Inner 620/130

לראשונה: יוטלו אגרות על תובענות ייצוגיות

חושבים לתבוע ייצוגית? תחשבו שוב - הכנסת אישרה אגרה בסך 8,000 שקלים לתובענות ייצוגיות בבימ"ש השלום; 16,000 שקלים לתובענות ייצוגיות במחוזי. ובתובענות ייצוגיות נגד רשויות מקומיות 1,800 שקלים