2020: החברות הממשלתיות הרוויחו כ-3 מיליארד שקלים

רשות החברות הממשלתיות מפרסמת את דו”ח החברות הממשלתיות לשנת 2020 | חברת החשמל בראש עם רווח נקי של כ- 1,700 מיליוני שקלים, אחריה חברת נמלי ישראל עם רווח נקי של כ-560 מיליוני שקלים, ואחריה התעשייה האווירית עם רווח נקי של כ- 460 מיליוני שקלים | בשנת 2020 הסתכמו בכ-4 מיליארד שקלים הנפקות איגרות החוב של החברות הממשלתיות

רם בלינקוב | צילום: דוברות משרד האוצר

רשות החברות הממשלתיות, מפרסמת היום (ד’) את דו”ח החברות הממשלתיות לשנת 2020. הדו”ח מפרט את מצב עסקיהן, נכסיהן ותוצאות פעילותן של החברות.

הדו”ח מרכז נתונים כספיים ואיכותיים על החברות הממשלתיות לשנים 2020-2018 לצורך הגברת השקיפות לציבור והפיקוח על החברות, שיפור איכות המידע הקיים בנוגע לחברות הממשלתיות, כתשתית לשיפור יעילות ואפקטיביות החברות והמשק הישראלי.

250/200 סייד בר + קובייה

בנוסף, נועד הדו”ח לספק מידע לשרי הממשלה וחברי הכנסת בישראל בעת קיום הדיונים וטרם קבלת החלטות הנוגעות לחברות הממשלתיות, לרבות בנוגע לקידום תהליכי הפרטות ושינויים מבניים בחברות.

בשנים האחרונות מובילה הרשות רפורמה בחברות הממשלתיות שמטרתה שיפור הניהול העסקי, מיקוד במוקדי הפסד, התייעלות עסקית, מדדי ביצוע ובכלל זה שיפור יעילות החברות ומעבר לרווחיות נאותה, הגברת השקיפות בקבלת ההחלטות בחברות, וחיזוק המקצועיות והממשל התאגידי, תוך שמירה על מנהל תקין בפעילות החברות.

בשנת 2020 המשיכה רשות החברות הממשלתיות יחד עם החברות, לקדם את החלטות הממשלה בדבר רפורמות ושינויים מבניים בתחומי האנרגיה והנמלים. במסגרת זו החלו בפעילותן חברות נתיב האור (חברה-בת של חברת חשמל) ונגה – החברה לניהול המערכת, כחלק מיישום הרפורמה במשק החשמל, עידוד התחרות בשוק, התייעלות ושיפור האיתנות הפיננסית של החברות הפועלות בו.

כמו כן, הוקמו שתי חברות בנות של חברת נמלי ישראל שעתידות לקלוט את פעילות מחלקות הים של חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד כחלק מההיערכות לפתיחת הנמלים החדשים ועידוד התחרות בתחום התעבורה הימית.

עיקרי הדו”ח

החברות הממשלתיות הרוויחו בשנת 2020 כ-3 מיליארד שקלים (רווח נקי). הירידה ברווח ביחס לשנת 2019 נובעת מחתימה על הסכמי התייעלות ופרישה מרצון של עובדים (בדואר ישראל ובנמל חיפה) שמהווים חלק מכלי התייעלות וחסכון בחברות, כהכנה ליישום החלטות הממשלה בעניין הפרטת חברות אלו. הסכמים אלו הביאו לרישום חד פעמי של הוצאות בסך של כ-1 מיליארד שקלים כבר בשנת 2020.

החברות הממשלתיות שיפרו את ביצועיהן והגדילו את פעילותן והיקף נכסיהן, מה שהביא לשיפור משמעותי בהון החוזר שלהן (גידול של 15%) וביחס השוטף ששיפר משמעותית את איתנותן הפיננסית (יכולתן לפרוע את התחייבויותיהן).

סך הנפקות איגרות החוב של החברות הממשלתיות בשנת 2020 הסתכמו בכ-4 מיליארד שקלים והיוו כ- 6% מסך כל ההנפקות בשוק הקונצרני של אותה השנה. יעד זה הושג על אף הקשיים שאפיינו את שנת 2020 בעקבות משבר הקורונה.

בשנים האחרונות חל גידול בהיקף החוב הציבורי מסך החוב של החברות הממשלתיות, כך בשנת 2020 היווה החוב הציבורי 50% מסך החוב של החברות, נתון שיא ביחס לשנים קודמות. מעבר לחוב ציבורי משפר את השקיפות, היקפי הגילוי, היעילות והממשל התאגידי בחברות הממשלתיות.

870/135 ליינר ארטקל

מבין החברות הממשלתיות, חברת החשמל לישראל היא בעלת הרווח הנקי הגבוה ביותר בתקופה המדווחת של 2020, עם רווח נקי של כ- 1,700 מיליוני שקלים לעומת רווח נקי של כ- 1,800 מיליוני שקלים בשנת 2019. החברה בעלת הרווח הנקי השני בגודלו הינה חברת נמלי ישראל עם רווח נקי של כ- 560 מיליוני שקלים, ואחריה התעשייה האווירית עם רווח נקי של כ- 460 מיליוני שקלים. בחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל חל השיפור הבולט ביותר ברווח הנקי ובשיעור של 380% מרווח נקי של 50 מיליון שקלים לרווח של 240 מיליון שקלים בשנת 2020. הגידול נובע בעיקר מגידול של 50% בפעילות החברה עקב תחילת ייצוא גז למצרים ולירדן החל מסוף שנת 2019.

רשות החברות הממשלתיות אחראית על 70 חברות ממשלתיות (לא כולל חברות בנות ממשלתיות, חברות מעורבות ועמותות), ביניהן חברות מהגדולות והמורכבות במשק.

בחברות הממשלתיות מועסקים כ-55 אלף עובדים והן אמונות על ייצוא בשווי של כ- 15.5 מיליארדי שקלים, השקעות בתשתיות של כ- 23.3 מיליארדי שקלים, רווח תפעולי של כ-6.3 מיליארדי שקלים והכנסותיה מסתכמות בכ-75.1 מיליארד שקלים.

מ”מ מנהל רשות החברות הממשלתיות, רם בלינקוב: “תוצאות פעילותן של החברות הממשלתיות לשנת 2020 מראות שיפור מתמשך בתפקוד החברות ובשיפור במגוון פרמטרים עסקיים ותפעוליים. רווחיות החברות הממשלתיות משמשות הן לחיזוק איתנותן הפיננסית והן ליצירת הכנסות לתקציב המדינה וגידול בהיקפי הייצוא וההשקעה בתשתיות”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה