Inner 620/130

משכורת משפחתית: כך משפיע הרכב המשפחה על השכר העתידי

מחקר "ביצועי פרט בשוק העבודה" שבוחן את "השפעת מגדר האחים והאחיות" על השכר ועל ההתנהלות של היחיד בעבודתו העתידית - גילה כי הרכב משפחות מסוים יגרום לילדים להשתכר יותר או פחות בעתיד • אולם...

שכרם של מאות אלפי עובדים שעתיים נמוך מ- 4,000 ₪

במהלך דיון של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי בכנסת, נחשף כי מתוך למעלה מ-750,000 העובדים השעתיים במשק, יותר מ-50% משתכרים בפחות מ-4,000 ₪ בחודש