תקנות להקלה בדיווחים לעמותות אושרו בכנסת

הנטל הרגולטורי יופחת והשקיפות תגבר תוך פישוט הדיווח ומיקודו לפרטים החיוניים ביותר לצורך שקיפות או פיקוח על התנהלותן של העמותות

עמותות המגזר השלישי shutterstock

 

וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת אישרה תקנות המסדירות את הדוח המילולי המוגש מדי שנה לרשות התאגידים על ידי עמותות וחברות לתועלת הציבור.

apps-box

התקנות יוצרות בשורה של ממש בכל הנוגע לשקיפות ביחס לפעילותם של גופים ללא כוונת רווח, תוך הוספת פרטי דיווח רבים והבנייתם לדיווח מקוון שיאפשר גם חיפוש ופילוח של המידע באתר הגיידסטאר. לצד זאת, התקנות גם יוצרות איזון עדין וחשוב בין הנטל הבירוקרטי המוטל על עמותות לבין הצרכים הרגולטוריים של רשם העמותות ולבין השקיפות הציבורית הנדרשת בפעילותן של עמותות.

כך לדוגמא, התקנות מבנות את חובת הדיווח על תורמים לעמותה, וכוללות גם פרטים נוספים בדבר התורמים להגברת השקיפות בעניין כגון מספר זיהוי, ייעוד התרומה, אופי התורם כיחיד, כתאגיד, מישראל או מחוצה לה. כחלק מהאיזון המתבקש, הועלה סכום התרומה המחייב בדיווח לרשם לתרומות משמעותיות ל-100,000 ₪ או ל-  50,000 ₪, אם הוא מהווה לפחות 20% ממחזור העמותה.

תיקון התקנות, הן בנוגע לתרומות והן ביתר ההיבטים, מבוסס על הניסיון רב השנים של רשות התאגידים בתחום, בחינת חובות דיווח בדבר תורמים בארה”ב ובמדינות נוספות, הליכי שיתוף ציבור, ומחקר שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשילוב עם המכון לחקר פילנתרופיה באוניברסיטת תל אביב.

כניסתן של התקנות לתוקף, מאפשרת את יישומן של המלצות הצוות להקלת הנטל הרגולטורי על עמותות – צוות שגיבש המלצות בשנה האחרונה וכלל נציגים של רשות התאגידים, רשות המיסים והחשב הכללי, בריכוז של משרד ראש הממשלה ובשיתוף אגף לתכנון ואסטרטגיה במשרד המשפטים. התקנות כוללות דרישות דיווח שתואמו בין שלושת הגופים, כך שהדיווח לרשם העמותות על פי התקנות, יועבר על ידו לרשות המיסים ולחשב הכללי, וייתר בעניינים אלו את הדיווח של העמותות לרשויות אלה.

חובת הדיווח לפי התקנות תחול עם השלמתה, בשנה הקרובה, של מערכת דיווח מקוונת, ידידותית ומשוכללת של רשם העמותות, אשר תקל משמעותית על הדיווח הנדרש וכן תאפשר את העלאת פרטי  המידע המדווח לאינטרנט, באופן שיאפשר פילוח ועיבוד משוכללים יותר.

עו”ד אייל גלובוס, רשם העמותות וראש רשות התאגידים: “מהלך זה הוא חלק ממגמה כללית שמובילה רשות התאגידים לקידום השקיפות בהתנהלותן של עמותות וחברות לתועלת הציבור המחזיקות בכספי ציבור ואשר פועלות לטובת ציבור שלא תמיד יש לו יכולת להתאגד ולהבטיח את זכויותיו. השקיפות חשובה כמובן גם לתורמים לעמותה, המעוניינים שיעשה שימוש בכספם לקידום מטרות העמותה באופן המיטבי ותוך פרק זמן סביר. מגמה חשובה נוספת הבאה לידי ביטוי בתקנות אלו היא הקלת הנטל הרגולטורי והבירוקרטי על עמותות, תוך פישוט הדיווח ומיקודו לפרטים החיוניים ביותר לצורך שקיפות או פיקוח על התנהלותן”.

inner

כתיבת תגובה