Inner 620/130

חברת הגז גבתה יותר מפי שניים מהמותר בחוק ונקנסה

בעקבות תלונת ציבור שהתקבלה במינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה: סוכנות גז הורשעה ונקנסה בעשרת אלפים ₪ בשל חיוב יתר בגביית פיקדון עבור מכלי גפ"מ (גז בישול) | גבתה סכום של 128 ₪ עבור מיכל בקיבולת...