Inner 620/130

האפליקציה הישראלית שתחלץ את התיירות העולמית מהמשבר

התיירות העולמית שובתת? מתווה שחיברו בחברת 'WishTrip' - אפליקציית התיירות הישראלית שכובשת נתחי שוק עולמיים ומגלגלת מיליונים בשנה - פורסם והומלץ על ידי ארגון התיירות הבינלאומי של האו"ם (ULWTO) • ומדוע סירבו בעלי החברה...