הוראת השעה בקופות הגמל הוארכה עד אפריל

ועדת הכספים אישרה את הארכת הוראת השעה לעניין תקרת הגבייה בגין הוצאות ישירות על קופות גמל עד ל-6 באפריל 2022 | ראש רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, משה ברקת ציין כי בכוונת הרשות להביא עד מועד זה הוראות קבע שיישמו את מסקנות ועדת יפה, עם התאמות מסוימות | יו”ר הוועדה קרא לו לא לחכות לרגע האחרון

ועדת הכספים | צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

ועדת הכספים בראשות ח”כ אלכס קושניר קיימה היום (א’) דיון לעניין ‘תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות) (הוראת שעה).

במסגרת הדיון האריכה הוועדה עד ל-6 באפריל 2022, את תוקף התקנות לעניין לגביית ‘הוצאות ישירות’ על עסקאות, המגבילות את גובה ההוצאות הישירות הנגבות מעבר לעמלות דמי הניהול במסגרת השקעות שונות, ומעמידות אותן על 0.25 אחוז לכל היותר.

250/200 סייד בר + קובייה

בפברואר 2008 התקין שר האוצר את התקנות שבהן נקבע מהן ההוצאות שניתן לגבות מהעמיתים בנוסף לדמי הניהול. בשנת 2014 נקבעה לראשונה בתקנות העיקריות, תקרה להיקף הוצאות מסוימות שאותן ניתן לגבות כאמור, על מנת להגביל את שיעורן. מגבלת ההוצאות נקבעה לגבי הוצאות הנובעות מהשקעה בקרנות השקעה, מנהלי תיקים, קרנות, קרנות מחקות, נכסים לא סחירים, לרבות מתן אשראי, ומתן משכנתא. התקרה שנקבעה היא בשיעור של 0.25 אחוזים מסך כל השווי המשוערך של נכסי המשקיע המוסדי, והיא נקבעה כהוראת שתוקנה מספר פעמים והוארכה גם  בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד הכנסת.

בדברי ההסבר לתקנות שאושרו היום, צוין כי מאז שנת 2014, נבחן על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון יישומה של מגבלת ההוצאות בקרב הגופים המוסדיים. “בחינת היישום מעלה כי מחד, יש חשיבות לכך שהוגבלו סוגים מסוימים של הוצאות ישירות. מאידך,  קיים חשש כי הטלת מגבלה שרירותית או לא מתאימה, מבחינת היקף וסוגי ההשקעות עליהן היא מוטלת תפגע מהותית בהרכב תיק הנכסים של העמיתים ובתשואה המושגת על כספי הפנסיה והחיסכון של הציבור”.

כך צוין בדברי ההסבר כי על מנת לקבוע את האיזון הדרוש ולמנוע פגיעה מיותרת בציבור החוסכים, ביקשה הרשות לבצע בחינה מקיפה ורוחבית של  סוגיית ההוצאות הישירות, וכי לשם כך מינה הממונה על הרשות ועדה מייעצת לבחינת הנושא: “מטרת הוועדה לבצע בחינה של כל סוגיית ההוצאות הישירות, לרבות: בחינת סוגי ההוצאות שניתן לגבות כהוצאות ישירות, מגבלת ההוצאות שנקבעה במסגרת התקנות לחלק מסוגי ההוצאות, תרומת ההשקעה באפיקים ובמכשירי ההשקעה שבהם ניתן לגבות הוצאות ישירות לתשואת החוסכים, הגילוי אודות הוצאות ישירות המושתות על עמיתים וסיווגן וכן בחינת ההשלכות של מגמות צופות פני עתיד דוגמת שיעור ההשקעה בחו”ל”.

הוועדה החלה עבודתה ביום 12 במרץ 2020 ופרסמה את טיוטת דוח המלצותיה ביום 28 ביוני 2021, כך צוין בדברי ההסבר לתקנות, כי “במסגרת עבודתה קיימה הוועדה דיונים מקיפים עם נציגים מהציבור וערכה בשיתוף עם המחלקה הכלכלית ברשות מחקר אמפירי מקיף המתבסס על מאגר נתונים שנאספו לצרוך אמידת התשואות במספר אפיקי השקעה שהותר לגבות בגינם הוצאות ישירות” וכי עם סיום עבודתה תגיש הוועדה לממונה את דוח המלצותיה “אשר ייבחנו על ידו, ויהוו בסיס לנוסח מוצע של תקנות קבע שיובאו בפני שר האוצר ובפני ועדת הכספים של הכנסת”.

