רשות התחרות בהתקדמות נוספת במלחמה על הכתבת המחיר

רשות התחרות מפרסמת טיוטת גילוי דעת להערות הציבור בנושא הכתבת מחיר מינימום לצרכן בידי ספקים | על פי גילוי הדעת הראשוני, הסדר הכתבת מחיר שבין ספק לבין חנות נחשב כהסדר אסור – אלא אם נערך בשוק שבו קיימת תחרות מספקת בין מותגים וספקים שונים | טיוטת גילוי הדעת החדש מכלילה שינויים שנוספו במהלך השנים מאז 2017 ועד עתה – ונפתחה כאמור להערות הציבור

רשת מזון | צילום אילוסטרציה: ביזנעס

רשות התחרות פרסמה היום לשימוע ציבורי את טיוטת גילוי דעת 1/22 המהווה תיקון של גילוי דעת 2/17 בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכית – RPM (ראשי תיבות של Resale Price Maintenance).

הסדרי RPM נפוצים הם הסדרים שבהם יצרן או יבואן של מוצרים מכתיב למפיץ או לקמעונאי את המחיר שבו ימכור את המוצר לצרכן. התוצאה היא, היעדר תחרות. כלומר, התחרות בין החנויות על שיווק מוצר של אותו ספק – מתאדה, כיוון שכולם מוכתבים למכור באותו מחיר. כך לדוגמה, ספק של חטיף שיכתיב לכל הרשתות את המחיר שבו עליהן למכור את החטיף, יחסל את התחרות בין הרשתות על מחיר החטיף שמשווק אותו ספק.

250/200 סייד בר + קובייה

טיוטת גילוי הדעת מכילה מספר שינויים הנוגעים לאופן בחינת החששות התחרותיים והתועלות הפרו-תחרותיות העולים מהסדר ה-RPM כך שיתאים לתנאי ההערכה העצמית הקבועים בפטור הסוג האנכי. כמובהר בטיוטה, הסדר RPM מאיין מעצם טבעו את התחרות התוך-מותגית על מחיר המוצר, זאת לצד חששות נוספים לפגיעה בתחרות העולים מהסדר מסוג זה. לכן, ככלל אין מקום להתקשרות בהסדר RPM מינימום אלא אם מאפייני השוק מצביעים על מידה עזה של תחרות ורק לצורך השגת תועלת פרו-תחרותית מובהקת ומוכחת, כגון החדרת מוצר חדש לשוק, וכן פתירת בעיית “הרוכב החופשי” (מצב בו כל אחד מהפרטים משפר את מצבו האישי בהנחה מוטעית שהמצב הכללי לא יורע), מקום בו בעיה זו אכן עשויה להתרחש.

רק תועלות ממשיות שיש בהן לשפר את איכות השירותים הניתנים לצרכן יילקחו בחשבון במסגרת ההערכה העצמית של עמידה בפטור הסוג. בנוסף, לגישת הרשות, מעטים המקרים בהם כבילת RPM תימצא נחוצה למימוש עיקרו של הסדר שיווק.

ביום 28.6.2018 פרסמה הרשות את גילוי דעת 2/17 בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכית (RPM) (“גילוי דעת 2/17”). במסגרת גילוי דעת 2/17 הציגה הרשות את עמדתה באשר לאופן שבו יש לנתח מבחינה תחרותית הסדרי RPM. בעת פרסום גילוי דעת 2/17, כללי פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים (“פטור הסוג האנכי”) קבעו כי פטור הסוג אינו חל על הסדרי RPM (למעט כבילות המגבילות את העלאת המחיר). ואולם, ביום 28 ביולי 2021 פורסם ברשומות תיקון לפטור הסוג האנכי. על פי התיקון, צדדים המעוניינים להקשר בהסדר RPM רשאים לבצע הערכה עצמית באשר למידת הפגיעה בתחרות הטמונה בהסדר ובאשר לתכליתו ותועלותיו, וככל שההסדר עומד בתנאי פטור הסוג – הצדדים רשאים לבצע את ההסדר ואינם נדרשים לפנות לממונה על התחרות לצורך קבלת פטור פרטני.

870/135 ליינר ארטקל

ביום 22.9.2021 פרסמה הרשות קול קורא בדבר עיון מחדש בגילוי הדעת. בהמשך לפרסום הקול הקורא, ולאור השינויים בתחולת פטור הסוג האנכי, וכן בשל הניסיון שנצבר ברשות בשנים שחלפו מאז פרסום גילוי הדעת, מפורסמת היום טיוטת גילוי דעת להערות הציבור.

כל אדם המעוניין בכך מוזמן להעביר את הערותיו לטיוטה לרשות התחרות באמצעות פקס שמספרו 02-5458555 (לידי עו”ד יובל רביד) או בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected], עד ליום 10.2.2022.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה