח השנתי לא סווגה כטעות כמותית כיון שהעסקה נערכה לאחר תאריך המאזן ולא נכללה בנתוניו הכספיים ועל כן הפרט המטעה נבע מכך שהעסקה לא צוינה בביאור אירועים לאחר תאריך המאזן. בדוח 6/19 העסקה השפיעה על הנתונים הכמותיים גם בכך שנכנסה לנתוני המאזן, בשל תשלומים שהתקבלו על חשבון החוזה בסך 2.95  מיליון דולר. בשל כך יוחסו למשיבים הנ"ל הכללה ברשלנות של פרטים מטעים בדוח השנתי לשנת 2018 של האפ שבע, ובדוח יום 30.6.19.

בפרשה השלישית יוחסו הפרות איחור בדווח לשותפויות. לאחר גילוי העסקה החריגה עם בעלי השליטה נערכה בדיקה שנערכה בכל השותפויות על מנת לוודא כי אין עסקאות נוספות כגון אלה שלא אושרו ולא דווחו על פי דין. כתוצאה מכך, הוגשו דוחות שלוש השותפויות, הן הדוח החצי שנתי לשנת 2019, הדוח השנתי לשנת 2019 והן הדוח החציוני לשנת 2020, באיחור ניכר.

הפרשה הרביעית בהסדר עסקה במספר איחורים בהגשת דוחות מיידיים על ידי השותפות האפ שבע – איחור בדווח על כשל בפירעון הלוואה שנטלה; דיווח באיחור על חתימת מזכר הבנות עם מלווה והפרתו על ידי המלווה; דווח באיחור ניסיון גיוס של 4 מיליון דולר.

הוועדה ציינה כי העובדה שלא מדובר במידע או באירוע חד פעמי, אלא בהפרות שבוצעו לאורך זמן, מצביעה על פגמים שיטתיים בהכנות הדוחות הכספיים ובפרסומם וכן במשטר הדיווחים של החברה. הגם שבמקרה הנדון מדובר בניירות ערך שאינם סחירים, חובות הגילוי שבחוק חלים גם עליהם והגילוי למשקיעים אודות אירועים מהותיים הינו חיוני ובעל ערך רב לצורך קבלת החלטות המשקיעים גם בנסיבות אלה. כמפורט בהסדר האכיפה, דיווח מדויק ונכון הינו אחד מאבני הבסיס של חובת הגילוי למשקיעים והכלי העיקרי באמצעותו אמורים המשקיעים לכלכל את החלטותיהם ביחס להשקעות.

הוועדה אישרה את ההסדר במלואו וקבעה כי בשכלול חומרת ההפרות, נלקחו בחשבון ע"י יו"ר הרשות גם שיקולים לקולא המתקיימים במקרה זה ומצדיקים הקלה מסוימת והם כי חלקן של ההפרות הן תוצאה של השתלשלות אירועים שמקורם אחד. שיקול שני להקלה, שהינו בעל משמעות רבה, הוא נכונות המשיבים להודות בהפרות בשלב מוקדם ובטרם הגשת כתב הטענות. שיקול נוסף נוגע לכך שבעלי השליטה השקיעו כספים בחברה לשם שיקומה ותפעולה. בהתייחס לאמצעי האכיפה שהוטלו במסגרת ההסדר ציינה הוועדה כי הם מידתיים וסבירים ויש בהם כדי להרתיע וכי מדיניות הרשות, החותרת לקיצורם וייעולם של הליכים מנהליים ולסיומם בדרך של הסדר מוסכם, היא מדיניות אכיפה ראויה לדעת הועדה. מדיניות זו חוסכת ,בין היתר, את זמנם של המעורבים בהליך ואת כספי הציבור, כפי שחזרה וקבעה הועדה בתיקים קודמים.

כתיבת תגובה