משה ברקת יו”ר רשות שוק ההון בוועדת הכספים | צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

הממונה על רשות שוק ההון וחיסכון, משה ברקת, ציין בפתח הדיון: “אמרנו בהארכה הקודמת שאי אפשר כל הזמן לגלגל מהוראת שעה להוראת שעה, ושאני רוצה להגיע להסדר קבע, ולכן אני רוצה להקים ועדה ציבורית. בפברואר הקמנו את הוועדה, לא צפיתי שהתהליך ימשך כ”כ הרבה, זו ועדה מאוד רצינית בראשות פרופ’ ישי יפה, נתתי לה מנדט מאוד רחב, ולכן לקח לנו עד נובמבר 2021 לסיים עם הדו”ח. אנחנו מבקשים את הזמן עד אפריל 2022 כדי לגבש תקנות, זה זמן מינימלי להביא תקנות כאלה. צריך לבחון את ישימות ההמלצות, את ההיבטים השונים, זה ישליך על הרבה מאוד חוסכים. אנחנו יודעים כבר שיש מתווה סגור, זו הארכה אחרונה. אנחנו הולכים להסדר קבע ולדרך מאוד טובה, ככל שתלוי בנו, נביא את התקנות באפריל”.

עוד ציין ברקת כי התשלומים בגין ההוצאות הישירות “מועברים לצד ג’, ולא נכנסים לכיס של הגוף שמנהל את הכספים. ביקשנו שהוועדה שמונתה תפעל גם נוכח נושא השקיפות – אדם מגלה שהעלות הסופית לניהול פתאום גבוה יותר, אמרנו שמה שצריך למקסם בסוף זו התשואה נטו, האם בסוף החוסך קיבל תשואה גבוה יותר, לכן צריך להסתכל על הנושא בצורה רחבה יותר”.

ח”כ ינון אזולאי: “אני זוכר שאמרתם שהפעם הבאה תהייה האחרונה ותביאו תקנות. נבקש לקבל סקירה מקיפה על הדברים ועל מסקנות הוועדה, וכן להיות חלק מהליך גיבוש התקנות”.

יו”ר הוועדה סיכם את הדיון: “במחצית ינואר נקיים דיון על דו”ח הוועדה עצמו, נבקש להזמין את פרופ’ יפה שיציג את המסקנות, כדי להגיע מוכנים לדיון בנושא התקנות. לאחר מכן, נרצה שתציגו לנו כבר במרץ את התקנות החדשות לאישור, כי מושב הכנסת מסתיים ב-13 במרץ. נבקש מכם לעשות מאמץ להגיע לאישור התקנות בתחילת מרץ, כדי לא להיות שוב עם אקדח לרקה מבחינת הזמנים”.

Inner article

בהמשך היום אישרה ועדת הכספים העברות תקציביות בגובה כ-50 מיליון ₪ בתקציב המדינה לשנת 2021:

25 מיליון ₪ שינויים פנימיים בתקציב משרד הכלכלה – התקצוב, בהרשאה להתחייב, מיועד לפיתוח אזורי תעשייה ביישובים בדואים, בהתאם להחלטת ממשלה משנת 2017.

כ-5 מיליון ₪ לתקצוב צרכים שוטפים של המרכז למיפוי ישראל – התקצוב מיועד לצרכי שוטפים: אחזרה, ניקיון ואבטחה.

כ-20 מיליון ₪ מתקציב משרד המדע, תרבות וספורט לתקציב משרד רה”מ – התקצוב מיועד למשרד ירושלים ומורשת, ברובו להוצאות תפעול ופעולות המשרד, וכן עבור תכנית החומש לשדרוג תשתיות ועידוד ביקורים בכותל המערבי בהתאם להחלטת הממשלה בנושא, ולתאגיד גבעת התחמושת.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה