Inner 620/130

זה מה שגורם לעולים להפסיד מאות אלפים

מרבית העולים ממדינות הרווחה מגיעים ב"עלייה מרוכזת", בטיסה שנערכת אחת לחצי שנה או שנה. די בכך שהטיסה תידחה לגרום להם נזק של עשרות ומאות אלפי שקלים. והכל בשל תקנות מיסוי מקרקעין שאינן מתאימות לימינו

הקשר בין מס יסף למיסוי מקרקעין | לצפייה

אנשים שמכניסים בשנה יותר מ-640 אלף שקלים, נדרשים לשלם מס יסף על כל שקל שחורג מתקרת הסכום. גם הכנסות ממקרקעין נכללות בהכנסה לצורך חיוב במס יסף. אבל... ישנם גם חריגים